Czy można obciążyć kosztami Zamawiającego oddalając odwołanie?

Ostatnio  odnotowałam kolejny wyrok KIO, którym  obciążono kosztami postępowania odwoławczego Zamawiającego pomimo tego, że odwołanie zostało odrzucone lub oddalone. W paragrafie 5 ust.4 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu rozliczania wprost  ustawodawca wskazał, iż w przypadku odrzucenia albo oddalenia odwołania  Izba zasądza od odwołującego na rzecz zamawiającego koszty postepowania. Czy zatem stanowisko KIO jest słuszne?

 Przeglądając orzecznictwo KIO oraz sądów okręgowych można dojść do wniosku, iż w interpretacji przepisów dotyczących obowiązku zwrotu kosztów postępowania odwoławczego nie można pominąć zasady odpowiedzialności za wynik sprawy. Zgodnie bowiem  z paragrafem 5 ust.4 ww rozporządzenia w przypadkach nieuregulowanych w ust.1-3 izba orzeka o kosztach postepowania, uwzględniając, że strony ponoszą koszty postępowania odwoławczego stosownie do jego wyniku.

Przykładowo w sprawie KIO 1299/20,KIO 1305/20 KIO odrzucając odwołanie uznała za zasadne obciążenie Zamawiającego kosztami postępowania odwoławczego, gdyż Zamawiający nie poinformował  jego uczestników w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o utracie statusu zamawiającego na skutek zmian właścicielskich. W rezultacie jeden z Wykonawców wniósł odwołanie nie wiedząc, iż do postępowania nie stosuje się już przepisów prawa zamówień publicznych.
W ocenie Izby wynik postępowania w tym konkretnym przypadku powinien być badany w odniesieniu do roli poszczególnych podmiotów zaangażowanych w proces udzielenia zamówienia, których działania i zaniechania doprowadziły do zaistnienia sporu przed Izbą, na co pozwala wskazany par. 5 ust. 4 rozporządzenia. Izba wzięła pod uwagę również zasadę słuszności, gdyż bezspornie zawinione działanie Zamawiającego doprowadziło do sytuacji, w której wniesione odwołanie musiało zostać odrzucone.

Podobnie w sprawie KIO 818/20 Krajowa Izba Odwoławcza obciążyła  kosztami postępowania odwoławczego Zamawiającego pomimo tego, iż odwołanie oddaliła. KIO uwzględniła wszystkie zarzuty wniesione w odwołaniu, jednakże nie mogła orzec o unieważnieniu czynności odrzucenia odwołania i ponownej ocenie ofert z uwagi na treść art. 192ust.2pzp , gdyż Zamawiający w toku postępowania unieważnił postępowania.  Zatem działania Zamawiającego zablokowały możliwość przywrócenia Wykonawcy do postępowania, którego już nie ma. Zdaniem Izby nie było możliwe skuteczne kwestionowanie unieważnienie postępowania. W ocenie izby zasada odpowiedzialności za wynik oraz zasady słuszności przemawiały za tym, aby nie obciążać Odwołującego kosztami postępowania odwoławczego.

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 29.11.2016r.XXIII Ga 880/16 uznał za zasadne  obciążenie Wykonawcy częścią kosztów w przypadku, gdy tylko część jego zarzutów dotycząca treści SIWZ została  przez KIO uwzględniona.

Z powyższego wynika, iż warto przeczytać uzasadnienie orzeczenia KIO w zakresie  przyczyny uwzględnienia / nieuwzględnienia zarzutów  a nie  opierać się na literalnym brzmieniu sentencji orzeczenia.

Z powyższymi orzeczeniami jak najbardziej się zgadzam.

zobacz też Czy ENERGA OPERATOR jest zamawiającym?

Facebooktwitter