grupa kapitałowa

Nieprawdzie oświadczenie o grupie kapitałowej

Czy posiadanie udziałów w spółce z o.o. przez partnerów spółki partnerskiej obliguje do złożenia oświadczenia do grupy kapitałowej?

Czy złożenie nieprawdziwego oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej w takim przypadku eliminuje Wykonawcę z przetargu? O tym w poniższym poście.

Stan faktyczny:

W przedmiotowym postępowaniu podzielonym na 6 części firma  X spółka z ograniczona odpowiedzialnością  złożyła ofertę  na 1i 2 częścća firma Y- spółka partnerska  złożyła oferty na 3, 4 część.

Partnerzy spółki Y posiadali, po połowie,wszystkie udziały w spółce X. Powyższe powiązanie osobowe świadczy o tym, iż spółką dominującą była spółka  Y, której partnerzy stanowią Zgromadzenie Ogólne spółki X, decydują o wyborze Zarządu spółki X a tym samym są w stanie przegłosować każdą uchwałę oraz ukierunkować politykę firmy X.

Firma Y brała czynny udział w przygotowaniu  oferty firmy X m.in. partner spółki Y

–  podpisał zapytania o udzieleniu informacji  z KRK o Prezesie Zarządu spółki Y

– podpisał zapytanie o udzieleniu informacji z KRK o podmiocie zbiorowym  firmie X

-przygotował wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny dla obu firm, które były bardzo podobnej treści

wpłacił wadium za firmę Y

– firmy mają siedzibę pod tym samym adresem.

Oferta firmy X została uznana za najkorzystniejszą w części nr. 1 i 2 natomiast oferta firmy Y wygrała w części 4. Obie firmy złożyły oświadczenie, iż nie przynależą do grupy kapitałowej.

Facebooktwitter
czytaj dalej

Grupa kapitałowa po nowelizacji pzp od 28.07.2016r.

W dotychczasowym stanie prawnym Wykonawcy mieli obowiązek składać wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo oświadczenie o braku przynależności do takiej grupy. Obowiązek ten wynikał z samego faktu przynależności do danej grupy kapitałowej i nie miało znaczenia czy dany członek grupy kapitałowej złożył ofertę. Brak złożenia listy członków grupy kapitałowej lub brak wyjaśnień powiązań w grupie kapitałowej prowadziło do wykluczenia z postępowania.

Według nowelizacji prawa zamówień publicznych od 28.07.2016r. Wykonawca będzie składał stosowne oświadczenia w przedmiocie grupy kapitałowej dopiero po uzyskaniu od Zamawiającego informacji o Wykonawcach, którzy złożyli ofertę, lub Wykonawcach, którzy przeszli wstępną kwalifikację. Składanie oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej lub niefunkcjonowaniu w ramach grupy kapitałowej z uczestnikami postępowania będzie następowało w terminie 3 dni od poinformowania wykonawców, jakie podmioty są uczestnikami postępowania (art. 24 ust. 11).

Rozpoczęcie biegu terminu będzie więc uzależnione od trybu w jakim jest prowadzone postępowanie.

Facebooktwitter
czytaj dalej