Jednolity dokument europejski

W art. 59 dyrektywy 2014/24/UE wprowadzono nową instytucję jaką jest jednolity europejski dokument zamówienia.

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia to ustandaryzowane oświadczenie własne wykonawcy, w którym wykonawca potwierdza, że nie podlega wykluczeniu i spełnia ustalone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, w tym obiektywne kryteria mające na celu ograniczenie liczby wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu.
Na gruncie nowej dyrektywy 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych Jednolity Europejski Dokument Zamówienia będzie podstawowym dokumentem potwierdzającym spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Pełnej dokumentacji potwierdzającej spełnianie warunków udziału w postępowaniu zamawiający będzie żądał jedynie od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Dodatkowo, na każdym etapie postępowania, zamawiającemu będzie przysługiwało uprawnienie do zwrócenia się do wykonawców o przedłożenie wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania.
Jednolity europejski dokument zamówienia redukuje konieczność uzyskiwania urzędowych zaświadczeń do każdego postępowania, a także przerzuca na zamawiających obowiązek ewentualnego pozyskania takich dokumentów , o ile dostępne są one poprzez bezpłatne krajowe bazy danych.
Z treści dyrektywy wynika , iż jednolity europejski dokument zamówienia obejmuje oświadczenie wykonawcy stwierdzające, że odpowiednie podstawy wykluczenia nie mają zastosowania, że odpowiednie kryteria kwalifikacji są spełnione i że wykonawca przedstawi odpowiednie informacje wymagane przez instytucje zamawiającą. Jest on więc połączeniem oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz wykazów i oświadczeń wymaganych przez zamawiającego na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Formularz jednolitego europejskiego dokumentu ma 20 stron. Taki dokument trzeba będzie przedstawiać dla Wykonawcy oraz podmiotu trzeciego na potencjale, którego Wykonawca polega a także dla konsorcjantów.
Obecnie trwają prace nad projektem rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) ustanawiającego standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;3289. Nie wiadomo jeszcze jaki jeszcze kształt przybierze formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Zakres jego stosowania będzie z pewnością różny w poszczególnych krajach członkowskich.

Termin implementacji dyrektywy 2014/24/EU do prawa krajowego upływa 18.04.2016r.

Facebooktwitter