Nowe progi w dyrektywach unijnych

Od 1.01.2014r. wchodzi w życie Rozporządzenie Komisji Europejskiej (UE) NR 1336/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień . Rozporządzenie jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

1. Dyrektywę sektorową stosuje się do :

1/ zamówień, których szacunkowa wartość bez podatku od towarów i usług (VAT), jest równa lub większa od następujących progów:

a) 414 000 EUR w przypadku zamówień na dostawy i usługi;

b) 5 186 000 EUR w przypadku zamówień na roboty budowlane.

2/Konkursów organizowanych w ramach procedury udzielania zamówień na usługi, których wartość szacunkowa, bez podatku od towarów i usług (VAT), jest równa lub wyższa od 414 000 EUR ,gdzie wartość nagród konkursowych oraz płatności na rzecz uczestników jest równa lub wyższa od 414 000 EUR

2.Dyrektywę klasyczną stosuje się wobec:

1/ zamówień publicznych, których szacunkowa wartość, nieobejmująca podatku VAT, jest równa lub wyższa od podanych poniżej progów:

a) 134 000 EUR dla zamówień publicznych na dostawy i usługi, inne niż określone w lit. b) tiret trzeci, udzielanych przez instytucje zamawiające wymienione w załączniku IV jako centralne organy rządowe; w przypadku zamówień publicznych na dostawy udzielanych przez instytucje zamawiające, działające w dziedzinie obronności, kwota ta ma zastosowanie wyłącznie wobec zamówień dotyczących produktów uwzględnionych w załączniku V;

b) 207 000 EUR– dla zamówień publicznych na dostawy i usługi, udzielanych przez instytucje zamawiające inne niż wymienione w załączniku IV,

— dla zamówień publicznych na dostawy udzielanych przez instytucje zamawiające wymienione w załączniku IV i działające w dziedzinie obronności, w przypadku gdy zamówienia te dotyczą produktów niewymienionych w załączniku V,

— dla zamówień publicznych na usługi udzielanych przez instytucje zamawiające w odniesieniu do usług wymienionych w kategorii 8 załącznika II A, kategorii 5 usług telekomunikacyjnych, których pozycje w CPV stanowią odpowiednik pozycji CPC nr: 7524, 7525 i 7526, lub usług wymienionych w załączniku II B;

c) 5186 000 EUR -dla zamówień publicznych na roboty budowlane.

 2/ a/zamówień, które subsydiowane są w sposób bezpośredni w ponad 50 % przez instytucje zamawiające i których szacunkowa wartość bez podatku VAT jest równa lub większa niż 5 186 000 EUR :

— w przypadku gdy zamówienia te obejmują czynności z zakresu inżynierii lądowej i wodnej, w rozumieniu załącznika I,

— w przypadku gdy zamówienia te obejmują prace budowlane w zakresie budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych, budynków szkolnych i uniwersyteckich oraz budynków wykorzystywanych do celów administracyjnych;

b) zamówień na usługi, które subsydiowane są w sposób bezpośredni w ponad 50 % przez instytucje zamawiające i których szacunkowa wartość bez podatku VAT jest równa lub większa niż 207 000 EUR oraz które związane są z zamówieniem na roboty budowlane w rozumieniu lit. a).

3/ umów dotyczących koncesji na roboty budowlane zawieranych przez instytucje zamawiające, w przypadku gdy ich wartość jest równa lub większa niż 5186 000 EUR

4/ koncesjonariusze robót budowlanych, którzy nie są instytucjami zamawiającymi, stosują do zamówień udzielanych przez nich stronom trzecim zasady dotyczące publikacji ogłoszeń określone w art. 64, w przypadku gdy wartość tych zamówień jest nie mniejsza niż 5186 000 EUR

5/ konkursów organizowanych przez:

a) instytucje zamawiające wymienione w załączniku IV jako centralne organy rządowe, począwszy od wartości progowej równej lub większej niż 134 000 EUR ;

b) instytucje zamawiające niewymienione w załączniku IV, począwszy od wartości progowej równej lub większej niż 207 000 EUR ;

c) wszystkie instytucje zamawiające, począwszy od wartości progowej równej lub większej niż 207 000 EUR w przypadku konkursów dotyczących usług należących do kategorii 8 załącznika II A, usług telekomunikacyjnych należących do kategorii 5, których pozycje stanowią odpowiedniki numerów odniesienia 7524, 7525i 7526 w CPV, lub usług wymienionych w załączniku II B.

 3.Dyrektywę obronną stosuje się do zamówień, których szacunkowa wartość, nieobejmująca podatku VAT, jest równa lub wyższa od podanych poniżej progów:

a/ 414 000 EUR dla zamówień na dostawy i usługi;

b/5 186 000 EUR dla zamówień na roboty budowlane.

Facebooktwittergoogle_plus