Obowiązek wizji lokalnej przed złożeniem oferty

Zamawiający zapisał w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia, iż Wykonawca przed złożeniem oferty ma obowiązek odbycia wizji lokalnej i stosowne oświadczenie zawrzeć w formularzu ofertowym. Wykonawca złożył ofertę, w której zawarł informację o planowanym terminie odbycia wizji lokalnej. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca odbył wizję lokalną nie dokonując po tym żadnej modyfikacji  oferty. Czy taką ofertę należało odrzucić?

Odbycie wizji lokalnej może być prawem lub obowiązkiem Wykonawcy.

Zgodnie z art. 134 ust.2 pkt. 9 ustawy pzp SWZ zawiera również  informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów;
 
Przewidzenie  w SWZ wizji lokalnej rodzi obowiązek wydłużenia terminu składania ofert.
 
W myśl art. 131 ust.2 ustawy pzp W przypadku gdy zamawiający przewiduje możliwość albo, jeżeli jest to konieczne ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, wymaga złożenia oferty po:
1) odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej lub
2) sprawdzeniu przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego
 
– wyznacza terminy składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do zapoznania się przez wykonawców z informacjami koniecznymi do przygotowania oferty, z tym że terminy te muszą być dłuższe od ustawowych terminów minimalnych, o ile są one określone.
 
Zamawiający ma obowiązek odrzucić ofertę  Wykonawcy, który złożył ofertę bez odbycia wizji lokalne, która była obligatoryjna.
 
W myśl art. 226 pkt.18 ustawy pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający tego wymagał w dokumentach zamówienia.
 
Zamawiający, zastrzegając taki warunek, powinien udokumentować fakt dokonania lub zaniechania dokonania wymaganych czynności.
Brak powyższych dowodów po stronie zamawiającego oznacza przedwczesność w zakresie odrzucenia przez niego oferty.
 
Orzeczenia KIO

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2 lipca 2020 r.KIO 1336/20

Wizja lokalna jest organizowana przez zamawiającego, jeżeli ten uznaje, że jej odbycie jest niezbędne do złożenia oferty. Wówczas, zamawiający zobowiązany jest do poinformowania o takim wymaganiu wszystkich wykonawców w dokumentacji przetargowej. W tym celu wyznacza termin, w którym wszyscy wykonawcy mają prawo zbadać teren realizacji zamówienia: w tym samym czasie, w takich samych warunkach, w takim samym zakresie. Także przebieg wizji lokalnej musi spełniać postulat równego traktowania wykonawców i niedopuszczalne jest, aby niektórych z nich traktować preferencyjnie, umożliwiając im zbadanie terenu realizacji zamówienia w innym terminie.

Wnioski:
Podchodząc do tematu formalnie oferta nie zawierała stosownego oświadczenia o obyciu wizji lokalnej, została złożona bez  dokonania wymaganej w SWZ czynności a więc powinna ulec odrzuceniu. Nawet jeżeli Wykonawca dokonał wizji lokalnej po złożeniu oferty a przed terminem składania ofert to powinien zmodyfikować  ofertę  poprzez złożenie zmodyfikowanego formularza ofertowego zawierającego  wymagane oświadczenie o odbytej wizji lokalnej. Zamawiający nie ma możliwości poprawienia oferty w tym zakresie.
Facebooktwitter