Oświadczenie Wykonawcy zamiast poświadczeń na potwierdzenie spełnienia warunków.

Ostatnio w Rzeczypospolitej we wrześniu br  ukazał się artykuł wskazujący na okoliczność nagminnego  przedkładania  przez Wykonawców  własnych oświadczeń zamiast wymaganych poświadczeń potwierdzających należyte wykonanie usług/ dostaw/ robót budowlanych.

Czy takie działanie jest dopuszczalne?

Podstawowym dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie robót budowlanych   lub głównych dostaw/ usług przedstawionych  w wykazie jest poświadczenie./ §1 ust.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokumentów jakich  może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane z 19.02.2013r. /Dz.U.Nr. poz. 231/ z 2013r./ W przypadku  nadal wykonywanych dostaw/ usług ciągłych lub okresowych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert/ wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

W miejsce poświadczeń w okresie do 20.02.2004r. można przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw lub usług oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie na dotychczasowych zasadach tj. referencje.

W drodze wyjątku  ustawodawca dopuścił złożenie dokumentów zastępczych :

– innych dokumentów  w  przypadku robót budowlanych

– oświadczenia Wykonawcy w przypadku dostaw lub usług

 jeżeli  z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

Przepis wyjątkowy powinien być interpretowany ściśle,  co  przeczy  praktyce dowolnego zastępowania poświadczeń oświadczeniami Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę własnego oświadczenia Zamawiający winien wezwać Wykonawcę do przedłożenia prawidłowych dokumentów tj. poświadczeni/ referencji lub złożenia wyjaśnień w zakresie przyczyn o obiektywnym charakterze uzasadniających złożenie w ofercie oświadczenia Wykonawcy o należytym wykonaniu zamówienia.

W ocenie Izby Odwoławczej / wyrok z 4.06.2013r. KIO 1193/13/ za uzasadnioną przyczynę o obiektywnym charakterze  można uznać okoliczność, iż główny wykonawca zobowiązany do wystawienia poświadczenia dla podwykonawcy składającego ofertę  nie figuruje obecnie w KRS,  nie jest przedsiębiorcą czynnym w swojej siedzibie, nie odbiera również korespondencji w jakiejkolwiek formie. Tym samym oświadczenie wykonawcy  o braku możliwości uzyskania stosownego poświadczenia należytego wykonania zamówienia znajduje swoje uzasadnienie.

Niezależnie od powyższego Izba wskazała na brak konieczności przedkładania  poświadczeń/ referencji  w przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane.

 Niemniej w pozostałych przypadkach wykonania zamówienia jako podwykonawca należałoby zbadać czy podmiot składający ofertę nie jest w stanie uzyskać poświadczenia również od Zamawiającego, który  dokonał odbioru całości prac a nie tylko od głównego wykonawcy.

Facebooktwittergoogle_plus