• W dżungli praw rozkwitać może
  tylko prawo dżungli.

  Jacek Wejroch
 • Każdy ma prawo do szczęścia, ale nie każdy ma szczęście do prawa.

  Włodzimierz Scisłowski
 • Dużo łatwiej jest napisać dobrą sztukę
  niż ustanowić dobre prawo.

  George Bernard Shaw

Podstawowe tryby udzielania zamówień publicznych

Do podstawowych   trybów zamówień klasycznych zaliczamy dwa tryby otwarte: przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony. Zamawiający samodzielnie wybiera, z którego trybu skorzysta. Poszczególne etapy obu trybów przedstawiam poniżej.

I. Przetarg nieograniczony- to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.

Facebooktwitter
czytaj dalej

Zamówienia do mediacji- zmiana od 1.01.2016r.

Spory pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą to zjawisko powszechne i naturalne. Zamawiający dość  niechętnie skłonni są negocjować zasłaniając się dyscypliną finansów publicznych. Tak naprawdę zawarcie ugody  w zamówieniach publicznych na etapie realizacji umowy jest dopuszczalne i nie ma co się obawiać. Ugoda zawarta  przed mediatorem zatwierdzona przez sąd ma moc ugody sądowej.  Zawarcie ugody w zamówieniach publicznych w drodze mediacji oznacza szybkie zażegnanie sporu co przekłada się na dalszą sprawną realizację zadań publicznych .

Poniżej przedstawiam krótkie porównanie  postępowania sądowego, arbitrażowego, mediacji. Wybór nasuwa się sam.

Facebooktwitter
czytaj dalej

Elektroniczne zaświadczenie ZUS

Wykonawca wygenerował zaświadczenie z ZUS z systemu elektronicznego. W oryginale powinno posiadać podpis pracownika urzędu elektronicznego. Złożone zaświadczenie w oryginale jest opatrzone podpisem elektronicznym, jednak po wydruku tego podpisu nie ma. Wykonawca poświadczył złożony dokument „za zgodność z oryginałem”. Czy można uznać takie zaświadczenie za prawidłowe?

Facebooktwitter
czytaj dalej

Sobota znów nie jest wolna

Jak pisałam w poście z 10.07.2015r. UZP wywołało burzę twierdzeniem, iż termin na wniesienie odwołania NIE upływa w wolną sobotę. Pozwoliłam sobie podważyć tą tezę wskazując m. in. na  fakt, iż kwestia terminów wniesienia odwołania jest regulowana dyrektywą odwoławczą a nie dyrektywą klasyczną, która odsyła do spornego rozporządzenia Rady z 1971r. nr 1182/71.

Kierunek ten potwierdziło najnowsze orzecznictwo KIO.

Facebooktwitter
czytaj dalej

Rażąco niska cena -wyrok SO w Szczecinie z dnia 3.07.2015r.

Niedawno pisałam o dualiźmie orzeczniczym  KIO w przedmiocie rażąco niskiej ceny. Cześć składów widzi tylko dwie podstawy prawne odrzucenia oferty tj. art. 89ust.1pkt. 4 oraz art. 91ust.3 ustawy prawo zamówień publicznych a część składów KIO nakazuje odrzucić ofertę, jeżeli Wykonawca  w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego nie udowodni w sposób dość szczegółowy , iż jego oferta nie zawiera rażąco niskiej.

W dniu 3.07.2015r. zapadł wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie /sygn.akt VIIIGa 184/15/, który  uchylił zaskarżony wyrok KIO 637/15  nakazujący odrzucić ofertę Wykonawcy z powodu złożenia wyjaśnień , nie potwierdzających, iż cena została skalkulowana prawidłowo.

Wyrok ten ma duże znaczenie dla wykładni obowiązujących przepisów, poprzez uznanie , iż można odrzucić ofertę, tylko w przypadku braku wyjaśnień,  złożenia wyjaśnień tak lakonicznych, iż nie można uznać, iż wyjaśnienia zostały złożone oraz gdy ze złożonych wyjaśnień wynika, iż zaoferowana cena jest rażąco niska.

Niedosyt informacyjny złożonych wyjaśnień nie jest podstawą odrzucenia oferty z powody rażąco niskiej ceny .

Szczegóły uzasadnienia wyroku wkrótce.

Rażąco niska cena- dualizm orzeczniczy

Facebooktwitter
czytaj dalej

Kiedy upływa termin na wniesienie odwołania?

Do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęła skarga na przepisy prawa zamówień publicznych (sygn. SK 38/14) dotycząca składania odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej, w której podniesiono ,iż przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych są niezgodne z konstytucyjną zasadą przyzwoitej legislacji i zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa.

W dniu 10.02.2015r. Posłowie zwrócili się do Premiera o możliwość nowelizacji prawa zamówień publicznych w ww zakresie.W odpowiedzi na interpelację posłów nr 30889 Wiceprezes UZP pismem z dnia 3.03.2015r. skierowanym do Marszałka Sejmu wyjaśnił, iż nie ma potrzeby nowelizacji prawa zamówień publicznych w powyższym zakresie, gdyż od lat zgodnie z unijnymi przepisami obowiązuje zasada, iż jeżeli termin upływa w sobotę to podlega on wydłużeniu do następnego dnia roboczego. W związku z powyższym brak podstaw do uznania ,że obowiązujące prawo zamówień publicznych w zakresie terminów wnoszenia odwołań, były niezgodne z art.2 Konstytucji tj. zasadami przyzwoitej legislacji i zasada zaufania obywateli do państwa stanowionego przez nie prawa.
Pełna treść odpowiedzi – http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;3135.

Facebooktwitter
czytaj dalej

Odwrócony vat a pzp

Z dniem 1.07.2015r. weszła w życie ustawy z 9.04.2015r. O zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy –Prawo zamówień publicznych /Dz.U.2015r.poz. 605/, która wprowadza tzw.- VAT ODWRÓCONY –celem uszczelnienia systemu podatkowego.

Odwrócony VAT jest procedurą, która przewiduje, że to kupujący, a nie sprzedający, zobowiązuje się do odprowadzenia podatku. Zgodnie z ustawą mechanizm odwrotnego obciążenia VAT ma być rozszerzony na obrót takimi towarami jak: niektóre postaci złota; kolejne wyroby ze stali (chodzi o towary, których właściwości są identyczne z tymi towarami, które są już objęte tym mechanizmem); telefony komórkowe, w tym smartfony; komputery przenośne (tablety, notebooki, laptopy, itp.) oraz konsole do gier.
Mechanizm odwróconego VAT obowiązuje, gdy łączna wartość sprzedaży ww towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji bez podatku vat pomiędzy firmami przekroczy 20 tys. zł.

Facebooktwitter
czytaj dalej

Pozacenowe kryteria oceny ofert po nowelizacji od 19.10.2014r.

Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności:

jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacji. – art. 91a ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych.

Co należy rozumieć przez nowo wprowadzone  aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne?

Jako przykładowe kryteria środowiskowe można wskazać: materiał, z którego wykonywano dostarczany sprzęt / np. emisja 1 kg dwutlenku węgla na 1kg gotowego surowca, koszt utylizacji danej rzeczy/
Jako przykładowe kryteria społeczne można wskazać rozwiązania dotyczące zatrudnienia nowych osób lub zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Jako przykładowe kryteria innowacyjne można wskazać dodatkowe , innowacyjne elementy ponad opis przedmiotu, wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawarte w określonej koncepcji, za którą Zamawiający przyzna określoną ilość punktów, które mają istotny wpływ na jakość i realizację przedmiotu zamówienia.

Facebooktwitter
czytaj dalej