• W dżungli praw rozkwitać może
  tylko prawo dżungli.

  Jacek Wejroch
 • Każdy ma prawo do szczęścia, ale nie każdy ma szczęście do prawa.

  Włodzimierz Scisłowski
 • Dużo łatwiej jest napisać dobrą sztukę
  niż ustanowić dobre prawo.

  George Bernard Shaw

Cesja w zamówieniach publicznych

Cesja w zamówieniach publicznych może być rozważana w dwóch aspektach:
1/ Cesja wynagrodzenia należnego Wykonawcy – dopuszczalna
2/Cesja praw i obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego-  niedopuszczalna

Przelew wierzytelności – polega na przeniesieniu z majątku dotychczasowego wierzyciela /Wykonawcy/ wierzytelności przysługującej mu wobec dłużnika /Zamawiającego/ do majątku osoby trzeciej na mocy umowy zawartej pomiędzy zbywcą /cedentem/ a nabywcą / cesjonariuszem/.

Ograniczenie cesji może wynikać  z:
a/ ustawy – bezwzględny zakaz cesji dotyczy prawa odkupu, prawo pierwokupu, prawo pracownika do wynagrodzenia za pracę,
b/ właściwości zobowiązania- cesji nie podlegają prawa podmiotowe, niemajątkowe, wierzytelności pozbawione cech samodzielności,
c/ umowy- pactum de non cedendo – wyłączenie cesji przez strony w umowie lub ograniczenie możliwości dokonanie cesji od zgody dłużnika. Jeżeli wierzytelność jest stwierdzona pismem zastrzeżenie umowne o ograniczeniu cesji dla swej skuteczności musi znaleźć się w tym piśmie, chyba że dłużnik w chwili przelewu o zastrzeżeniu wiedział.

Facebooktwitter
czytaj dalej

Inne tryby zamówień publicznych

Zastosowanie innego trybu niż przetarg nieograniczony lub przetarg ograniczony musi każdorazowo znaleźć stosowne uzasadnienie w przepisach. Udzielanie zamówień w innym trybie powinno odbywać się w drodze wyjątku od zasady udzielania zamówień w trybach podstawowych, które zapewniają pełną, niczym nieograniczoną konkurencję oraz przejrzystość postępowania. Wśród innych trybów wyróżniamy tryby ograniczone oraz negocjacyjne.

I. Negocjacje z ogłoszeniem – to tryb udzielenia zamówienia, w którym, po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych niezawierających ceny, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza ich do składania ofert. W przypadku zamówień sektorowych to jeden z 3 trybów podstawowych.

To tryb najdłuższy pod względem czasu trwania.

Facebooktwitter
czytaj dalej

Podstawowe tryby udzielania zamówień publicznych

Do podstawowych   trybów zamówień klasycznych zaliczamy dwa tryby otwarte: przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony. Zamawiający samodzielnie wybiera, z którego trybu skorzysta. Poszczególne etapy obu trybów przedstawiam poniżej.

I. Przetarg nieograniczony- to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.

Facebooktwitter
czytaj dalej

Zamówienia do mediacji- zmiana od 1.01.2016r.

Spory pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą to zjawisko powszechne i naturalne. Zamawiający dość  niechętnie skłonni są negocjować zasłaniając się dyscypliną finansów publicznych. Tak naprawdę zawarcie ugody  w zamówieniach publicznych na etapie realizacji umowy jest dopuszczalne i nie ma co się obawiać. Ugoda zawarta  przed mediatorem zatwierdzona przez sąd ma moc ugody sądowej.  Zawarcie ugody w zamówieniach publicznych w drodze mediacji oznacza szybkie zażegnanie sporu co przekłada się na dalszą sprawną realizację zadań publicznych .

Poniżej przedstawiam krótkie porównanie  postępowania sądowego, arbitrażowego, mediacji. Wybór nasuwa się sam.

Facebooktwitter
czytaj dalej

Elektroniczne zaświadczenie ZUS

Wykonawca wygenerował zaświadczenie z ZUS z systemu elektronicznego. W oryginale powinno posiadać podpis pracownika urzędu elektronicznego. Złożone zaświadczenie w oryginale jest opatrzone podpisem elektronicznym, jednak po wydruku tego podpisu nie ma. Wykonawca poświadczył złożony dokument „za zgodność z oryginałem”. Czy można uznać takie zaświadczenie za prawidłowe?

Facebooktwitter
czytaj dalej

Sobota znów nie jest wolna

Jak pisałam w poście z 10.07.2015r. UZP wywołało burzę twierdzeniem, iż termin na wniesienie odwołania NIE upływa w wolną sobotę. Pozwoliłam sobie podważyć tą tezę wskazując m. in. na  fakt, iż kwestia terminów wniesienia odwołania jest regulowana dyrektywą odwoławczą a nie dyrektywą klasyczną, która odsyła do spornego rozporządzenia Rady z 1971r. nr 1182/71.

Kierunek ten potwierdziło najnowsze orzecznictwo KIO.

Facebooktwitter
czytaj dalej

Rażąco niska cena -wyrok SO w Szczecinie z dnia 3.07.2015r.

Niedawno pisałam o dualiźmie orzeczniczym  KIO w przedmiocie rażąco niskiej ceny. Cześć składów widzi tylko dwie podstawy prawne odrzucenia oferty tj. art. 89ust.1pkt. 4 oraz art. 91ust.3 ustawy prawo zamówień publicznych a część składów KIO nakazuje odrzucić ofertę, jeżeli Wykonawca  w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego nie udowodni w sposób dość szczegółowy , iż jego oferta nie zawiera rażąco niskiej.

W dniu 3.07.2015r. zapadł wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie /sygn.akt VIIIGa 184/15/, który  uchylił zaskarżony wyrok KIO 637/15  nakazujący odrzucić ofertę Wykonawcy z powodu złożenia wyjaśnień , nie potwierdzających, iż cena została skalkulowana prawidłowo.

Wyrok ten ma duże znaczenie dla wykładni obowiązujących przepisów, poprzez uznanie , iż można odrzucić ofertę, tylko w przypadku braku wyjaśnień,  złożenia wyjaśnień tak lakonicznych, iż nie można uznać, iż wyjaśnienia zostały złożone oraz gdy ze złożonych wyjaśnień wynika, iż zaoferowana cena jest rażąco niska.

Niedosyt informacyjny złożonych wyjaśnień nie jest podstawą odrzucenia oferty z powody rażąco niskiej ceny .

Szczegóły uzasadnienia wyroku wkrótce.

Rażąco niska cena- dualizm orzeczniczy

Facebooktwitter
czytaj dalej

Kiedy upływa termin na wniesienie odwołania?

Do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęła skarga na przepisy prawa zamówień publicznych (sygn. SK 38/14) dotycząca składania odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej, w której podniesiono ,iż przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych są niezgodne z konstytucyjną zasadą przyzwoitej legislacji i zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa.

W dniu 10.02.2015r. Posłowie zwrócili się do Premiera o możliwość nowelizacji prawa zamówień publicznych w ww zakresie.W odpowiedzi na interpelację posłów nr 30889 Wiceprezes UZP pismem z dnia 3.03.2015r. skierowanym do Marszałka Sejmu wyjaśnił, iż nie ma potrzeby nowelizacji prawa zamówień publicznych w powyższym zakresie, gdyż od lat zgodnie z unijnymi przepisami obowiązuje zasada, iż jeżeli termin upływa w sobotę to podlega on wydłużeniu do następnego dnia roboczego. W związku z powyższym brak podstaw do uznania ,że obowiązujące prawo zamówień publicznych w zakresie terminów wnoszenia odwołań, były niezgodne z art.2 Konstytucji tj. zasadami przyzwoitej legislacji i zasada zaufania obywateli do państwa stanowionego przez nie prawa.
Pełna treść odpowiedzi – http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;3135.

Facebooktwitter
czytaj dalej