• W dżungli praw rozkwitać może
  tylko prawo dżungli.

  Jacek Wejroch
 • Każdy ma prawo do szczęścia, ale nie każdy ma szczęście do prawa.

  Włodzimierz Scisłowski
 • Dużo łatwiej jest napisać dobrą sztukę
  niż ustanowić dobre prawo.

  George Bernard Shaw

Nowa podstawa wykluczenia – jak ją weryfikować?

Ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) (dalej: Ustawa) oraz Rozporządzeniem (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) (dalej: Rozporządzenie), wprowadzono  dwie nowe przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Są to  przesłanki leżące poza treścią ustawy prawo zamówień publicznych, która przewiduje zamknięty katalog wykluczenia z postępowania. Katalog dokumentów na podstawie których można żądać dokumentów na okoliczność braku podstaw wykluczenia z postępowania nie zmienił się. Jak zatem weryfikować  nowe przesłanki wykluczenia z  postępowania?

 Krajowe podstawy wykluczenia z postępowania- obowiązują od 16.04.2022r.

przewidziane w art.7a ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2172105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Unijne podstawy wykluczenia – obowiązującego od dnia 

na podstawie art. 5 k Rozporządzenia (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014

 Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia

Jak weryfikować wykonawców w zakresie powyższych środków?

Na razie nie ma złotego środka. Na stronie UZP nie ma jeszcze jasnych wskazówek a odpis KRS lub CEIDG nie pozwalają na  pełne zweryfikowanie powyższych przesłanek.

 W praktyce Zamawiający radzą sobie różnie. Postępowania toczące ulegają zmianie poprzez dodanie nowej przesłanki wykluczenia, co jest weryfikowane na podstawie dodatkowego oświadczenia, żądanego od wszystkich Wykonawców ( a nie tylko od tego, którego oferta została najwyżej oceniona- art. 126 ust.2 pzp).

Natomiast w przypadkach, gdy oferty już zostały złożone Zamawiający  żądają oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie ww przesłanek, choć nie ma do tego przesłanek prawnych.

Co  gdy Wykonawca nie złoży takiego oświadczenia – nie wiadomo. Osobiście,  w przypadku toczących się postępowań, szła bym w kierunku uzupełnienia oświadczenia jako ” innego oświadczenia  żądanego w SWZ” na podstawie  art.128 ust.1 ustawy pzp. Dopiero w przypadku braku uzupełnienia ww oświadczenia  lub potwierdzenia przesłanki wykluczenia zachodziłaby podstawa do odrzucenia oferty na podstawie art.226ust.1 pkt.2 lit. a/ lub c/ ustawy pzp.

W przypadku  nie złożenia oświadczenia żądanego po złożeniu ofert moim zdaniem nie ma  podstaw do odrzucenia  takiej oferty.

Facebooktwitter
czytaj dalej

Radosnych i Zdrowych Świąt Wielkanocnych

Easter background with flowers and eggs

Facebooktwitter
czytaj dalej

Czy zamawiający musi opublikować informację o odwołaniu do KIO?

Nie ulega wątpliwości, iż dla skutecznego wniesienia odwołania trzeba przesłać Zamawiającego kopię odwołania  i dołączyć ją do odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Z reguły taka informacja o wniesieniu odwołania zostaje ujawniona na stronie internetowej na której prowadzi się postępowanie, od stycznia 2021r. jest to platforma zakupowa. Zamawiający często ujawnia również fakt zwrócenia się do Wykonawców o przystąpienie do wniesionego odwołania. Ostatnio pomimo wniesionego odwołania w imieniu klienta takiej informacji na stronie postępowania  nie znalazłam. Postępowanie było prowadzone w 9 częściach . Zamawiający  opublikował informację o zawarciu umowy lub unieważnieniu postepowania  we wszystkich częściach oprócz tej części w której wniesiono odwołanie. Czy Zamawiający rzeczywiście musi  opublikować informację o wniesieniu odwołania?

Zgodnie z art. 524 ustawy pzp Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub są udostępniane dokumenty zamówienia, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Publikacja kopii odwołania wraz ze stosowanym wezwaniem na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub są udostępniane dokumenty zamówienia, jest równoznaczna z otrzymaniem kopii odwołania wyznaczającym początek biegu terminu na zgłoszenie przystąpienia zgodnie z art. 525 ust. 1 PZP (jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia).

Zarówno zamawiający, jak i inni wykonawcy ubiegający się o zamówienie mają prawo i powinni zostać zapoznani z całą treścią odwołania, a więc pełną argumentacją podnoszoną przez wykonawcę, która ma uzasadniać jego wniesienie, jak również potwierdzać zasadność podniesionych w nim zarzutów (por. post. KIO z 15.3.2016 r., KIO 303/16, Legalis).

Należy również wskazać, że prawidłowe skorzystanie z instytucji uwzględnienia zarzutów odwołania w całości oraz możliwość zgłoszenia sprzeciwu, jest możliwe jedynie wówczas, gdy kopia odwołania zostanie przez odwołującego przekazana zamawiającemu w pełni swojej treści – przesłanie kopii zawierającej miejsca wyczernione, nieczytelne nie wypełnia dyspozycji ustawy (por. post. KIO z 26.7.2011 r., KIO 1509/11, Legalis).

 Podsumowując ustawodawca uznał, iż w przypadku wniesienia odwołania na wybór najkorzystniejszej lub odrzucenie oferty Wykonawcy  nie jest konieczne upublicznianie informacji o wniesieniu odwołania . Zamawiający ma jedynie obowiązek  przesłać odwołanie pozostałym Wykonawcom i wezwać ich do udziału w postępowaniu odwoławczym  i może to zrobić w przyjętej w SWZ formie.

Facebooktwitter
czytaj dalej

Kiedy ujawnia się załączniki do protokołu?

Ostatnio spotkałam się z wnioskiem Wykonawcy o udostępnienie dokumentów składanych przez konkurenta na potwierdzenie spełnienia warunków na żądanie Zamawiającego, jeszcze przed wyborem najkorzystniejszej oferty. Co w takiej sytuacji powinien zrobić Zamawiający? Czy Zamawiający może czy powinien udostępniać wszystkie wpływającego do niego na bieżąco dokumenty przed wyborem najkorzystniejszej oferty na życzenie Wykonawcy? Poniżej analiza tematu.

 

W przywołanym na wstępie przypadku Wykonawca powołał się na poniższe orzecznictwo:

1/ Wyrok WSA w Łodzi z 14.10.2016r. II SAB/Łd 190/16, LEX nr 2154477

Ustalenie przez ustawodawcę wcześniejszego terminu jawności ofert podyktowane jest poddaniem prawidłowości procesu oceny ofert pod osąd innych wykonawców, którzy mogą w ten sposób zapoznać się z zawartością oferty konkurencji i tym samym dowiedzieć się, czy zamawiający, dokonując jej oceny, nie naruszył prawa. Taki cel powinien oznaczać, że za integralną część oferty zostaną uznane wyjaśnienia jej treści, uzupełniane dokumenty stanowiące część oferty oraz dokonane przez zamawiającego poprawki. Jawność ofert nie ogranicza się bowiem do jawności w jej postaci pierwotnej.” „Przykładowo nielogicznym byłoby traktowanie jako odrębnych od oferty, a stanowiących załączniki do protokołu wyjaśnień wykonawców składanych na żądanie zamawiającego co do treści oferty, czy poprawek w zakresie oczywistych omyłek (błędów) tak rachunkowych, jak i pisarskich w niej zawartych, czy też innych dokumentów uzupełniających treść oferty, skoro rzutują one na ostateczny kształt złożonej oferty.

wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 listopada 2013 r., sygn. akt KIO 2525/13

Należy stanowczo podkreślić, że Izba nie podziela stanowiska Zamawiającego, iż wyjaśnienia, tudzież uzupełnienia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu stanowią „inne dokumenty składane przez Zamawiającego i Wykonawców”, które podlegają udostępnieniu jako załączniki do protokołu dopiero po wyborze oferty najkorzystniejszej. W ocenie Izby, są to de facto „kontynuacje” wniosków o dopuszczenie, czyli wnioski i w tym zakresie podlegają udostępnieniu zgodnie z zasadami udostępnienia wniosków, jako takich. Jednocześnie same wezwanie do wyjaśnień, tudzież uzupełnienia z uwagi na oczywiste powiązania, kontekst i ciągłość znaczeniową (tzn. aby ocenić odpowiedź konieczna jest znajomość wezwania – „pytania”) również podlegają tej samej zasadzie. Odwołujący słusznie argumentował, że uznanie stanowiska przeciwnego skutkowałoby brakiem możliwości brania uzupełnień i wyjaśnień, w kontekście wezwań, pod uwagę, w toku badania i oceny przy prekwalifikacji złożonych wniosków o dopuszczenie. Izba w tym zakresie przywołuje stanowisko wyrażone przez UZP w publikacji: W. Bajda: „Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”, UZP – W-wa 2012, str. 12 – tabela: /Rodzaj dokumentu – moment udostępnienia/.

 – wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 27 lutego 2015 r., sygn. akt KIO 257/15; KIO 258/15; KIO 308/15:

Skład orzekający Izby stanął na stanowisku, iż wyjaśnienia i uzupełnienia ofert nie stanowią innych dokumentów składanych przez zamawiającego i wykonawców, o których mowa w art. 96 ust. 2 ustawy P.z.p., ponieważ dokumenty te są de facto treścią ofert (sensu largo), do których zamawiający i wykonawcy winni mieć dostęp bezpośrednio po otwarciu ofert. Dobrodziejstwo uzupełniania ofert, czy wyjaśniania ich treści – mające służyć zapobieżeniu eliminacji z postępowania nieznacznie wadliwych, atrakcyjnych ofert – które samo w sobie stanowi odstępstwo od zasady składania kompletnych ofert w terminie przez zamawiającego wyznaczonym – nie powinno powodować w konsekwencji różnicowania w dostępie wykonawców do poszczególnych ofert (kompletne – dostępne po otwarciu ofert, uzupełniane lub wyjaśniane – dostępne po wyborze oferty najkorzystniejszej). Skład orzekający Izby podziela także argumentację odwołującego, iż udostępnianie uzupełnień i wyjaśnień ofert po otwarciu ofert, także w postępowaniu z zastosowaniem aukcji elektronicznej, jest konieczne dla zagwarantowania wykonawcom skutecznej (wniesienia odwołania w terminie) ochrony ich interesu w uzyskaniu zamówienia, poprzez składanie odwołań wobec dopuszczenia do aukcji wykonawców, którzy winni zostać wykluczeni lub których oferty winny zostać odrzucone.

Obowiązujące przepisy

Zgodnie z art. 74 ustawy prawo zamówień publicznych obowiązującej od dnia 1.01.2021r.

1.Protokół postępowania jest jawny i udostępniany na wniosek.

2.Załączniki do protokołu postępowania udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu postępowania, z tym że:

1) oferty wraz z załącznikami udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, z uwzględnieniem art. 166 ust. 3 lub art. 291 ust. 2 zdanie drugie,

2) wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami udostępnia się od dnia poinformowania o wynikach oceny tych wniosków

– przy czym nie udostępnia się informacji, które mają charakter poufny, w tym przekazywanych w toku negocjacji lub dialogu.

W myśl art. 73  ustawy pzp  Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania z wykonawcami, zawiadomienia, wnioski, dowód przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.

 Stanowisko doktryny

Zgodnie z komentarzem Pawła Graneckiego do art. 74 ustawy pzp Protokół jest jawny od początku, a więc od chwili wszczęcia postępowania.

Załączniki do protokołu są jawne dopiero od chwili dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej, z tym że art. 74 ust. 2 PrZamPubl przewiduje dwa wyjątki od tej zasady:

Facebooktwitter
czytaj dalej

Kiedy zgłosić podwykonawcę?

Ostatnio otrzymałam zapytanie  ” Czy według nowej ustawy prawo zamówień publicznych obowiązującej od 1.01.2021r. Wykonawca może posłużyć się podwykonawcą na etapie realizacji zamówienia, gdy nie zrobił tego na etapie składania ofert”. Nowa ustawa uregulowała podwykonawstwo w odrębnym rozdziale V,  ale  brak jest konkretnego przepisu wprost udzielającego odpowiedzi na to pytanie. Niemniej nie zmieniła się dotychczasowa praktyka w tym zakresie.

Wykonawca składający ofertę w pierwszej kolejności musi zwrócić uwagę na to, czy Zamawiający nie zastrzegł kluczowych części zamówienia wymagających osobistego wykonania przez Wykonawcę. Wówczas w tym zakresie nie jest dopuszczalne podwykonawstwo.

W drugiej kolejności należy sprawdzić, czy  Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie wymaganego doświadczenia lub potencjału osobowego samodzielnie czy przy pomocy potencjału podmiotu trzeciego. W tym drugim wypadku konieczne będzie,  przy realizacji usług i robót budowlanych, aby podmiot trzeci realizował zamówienia w charakterze podwykonawcy. Wówczas Wykonawca wskazuje w ofercie szczegółowe dane podmiotu trzeciego a tym samym podwykonawcy w ofercie.

Wykonawca może skorzystać z podwykonawców w niezastrzeżonej do osobistego wykonania części.

Wykonawca może wskazać w ofercie, iż określone części zamówienia zostaną wykonane przez podwykonawców nawet wówczas, gdy wykazuje spełnienie warunku wymaganego doświadczenia lub potencjału osobowego  przy pomocy podmiotu trzeciego i podmiot ten będzie podwykonawcą w zakresie określonym w warunku.

Czy Wykonawca musi wskazać nazwy podwykonawców w ofercie?

 Nie musi,  jeśli nazwy podwykonawców na etapie składania ofert nie są mu znane, co wynika wprost z art. 462 ust.2i3 pzp. Zatem Wykonawca może ograniczyć się do wskazania ogólnie w ofercie  podwykonawstwa w dopuszczalnym zakresie zamówienia bez wskazywania konkretnych podwykonawców.

Jeśli Wykonawca wskaże konkretnych podwykonawców  w ofercie podlegają oni weryfikacji przewidzianej w SWZ pod kątem braku przeszkód do wykluczenia z postępowania. W przypadku podwykonawców nie będących podmiotami trzecimi jest to fakultatywne. Zamawiający może żądać złożenia odrębnego oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, lub podmiotowych środków dowodowych dotyczących tego podwykonawcy.

Facebooktwitter
czytaj dalej

Co to jest klauzula mediacyjna

Klauzula mediacyjna to jedno z postanowień  umownych, w którym strony decydują , iż w przypadku zaistnienia sporu na tle wykonywania zawieranej umowy strony będą rozwiązywać spór w drodze mediacji. Niektórzy mogą się zastanawiać, czy takie porozumienie można zawrzeć w umowie o zamówienie publiczne. Odpowiedź brzmi, oczywiście że tak.

Dlaczego warto ją zawrzeć?

Przedsiębiorca, który chce rozwiązać spory powstałe w trakcie współpracy w sposób polubowny z poszanowaniem drugiej strony jest wiarygodnym kontrahentem. Jest to szczególnie ważne w kontaktach zagranicznych, gdyż przedsiębiorcy zagraniczni nie chcą współpracować z przedsiębiorcą, który zamiast rozmawiać o problemach straszy sądem.

Natomiast w zamówieniach publicznych o zastosowaniu takiej klauzuli decyduje głównie Zamawiający, gdyż to on przygotowuje całą dokumentację w tym wzór umowy o zamówienie publiczne.

Zamawiający nie muszą obawiać się dyscypliny finansów publicznych, gdyż obowiązujące przepisy dopuszczają możliwość zawarcia ugody w spornych sprawach. Dbałość o finanse publiczne to nie tylko ścisłe, literalne egzekwowanie postanowień umownych,  w tym dochodzenie kar umownych ale rozważenie ryzyk procesowych i dokonanie oceny czy zaistniały stan faktyczny uzasadnia zawarcie ugody z uwagi na duże koszty procesu, które mogą dotknąć Zamawiającego.

Myślenie Zamawiającego, iż lepiej iść do sądu po wyrok choćby negatywny niż zawrzeć ugodę musi przejść do lamusa.

 Przykładowo w sprawach o kary umowne za zwłokę przy spornym stanie faktycznym może się okazać korzystniej dla Zamawiającego zawrzeć ugodę i  uzyskać chociaż część należności niż doprowadzić do sporu i ponieść koszty procesu lub przykładowo nigdy należności nie wyegzekwować.

Co, gdy sprawa trafi do sądu?

Facebooktwitter
czytaj dalej

Święta Bożego Narodzenia 2021

Facebooktwitter
czytaj dalej

Potrzeby Zamawiającego a uczciwa konkuencja

Zamawiający ogłosił  przetarg unijny na  wdrożenie Regionalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Zamawiający  postanowił stworzyć nowoczesny, uniwersalny system, “szyty na miarę”  oparty na standardzie przechowywania danych openEHR oraz archiwum VNA co znalazło swoje odzwierciedlenie w opisie przedmiotu zamówienia oraz warunkach udział w postępowaniu. Wiodące na rynku informatycznym firmy wniosły odwołanie zarzucając Zamawiającemu naruszenie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz  naruszenie zasady  proporcjonalności. Zdaniem Odwołujących Zamawiający powinien skorzystać z gotowych, utartych na rynku rozwiązań  a nie wymagać wdrożenia systemu, który są w stanie zrealizować nieliczne firmy, gdyż niewiele na rynku Polskim jest stanie wykazać się wymaganym doświadczeniem.

Czy rzeczywiście uczciwa konkurencja ma pierwszeństwo przed nowoczesną koncepcją Zamawiającego?

Stan prawny

Zgodnie z art. 99 ust.4 prawa zamówień publicznych Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.

W myśl art. 112 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych  Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.

Orzecznictwo KIO 

Opis przedmiotu zamówienia

Jak wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 22.03.2021r.KIO 469/21 Zamawiający jest zobowiązany opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, przy czym sporządzony opis nie może utrudniać uczciwej konkurencji. Wskazania wymaga, że dokonanie opisu przedmiotu zamówienia jest nie tylko obowiązkiem zamawiającego ale również jego uprawnieniem, bowiem formułując wymagania stawiane w postępowaniu zamawiający definiuje własne, obiektywne potrzeby. Dlatego też, każdy opis przedmiotu zamówienia będzie w jakimś stopniu prowadził do ograniczenia konkurencji. Sporządzając opis przedmiotu zamówienia zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do udziału w postępowaniu każdego potencjalnego wykonawcy działającego na danym rynku, a jedynie tych, którzy będą w stanie zaoferować przedmiot zaspokajający uzasadnione i niedyskryminujące potrzeby Zamawiającego, gwarantujące mu uzyskanie oczekiwanego efektu.

Facebooktwitter
czytaj dalej