• W dżungli praw rozkwitać może
  tylko prawo dżungli.

  Jacek Wejroch
 • Każdy ma prawo do szczęścia, ale nie każdy ma szczęście do prawa.

  Włodzimierz Scisłowski
 • Dużo łatwiej jest napisać dobrą sztukę
  niż ustanowić dobre prawo.

  George Bernard Shaw

Przedstawienie proponowanych zmian ustawy prawo zamówień publicznych

1/ Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

Art. 2. [Objaśnienia pojęć] Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1)      cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.1));

1a/ cyklu życia produktu-należy przez to rozumieć wszelkie możliwe kolejne frazy istnienia danego produktu, w szczególności badanie, rozwój, projektowanie przemysłowe, produkcję, naprawę, modernizację, zmianę, utrzymanie, logistykę, szkolenie, testowanie, wycofanie i usuwanie.

2) dostawach – należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu;

2a) dynamicznym systemie zakupów – należy przez to rozumieć ograniczony w czasie elektroniczny proces udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są dostawy powszechnie dostępne nabywane na podstawie umowy sprzedaży lub usługi powszechnie dostępne;

3) kierowniku zamawiającego – należy przez to rozumieć osobę lub organ, który – zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub umową – jest uprawniony do zarządzania zamawiającym, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez zamawiającego;

Facebooktwitter
czytaj dalej

Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne – forma i data jego wystawienia a podstawa do wykluczenia wykonawcy

W praktyce można spotkać się z sytuacją, gdy wykonawca nie dołącza do oferty w terminie składania ofert aktualnego zaświadczenia ZUS potwierdzającego brak zaległości w opłaceniu składek na ubezpieczenie społeczne natomiast na wezwanie Zamawiającego do uzupełnienia dokumentu przedkłada pismo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podpisane przez jego pracowników, w którym zaświadczają, iż na dzień składania ofert Wykonawca nie posiadał żadnych zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne.

Czy takie oświadczenie ZUS o braku zaległości na dzień składania ofert stanowi prawidłowe  uzupełnienie oferty czy też daje podstawę Zamawiającemu podstawę do wykluczenia Wykonawcy?  

Facebooktwitter
czytaj dalej

Masz spór postaw na mediację.

1.    Co to jest mediacja?
– to nic innego jak niesformalizowane spotkanie stron konfliktu z udziałem niezależnego, bezstronnego mediatora celem doprowadzenia do ugodowego załatwienia sporu. Rolą mediatora jest stworzenie warunków do rzeczowej rozmowy prowadzącej do zawarcia ugody, wobec wyniku której mediator jest neutralny. To strony nie mediator  są odpowiedzialne za wynik mediacji.

2.    W jakich sprawach ?
Katalog spraw, w których może być prowadzona mediacja jest bardzo szeroki. Przykładowo są to sprawy z zakresu prawa rodzinnego : podział majątku wspólnego, opieka na dziećmi, wysokość alimentów, sprawy z zakresu prawa cywilnego; ustanowienie drogi koniecznej, podział spadku, sprawy konsumenckie, konflikty z developerami, sprawy gospodarcze; o zapłatę, wykonanie umowy, naprawienie szkody, roszczenia wspólników i akcjonariuszy przeciwko spółkom, ustalenie obowiązków w ramach konsorcjum, sprawy prawa pracy; pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, pomiędzy pracownikami, zespołami, wydziałami, menadżerami, konflikty w organach spółki, spory zbiorowe, roszczenia związków zawodowych a także  wszystkie inne sprawy, w których jest możliwe zawarcie wykonalnej ugody

Facebooktwitter
czytaj dalej

Udział pomiotu trzeciego użyczającego wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówienia.

Wykładnia literalna art. 22ust.1, art.26ust.2a i art.26ust.2b.art.23 prawa zamówień publicznych prowadzi  do wniosku, iż wykonawca  wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu  może to zrobić na trzy sposoby: a/ samodzielnie b/  w formie konsorcjum wykonawców, c/ wspomaga się potencjałem podmiotu trzeciego w zakresie wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, potencjału osobowego i finansowego.
W tym ostatnim przypadku wykonawca nie musi dysponować potencjałem podmiotu trzeciego  na dzień składania ofert co jest wyjątkiem od treści art. 26 ust.2a.

Facebooktwitter
czytaj dalej

„Skarga na wyrok KIO a realna możliwość jej wniesienia”

Prawo zamówień publicznych co prawda przewiduje taką instytucję jak skarga na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej  ale czy w świetle przepisów regulujących wysokość wpisu od skargi  nie jest  stała się ona fikcją?
Zachęcam do dyskusji bowiem polskie prawo zamówień publicznych nie wiedzieć czego zawiera martwe  przepisy co sprawia, iż Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego faktycznie mogą kwestionować niesłuszną decyzję Zamawiającego tylko poprzez wniesienie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, której wyroki pozostawiają wiele do życzenia.

Facebooktwitter
czytaj dalej