Ponowna ocena ofert

Zamawiający dokonując czynności wyboru najkorzystniejszej oferty jest nią związany. Jednakże w prawie zamówień publicznych istnieją  następujące odstępstwa od tej zasady dające zamawiającemu prawo do zmiany tej decyzji lub nakładające na niego taki obowiązek. 1/  uwzględnienie przez zamawiającego informacji o czynności niezgodnej z prawem wniesionej na podstawie art. 181 ust.1 ustawy pzp. Jeżeli Zamawiający skorzysta ze … Czytaj dalej Ponowna ocena ofert