Tryby zamówień publicznych na usługi niepriorytetowe

Zgodnie z art. 5 ustawy pzp do postępowań o udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze nie priorytetowym /bez względu na wartość / nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących :
– terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert,
– obowiązku żądania wadium,
-obowiązku żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
-zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy,
– przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz licytacji elektronicznej.

Tryby udzielenia zamówień na usługi niepriorytetowe : przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem dialog konkurencyjny, licytacja elektroniczna, w przypadku usług prawniczych- wolna ręka, negocjacje bez ogłoszenia.  

Usługi prawnicze– w przypadku zamówień, których przedmiotem są usługi prawnicze, polegające na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi lub doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego, lub jeżeli wymaga tego ochrona ważnych praw lub interesów Skarbu Państwa, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących:
– przesłanek wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia oraz przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki.

W przypadku zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki lub trybu negocjacji bez ogłoszenia zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Prezesa UZP w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, czyli progi unijne.

Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie usługi niepriorytetowe oraz inne usługi, dostawy lub roboty budowlane, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego przedmiotu zamówienia, którego wartościowy udział w danym zamówieniu jest największy.

W stosunku do usług priorytetowych należy stosować wszystkie przepisy ustawy.

Jeżeli wartość zamówienia na usługi niepriorytetowe jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający może udzielić zamówienia stosując szczególne postępowanie:
– Zamawiający ma obowiązek działać w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminacyjny.
-Zamawiający ma obowiązek zamieścić na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, ogłoszenie o zamówieniu, które zawiera informacje niezbędne z uwagi na okoliczności jego udzielania, w szczególności:
1) termin składania ofert uwzględniający czas niezbędny do przygotowania i złożenia oferty;
2) opis przedmiotu oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia;
3) kryteria oceny ofert.
– Zamawiający ma obowiązek niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamieścić na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, informację o udzieleniu zamówienia, podając: nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia.
-W razie nieudzielenia zamówienia zamawiający niezwłocznie zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, informację o nieudzieleniu zamówienia.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i nie priorytetowym z dnia 28 stycznia 2010 r. (Dz.U. Nr 12, poz. 68). do usług o charakterze priorytetowych należą:
1/ usługi konserwacyjne i naparawcze
2/ usługi transportu lądowego, w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi kurierskie z wyjątkiem transportu poczty
3/ usługi transportu lotniczego
4/ transport poczty drogą lądową i lotniczą
5/ Usługi telekomunikacyjne
6/ usługi finansowe : usługi ubezpieczeniowe, usługi bankowe i inwestycyjn
7/ usługi komputerowe i usługi z nimi związane
8/ usługi badawcze i rozwojowe
9/ usługi w zakresie księgowości i audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych
10/ usługi badania rynku i opinii publicznej
11/ usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania i usługi z nimi związane
12/ usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych,
13/ usługi reklamowe
14/ usługi sprzątania budynków i zarządzania mieniem
15/ Usługi w zakresie publikowania i drukowania – wykonywane na podstawie wynagrodzenia lub umowy,
16/ Usługi w zakresie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne

Zgodnie z załącznikiem 2 do ww rozporządzania do usług o charakterze niepriorytetowym należą:
1/ usługi hotelarskie i restauracyjne,
2/ transportu kolejowe,
3/ transportu wodnego,
4/ dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe,
5/prawnicze,
6/ rekrutacji i pozyskiwania personelu
7/ detektywistyczne i bezpieczeństwa z wyjątkiem usług samochodów opancerzonych
8/ edukacyjne i szkoleniowe,
9/ społeczne i zdrowotne,
10/ rekreacyjne, kulturalne i sportowe,
11/ inne usługi
Katalog usług niepriorytetowych zawarty w ww. załącznikach jest katalogiem otwartym, co oznacza, że złagodzony reżim prawny może być też stosowany do innych usług, nienazwanych i nieoznaczonych konkretnymi kodami CPV. Do kategorii innych usług nie wolno jednak zaliczyć tych usług, które wymienione są w załącznikach Nr 1 do ww. rozporządzeń. Katalog usług wymieniony w tych załącznikach ma charakter zamknięty, co oznacza, że wszelkie nowe usługi będą kwalifikowane do usług niepriorytetowych.

https://www.zamowienia-publiczne.net/uslugi-niepriorytetowe-utrudnienia-po-zmianach/

Facebooktwitter