Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu w opłacie składek

W związku z funkcjonującym od jakiegoś czasu obowiązkiem komunikacji elektronicznej w postępowaniach powyżej progu unijnego poniżej przedstawiam kilka niezbędnych  informacji o formach zaświadczenia ZUS o niezaleganiu w opłaceniu składek, składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Dopuszczalne formy zaświadczeń

Zgodnie z § 14 ust.2 -4 rozporządzenia Ministra Rozwoju  w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składane są :

    1 . w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub

     2. w elektronicznej kopii dokumentu lub

    3. oświadczenia poświadczonego za zgodność z oryginałem

Poświadczenie zaświadczenia

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio :

  • wykonawca,
  • podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca,
  • wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo
  • podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, w których, zgodnie z wyborem zamawiającego, nie została dopuszczona możliwość składania dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, przy użyciu środków komunikacji elektronicznych 

lub

gdy Zamawiający odstąpił od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert,

poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.

Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek

W myśl  art. 217 § 1 i 4 organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.
Zaświadczenie wydaje się w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jeżeli zażąda tego osoba ubiegająca się o zaświadczenie.

Jak stanowi art. 50 ust4a ustawy z 13.10.21998r. o systemie ubezpieczeń społecznych  w brzmieniu od 13.06.2017r. zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek oraz decyzje o odmowie wydania zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek wydane przez Zakład w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym mogą być wykorzystywane w formie wydruku przez płatnika składek, który je uzyskał.

Zatem pod względem prawnym, zgodnie ze stanowiskiem ZUS  wygenerowane przez  osobę uprawnioną   z PUE ( platforma usług elektronicznych ) elektroniczne zaświadczenie potwierdzone podpisem kwalifikowanym osoby uprawnionej do jego wydania, ma moc  zrównaną z mocą dokumentów wydawanych  przez Zakład w postaci papierowej.

Zatem orzeczenie KIO 225/15 można uznać za nieaktualne.

zobacz też https://www.zamowienia-publiczne.net/elektroniczne-zaswiadczenie-zus/

Facebooktwitter