8 maja 2012 – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

W  dniu 8 maja 2012 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Zgodnie z informacją zawartą na stronie Urzędu Zamówień Publicznych :

 • Podstawowymi celami projektowanej ustawy wdrażającej postanowienia dyrektywy obronnej są:
  1)    prawidłowa implementacja przepisów dyrektywy obronnej, a tym samym wypełnienie przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązania w tym zakresie wynikającego z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
  2)    zapewnienie zgodności działań zamawiających z postanowieniami dyrektywy obronnej oraz z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności mających na celu zapewnienie zgodności wydatkowania środków unijnych z prawem unijnym dotyczącym zamówień publicznych,
  3)    ochrona bezpieczeństwa państwa,
  4)    ochrona polskiego przemysłu obronnego i zapewnienie jego rozwoju,
  5)    racjonalizacja wydatków publicznych w zakresie zakupów w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,
  6)    zwiększenie przejrzystości w zakresie udzielania zamówień publicznych.
 • W projekcie nowelizacji Prawa zamówień publicznych uwzględniono przede wszystkim przepisy dyrektywy obronnej 2009/81/WE, dotyczącej udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, w zakresie:
  •   ochrony interesów gospodarczych państw członkowskich;
  •   większej swobody zamawiających w zakresie udzielenia zamówień;
  •   szybkości przeprowadzenia postępowania;
  •   zastosowania trybów niekonkurencyjnych;
  •   odpowiedniego zabezpieczenia interesów zamawiającego w zakresie bezpieczeństwa dostaw oraz ochrony informacji niejawnych.
 • Zakłada się, że projektowane zmiany będą służyć także m.in.:
  •   wzrostowi innowacyjności zamówień publicznych (chodzi o dopuszczenie stosowania dialogu technicznego przez zamawiających);
  •   zwiększeniu udziału małych i średnich przedsiębiorstw w realizacji zamówień publicznych (możliwość zobowiązania koncesjonariusza do wyboru podwykonawców w trybie postępowania konkurencyjnego oraz rozszerzenie metod prekwalifikacji wykonawców w oparciu o obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria);
  •   poszerzeniu rynku zamówień publicznych otwartych na konkurencję (udzielanie zamówień „sektorowych” poniżej progów unijnych w oparciu o zasady równego traktowania, niedyskryminacji, przejrzystości, itp.);
  •    odbiurokratyzowaniu zamówień sektorowych przez zwolnienie zamawiających sektorowych z obowiązku żądania dokumentów od wykonawców objętych systemem kwalifikowania.
 • projekt ustawy przekazany na RM w wersji z dnia 7 marca 2012 r.
 • Przewiduje się , iż  od dnia wejścia w życie  znowelizowana  ustawa będzie stosowana do zamówień wszczętych i umów podpisanych po dniu obowiązywania nowej ustawy. Do zamówień wszczętych oraz do umów podpisanych przed tym dniem stosować się będzie przepisy dotychczasowe.

Jednocześnie przygotowane są projekty następujących aktów wykonawczych:

Nowe przepisy wykonawcze muszą zacząć obowiązywać w terminie 12 miesięcy od czasu wejścia w życie znowelizowanej ustawy prawo zamówień publicznych.  Do tego czasu będą stosowane  znowelizowana ustawa prawo zamówień publicznych oraz dotychczasowe przepisy wykonawcze.

 • W dniu 4 czerwca 2012 r. projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 8 maja 2012 r., został skierowany do Sejmu.

Jednocześnie przekazano do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych kolejny projekt ustawy prawo zamówień publiczncyh w zakresie podwykonawstawa w wersji z 18.07.2012r.