Aktualności

Wchodzi w życie nowelizacja

W dniu 13 lipca 2016 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 1020 ogłoszona została ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. w dniu  28 lipca 2016 r. z wyjątkiem przepisów określonych w art. 22 pkt 1-3 w/w Ustawy.

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0019/31906/Ustawa-z-dnia-22-czerwca-2016-r.-o-zmianie-ustawy-Prawo-zamowien-publicznych-oraz-niektorych-innych-ustaw.pdf

czytaj dalej

Uchwalenie prawa zamówień publicznych

W dniu 13 maja 2016 r. podczas osiemnastego posiedzenia Sejmu odbyło się trzecie czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa została uchwalona przez Sejm w brzmieniu określonym drukiem sejmowym nr 489  wraz z przyjętą poprawką nr 1 określoną w druku sejmowym nr 489-A.

Marszałek Sejmu skierował ustawę do dalszych prac parlamentarnych, które odbędą się w Senacie.

Poniżej linki do druków sejmowych:

 

http://www.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/B5E8EBF7E363F4F1C1257FB000289263/%24File/489.pdf

http://www.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/96D48B8ADF4A1AEAC1257FB1004820FD/%24File/489-A.pdf

 

czytaj dalej

Co stosować po 18.04.2016r.?

Komunikat UZP w sprawie opóźnienia wdrożenia dyrektyw 2014/24/UE oraz 2014/25/UE.

I. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów, w których wartość zamówienia nie przekracza wartości progów unijnych, mają zastosowanie aktualnie obowiązujące przepisy ustawy Pzp.

II. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów, w których wartość zamówienia jest równa lub wyższa od progów unijnych, mają zastosowanie przepisy obowiązującej ustawy Pzp z uwzględnieniem zasady bezpośredniej skuteczności dyrektyw.

Link do komunikatu UZP:
http://szukio.pl/ml/7791e0f61d/komunikat-uzp-w-sprawie-opoznienia-wdrozenia-dyrek tyw

czytaj dalej

Zostań mediatorem -nowe szkolenie już w marcu

Już od marca rusza kolejny cykl szkolenia  „Zostań  mediatorem” organizowany przez Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy. W związku z rozwijającą się instytucją mediacji, rosnącym zapotrzebowaniem na mediatorów a także  ogromną przydatnością  umiejętności nabytych na szkoleniu w życiu codziennym serdecznie zapraszam na szkolenie wszystkich zainteresowanych.

Cel szkolenia:
• przygotowanie uczestników do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej
i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji a w szczególności umiejętności rozumienia i rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji i negocjacji;
• pozyskanie przez uczestników wiedzy dotyczącej umocowania prawnego mediacji;
• nabycie umiejętności w rozwiązywaniu konfliktów w codziennym życiu i w swoim miejscu pracy.

Odbiorcy szkolenia –
• pedagodzy, pracownicy socjalni, kuratorzy, socjologowie, psycholodzy;
• radcowie prawni, aplikanci radcowscy, adwokaci, aplikanci adwokaccy;
• menadżerowi, konsultanci, pracownicy działów HR;
• absolwenci studiów lub studentów wyżej wymienionych;
• wszyscy chętni i zainteresowanych nowoczesnymi metodami rozwiązywania konfliktów i sporów

Szczegóły pod linkiem :http://om.oirp.http://om.oirp.bydgoszcz.pl/szkolenie/zostan-mediatorem-szkolenie-z-mediacji/

czytaj dalej

Projekt ustawy pzp

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 19.01.2016r. został skierowany do uzgodnień i
konsultacji. Termin na wnoszenie uwag upływa 2 lutego 2016r. Uwagi można zgłaszać na adres : maja.janicka@mg.gov.pl lub malgorzata.gapska@mg.gov.pl.

http://uzp.bip.gov.pl/projekty-ustaw/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-oraz-o-zmianie-niektorych-innych-ustaw-z-dnia-19-01-2016-r-zostal-skierowany-do-uzgodnien-i-konsultacji.html

czytaj dalej

Zmiana kursu euro, zmiana progu zamówień publicznych

Od 1.01.2016r. średni kurs euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,1749zł.

Podstawa prawna- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28.12.2015r. W sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych, Dz.U.poz. 2254

Podwyższeniu ulegają progi zamówień  publicznych .

Zgodnie z  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r. poz.2263)

Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych przekazuje się, jeżeli wartość zamówień:
1)  udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem zamówień, o których mowa w pkt 4 jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a)  135.000 euro – dla dostaw lub usług,
b) 5.525.000 euro – dla robót budowlanych;
2)  udzielanych przez zamawiających innych niż określeni w pkt 1, z wyjątkiem zamówień, o których mowa w pkt 3 i 4 jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a)  209.000 euro – dla dostaw lub usług,
b) 5.525.000 euro – dla robót budowlanych;
3)  sektorowych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a)  418.000 euro – dla dostaw lub usług,
b) 5.525.000 euro – dla robót budowlanych;

4)  w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a)  418.000 euro – dla dostaw lub usług,
b) 5.525.000 euro – dla robót budowlanych;

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1.01.2016r.

czytaj dalej

Wspieranie polubownych metod rozwiązywania sporów

 

W dniu 10.09.2015r. Sejm uchwalił  ustawę  dotyczącą wsparcia polubownych metod rozwiązywania sporów, która wejdzie w życie 1.01.2016r.

Ustawa wprowadza m.in system uprawnień proceduralnych i organizacyjnych oraz bodźców ekonomicznych, wpisujących się w naczelną zasadę mediacji jaką jest dobrowolność i poufność. Mają one zachęcać strony postępowania do podejmowania prób polubownego rozwiązywania sporu, zamiast kierowania sprawy do rozstrzygnięcia przez sąd oraz spopularyzowania alternatywnych metod rozwiązywania sporów także wśród świadczących pomoc prawną, profesjonalnych pełnomocników.

 

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3432

czytaj dalej

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-23

http://budownictwo.wnp.pl/nowy-program-budowy-drog-krajowych-warty-107-mld-zl,256163_1_0_0.html

czytaj dalej