Aktualności

Wchodzi w życie nowelizacja

W dniu 13 lipca 2016 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 1020 ogłoszona została ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. w dniu  28 lipca 2016 r. z wyjątkiem przepisów określonych w art. 22 pkt 1-3 w/w Ustawy.

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0019/31906/Ustawa-z-dnia-22-czerwca-2016-r.-o-zmianie-ustawy-Prawo-zamowien-publicznych-oraz-niektorych-innych-ustaw.pdf

czytaj dalej

Uchwalenie prawa zamówień publicznych

W dniu 13 maja 2016 r. podczas osiemnastego posiedzenia Sejmu odbyło się trzecie czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa została uchwalona przez Sejm w brzmieniu określonym drukiem sejmowym nr 489  wraz z przyjętą poprawką nr 1 określoną w druku sejmowym nr 489-A.

Marszałek Sejmu skierował ustawę do dalszych prac parlamentarnych, które odbędą się w Senacie.

Poniżej linki do druków sejmowych:

 

http://www.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/B5E8EBF7E363F4F1C1257FB000289263/%24File/489.pdf

http://www.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/96D48B8ADF4A1AEAC1257FB1004820FD/%24File/489-A.pdf

 

czytaj dalej

Co stosować po 18.04.2016r.?

Komunikat UZP w sprawie opóźnienia wdrożenia dyrektyw 2014/24/UE oraz 2014/25/UE.

I. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów, w których wartość zamówienia nie przekracza wartości progów unijnych, mają zastosowanie aktualnie obowiązujące przepisy ustawy Pzp.

II. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów, w których wartość zamówienia jest równa lub wyższa od progów unijnych, mają zastosowanie przepisy obowiązującej ustawy Pzp z uwzględnieniem zasady bezpośredniej skuteczności dyrektyw.

Link do komunikatu UZP:
http://szukio.pl/ml/7791e0f61d/komunikat-uzp-w-sprawie-opoznienia-wdrozenia-dyrek tyw

czytaj dalej

Zostań mediatorem -nowe szkolenie już w marcu

Już od marca rusza kolejny cykl szkolenia  „Zostań  mediatorem” organizowany przez Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy. W związku z rozwijającą się instytucją mediacji, rosnącym zapotrzebowaniem na mediatorów a także  ogromną przydatnością  umiejętności nabytych na szkoleniu w życiu codziennym serdecznie zapraszam na szkolenie wszystkich zainteresowanych.

Cel szkolenia:
• przygotowanie uczestników do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej
i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji a w szczególności umiejętności rozumienia i rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji i negocjacji;
• pozyskanie przez uczestników wiedzy dotyczącej umocowania prawnego mediacji;
• nabycie umiejętności w rozwiązywaniu konfliktów w codziennym życiu i w swoim miejscu pracy.

Odbiorcy szkolenia –
• pedagodzy, pracownicy socjalni, kuratorzy, socjologowie, psycholodzy;
• radcowie prawni, aplikanci radcowscy, adwokaci, aplikanci adwokaccy;
• menadżerowi, konsultanci, pracownicy działów HR;
• absolwenci studiów lub studentów wyżej wymienionych;
• wszyscy chętni i zainteresowanych nowoczesnymi metodami rozwiązywania konfliktów i sporów

Szczegóły pod linkiem :http://om.oirp.http://om.oirp.bydgoszcz.pl/szkolenie/zostan-mediatorem-szkolenie-z-mediacji/

czytaj dalej