Pełnomocnictwa

Uzupełnienie pełnomocnictwa w postępowaniu , którego przedmiot objęty jest umową ramową.

Ostatnio otrzymałam pytanie, czy można uzupełnić o ofertę złożoną w postępowaniu szczegółowym wszczętym w ramach zawartej umowy ramowej poprzez dołączenie brakującego pełnomocnictwa?

W postępowaniu o zawarcie umowy ramowej firma złożyła ofertę przez pełnomocnika , dołączając stosowne pełnomocnictwo. W okresie pomiędzy zawarciem umowy ramowej a złożeniem oferty szczegółowej w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 101 ustawy prawo zamówień publicznych doszło do zmiany pełnomocnika. Problematycznym było złożenie pełnomocnictwa na termin składania ofert we właściwej formie tj. w formie oryginału lub kopi poświadczonej przez notariusza. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewidywała kary umowne w przypadku nie złożenia niepodlegającej odrzuceniu oferty co najmniej dwa razy.
Co zatem trzeba zrobić w takiej sytuacji?
Trzeba „stanąć na głowie” i właściwe pełnomocnictwo dołączyć, bo nie ma możliwości jego uzupełnienia w dalszym etapie postępowania.

Facebooktwitter
czytaj dalej

Uzupełnianie pełnomocnictw

1/ Pełnomocnictwo do  złożenia oferty / zawarcia umowy/

Wykonawca, który składa ofertę przez pełnomocnika winien dołączyć do oferty pełnomocnictwo ogólne w świetle art.98kc  w związku z art.14pzp, czyli  umocowanie do dokonywania czynności zwykłego zarządu,  w formie  pisemnej /art.78 §1kc/ tj. w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. / wyrok KIO z 1.12.2009r. KIO/UZP 1636/09/

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/ konsorcja, spółki cywilne/ działają przez lidera na podstawie pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania  w postępowaniu i zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego/ art. 23ust.2 pzp/.

Dopuszczalne jest  także, aby w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę reprezentowało kilku pełnomocników występujących w jego imieniu.

Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dokument, z którego wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu. / wyrok Sądu Najwyższego z 11.12.2006r. IPK 124/06.

Niezłożenie w ofercie pełnomocnictwa lub złożenie pełnomocnictwa obarczonego pewnymi wadami formalnymi zobowiązuje Zamawiającego do wezwania wykonawcy do uzupełnienia oferty na podstawie art. 26 ust. 3 pzp./ wyrok KIO z 20.03.2009r. KIO/UZP 298/09/

Facebooktwitter
czytaj dalej