Unieważnienie postępowania

Czy można zmniejszyć budżet przeznaczony na zamówienie?

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 86 ustawy pzp  bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Zgodnie z komentarzem Pawła Graneckiego do art. 86 ustawy pzp „Zamawiający jest związany kwotą, którą zgodnie z art. 86 ust. 3 pzp podał przed otwarciem ofert, tylko niejako “od dołu”, tzn. nie może w celu uzasadnienia unieważnienia postępowania na podstawie art.93ust.1pkt.4 pzp  wskazać innej, niższej kwoty, którą w rzeczywistości zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, i tym samym zobowiązany jest udzielić zamówienia wykonawcy, który zaoferował cenę mieszczącą się w kwocie pierwotnie podanej:wyr. KIO z 16.5.2011 r.,  KIO 964/11 ; wyr. KIO z 10.1.2013 r., KIO 2851/12:

Facebooktwitter
czytaj dalej

Kiedy unieważnić postępowanie na podstawie art. 93ust.1pkt.4 pzp?

Zamawiający  podczas czynności otwarcia ofert podał łączną kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia określonego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ. Zamawiający  w ramach tej kwoty podał dodatkowo ile planuje wydać  w rozbiciu na 10 części dla swoich poszczególnych Oddziałów.  Spośród złożonych ofert najniższe ceny zaoferowane w siedmiu częściach przekraczały  kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację tych części. Jednakże w pozostałych trzech częściach Zamawiający uzyskał spore oszczędności w rezultacie w budżecie Zamawiającego przeznaczonego na  realizację przedmiotu zamówienia określonego w ogłoszeniu  pozostaną jeszcze wolne środki .

Czy w takiej sytuacji Zamawiający powinien unieważnić postępowanie w tych częściach, w których najniższa cena przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację tych konkretnych zamówień? Czy Wykonawca ma możliwość powstrzymania Zamawiającego przed  unieważnieniem postępowania?

Zgodnie z  powołanym przepisem Zamawiający unieważnia postępowania, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę  do ceny najkorzystniejszej oferty.   

Facebooktwitter
czytaj dalej