Mediacje

Mediacja korzystna dla Skarbu Państwa

Mediacja w zamówieniach publicznych jak pisałam wcześniej jest nie tyle dopuszczalna przez prawo co korzystna dla Wykonawcy ale i Zamawiającego a tym samym dla Skarbu Państwa.
Warto zapoznać się z tą formą rozwiązywania sporów, gdyż mediacja staje się coraz bardziej popularna. Czas już chyba nadszedł aby przełamać panujące stereotypy i przestać upatrywać w każdym ustępstwie na rzecz Wykonawcy naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Najbardziej klasycznym przykładem zastosowania mediacji w zamówieniach publicznych są: kary umowne.
1/ Miarkowanie kary umownej
Często Zamawiający stosuje taki mechanizm naliczania kar umownych za zwłokę, iż przy pewnym opóźnieniu wysokość kary umownej znacznie przekracza karę umowną za odstąpienie od umowy tj. karę naliczaną, gdy z jakiś przyczyn Wykonawca nie wykona umowy w całości lub części. Tak więc wykonanie umowy po terminie często jest dla Wykonawcy nieopłacalne. Wykonawca np. przy opóźnieniu już pierwszej z wielu częściowych dostaw może mieć wielki dylemat czy kontynuować umowę czy odstąpić od umowy i zapłacić mniejszą karę umowną. Wykonanie umowy i potrącenie przez Zamawiającego z faktury kolosalnej kary umownej zmusza Wykonawcę do dochodzenia pozostałej części wynagrodzenia na drodze sądowej, opłacania kosztów wniesienia pozwu, które w przypadku wygranej obciążają Zamawiającego. Wyjściem z takiej sytuacji, przy niespornym stanie faktycznym, jest wykonanie umowy i wniesienie przez Wykonawcę wniosku o zmiarkowanie kary umownej. Zawarcie porozumienia z Zamawiającym przed mediatorem ma moc ugody sądowej zgodnie z art. 183/15/ kpc.

Facebooktwitter
czytaj dalej

SZKOLENIA

Ośrodek Mediacyjny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy organizuje szkolenia przygotowujące do pełnienia roli mediatora zgodne ze standardami szkolenia mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę ds. Alernatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów /ADR/ przy Ministrze Sprawiedliwości  z 29.10.2007r./- 40 godzin, najbliższy termin  5,6 kwiecień 17,18 maj 2014r.

oraz

szybki kurs  “Skutecznego porozumiewania się” – 4 godziny, najbliższy termin 30.03.2014r. g. 10.00

szczegóły: www.oirp.bydgoszcz.pl  zakładka Ośrodek Mediacji

Facebooktwitter
czytaj dalej

Masz spór postaw na mediację.

1.    Co to jest mediacja?
– to nic innego jak niesformalizowane spotkanie stron konfliktu z udziałem niezależnego, bezstronnego mediatora celem doprowadzenia do ugodowego załatwienia sporu. Rolą mediatora jest stworzenie warunków do rzeczowej rozmowy prowadzącej do zawarcia ugody, wobec wyniku której mediator jest neutralny. To strony nie mediator  są odpowiedzialne za wynik mediacji.

2.    W jakich sprawach ?
Katalog spraw, w których może być prowadzona mediacja jest bardzo szeroki. Przykładowo są to sprawy z zakresu prawa rodzinnego : podział majątku wspólnego, opieka na dziećmi, wysokość alimentów, sprawy z zakresu prawa cywilnego; ustanowienie drogi koniecznej, podział spadku, sprawy konsumenckie, konflikty z developerami, sprawy gospodarcze; o zapłatę, wykonanie umowy, naprawienie szkody, roszczenia wspólników i akcjonariuszy przeciwko spółkom, ustalenie obowiązków w ramach konsorcjum, sprawy prawa pracy; pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, pomiędzy pracownikami, zespołami, wydziałami, menadżerami, konflikty w organach spółki, spory zbiorowe, roszczenia związków zawodowych a także  wszystkie inne sprawy, w których jest możliwe zawarcie wykonalnej ugody

Facebooktwitter
czytaj dalej