Masz spór postaw na mediację.

1.    Co to jest mediacja?
– to nic innego jak niesformalizowane spotkanie stron konfliktu z udziałem niezależnego, bezstronnego mediatora celem doprowadzenia do ugodowego załatwienia sporu. Rolą mediatora jest stworzenie warunków do rzeczowej rozmowy prowadzącej do zawarcia ugody, wobec wyniku której mediator jest neutralny. To strony nie mediator  są odpowiedzialne za wynik mediacji.

2.    W jakich sprawach ?
Katalog spraw, w których może być prowadzona mediacja jest bardzo szeroki. Przykładowo są to sprawy z zakresu prawa rodzinnego : podział majątku wspólnego, opieka na dziećmi, wysokość alimentów, sprawy z zakresu prawa cywilnego; ustanowienie drogi koniecznej, podział spadku, sprawy konsumenckie, konflikty z developerami, sprawy gospodarcze; o zapłatę, wykonanie umowy, naprawienie szkody, roszczenia wspólników i akcjonariuszy przeciwko spółkom, ustalenie obowiązków w ramach konsorcjum, sprawy prawa pracy; pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, pomiędzy pracownikami, zespołami, wydziałami, menadżerami, konflikty w organach spółki, spory zbiorowe, roszczenia związków zawodowych a także  wszystkie inne sprawy, w których jest możliwe zawarcie wykonalnej ugody

3.Korzyści mediacji :
–  szybkość postępowania,
-niskie koszty
-dyskrecja  działań
-możliwość zachowania lub odbudowania dobrych relacji z drugą stroną
– nie ma przegranych , zachowana kontrola nad przebiegiem postępowania /decydowanie o dowodach/
– możliwość wyboru mediatora
– zachowana kontrola nad czasem trwania postępowania
– wspólne wypracowanie rozwiązania a nie ustalenie kto ma rację w sporze
– skuteczność ugody 80%
-możliwość przymusowego dochodzenia wykonania ugody
-wszczęcie mediacji przerywa bieg terminu przedawnienia

4. Mediacja a jej wykorzystanie w postępowaniu  sądowym
–  mediator nie może być świadkiem ,chyba że strony zgodnie zwolnią mediatora z obowiązku zachowania  tajemnicy / nie dot. sp. karnych/
– strony nie mogą powoływać  się w post. sadowym na propozycje ugodowe, wzajemnych ustępstw,  inne oświadczenia  składane podczas mediacji

5. Kto może być mediatorem w sprawach  cywilnych ?
–  os. fiz. pełna zdolność do czynności prawnych
-Nie może być mediatorem sędzia

6.  Drogi prowadzące do mediacji:
– wniosek stron lub jednej ze stroni zgoda drugiej
– klauzula umowna
– skierowanie przez sąd/ tylko raz, na pierwszej rozprawie, potem za zgodą stron/

7. Skutki ugody
-ugoda stanowi  tytuł egzekucyjny
– w sprawach nadających się do egzekucji  ugoda  po zatwierdzeniu przez Sąd staje  się tytułem wykonawczym uprawniającym do egzekucji
-w sprawach nie nadających się egzekucji Sąd zatwierdza ugodę postanowieniem
–  ugoda nie zastępuje aktu notarialnego
– Sąd  może odmówić zatwierdzenia ugody ,gdy :
•    Jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego
•    Zmierza do obejścia prawa
•    gdy jest niezrozumiała lub zawiera nieścisłości

Postępowanie mediacyjne jest postępowaniem szybszym i tańszym niż postępowanie sądowe i prowadzi do rozwiązania satysfakcjonującego obie strony. Strony mają szansę rozwiązać konflikt  już na pierwszej sesji mediacyjnej trwającej 1,5 godziny lub na kilku sesjach w dogodnych terminach. Postępowanie jest poufne a strony mają gwarancję, iż wszystkie informacje podane w trakcie mediacji nie zostaną ujawnione i wykorzystane w innych postępowaniach.

Facebooktwitter