Info

KURS EURO

Od 1.01.2018r. średni kurs euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,3117zł.

Podstawa prawna- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28.12.2017r. W sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych, Dz.U.poz. 2477

PROGI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Zgodnie z  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz.2479)

Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych przekazuje się, jeżeli wartość zamówień:
1)  udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem zamówień, o których mowa w pkt 4 jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a)  144.000 euro – dla dostaw lub usług,
b) 5.548.000 euro – dla robót budowlanych;
2)  udzielanych przez zamawiających innych niż określeni w pkt 1, z wyjątkiem zamówień, o których mowa w pkt 3 i 4 jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a)  2000 euro – dla dostaw lub usług,
b) 5.548.000 euro – dla robót budowlanych;
3)  sektorowych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a)  443.000 euro – dla dostaw lub usług,
b) 5.548.000 euro – dla robót budowlanych;

4)  w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a)  443.000 euro – dla dostaw lub usług,
b) 5.548.000 euro – dla robót budowlanych;

5) na usługi społeczne i inne szczególne usługi jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a) 750 000 euro – w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,
b)1 000 000 euro – w przypadku zamówień sektorowych.

Znowelizowane Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1.01.2018r.

WPIS

Wysokość wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy lub usługi oraz w konkursie, którego wartość jest:

1) mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej “ustawą”, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi, wynosi 7.500 zł;
2) równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi, wynosi 15.000 zł.

Wysokość wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, którego wartość jest:

1) mniejsza niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych PublikacjiWspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach na roboty budowlane, wynosi 10.000 zł;
2) równa lub przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach na roboty budowlane, wynosi 20.000 zł.

Wpis należy wpłacać na rachunek bankowy:

Urząd Zamówień Publicznych

NBP 60 1010 1010 0081 3622 3100 0000
Do rozliczeń transgranicznych:

(IBAN)  PL 60 1010 1010 0081 3622 3100 0000

SWIFT/BIC  NBPLPLPW