Środki odwoławcze

Postępowanie odwoławcze po nowelizacji

Czy cel postępowania nowelizacji ustawy pzp od lipca 2016r. uproszczenia i skrócenia procedur, zachęcenia małych i średnich przedsiębiorców do startowania w przetargach został osiągnięty? Czy rzeczywiście wzrosła liczba przedsiębiorców, których  “stać” na kosztowne postępowanie przed KIO i sądem powszechnym? Czy procedura uzyskania zamówienia została uproszczona i skrócona?

Brak jednoczesnej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu oferty,wykluczeniu wykonawcy

Dotychczasowe przepisy obligowały Zamawiającego do jednoczesnego informowania o wyborze najkorzystniejszej oferty, o ofertach, które zostały odrzucone i wykonawcach, którzy zostali wykluczeniu.

Po nowelizacji-art.92 ustawy nie wymaga, aby informacje te były przekazywane jednocześnie, ani też by następowało to po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Facebooktwitter
czytaj dalej

Odwołanie do KIO na wybór najkorzystniejszej oferty poniżej progu

Począwszy od 28.07.2016r.Wykonawcy mogą wnosić odwołania  do KIO na wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniach poniżej progu unijnego. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 180ust.2 ustawy pzp  Wykonawcy mogą  skarżyć dwie nowe czynności : opis przedmiotu zamówienia oraz wybór najkorzystniejszej oferty.

Odwołanie na wybór najkorzystniejszej oferty

Większość Wykonawców myślała, iż zakres kwestionowania najkorzystniejszej oferty będzie taki sam jak w postępowaniach powyżej progu unijnego tj.  Wykonawca z drugiego miejsca w rankingu ofert będzie mógł podnosić, iż wybrana oferta powinna zostać odrzucona a wybrany Wykonawca wykluczony,  zaniechano wezwania do uzupełnienia dokumentów. Czas jednak pogodzić się z rzeczywistością, która rysuje  się zupełnie odmiennie.

Facebooktwitter
czytaj dalej

Uchwała SN z 17.02.2016r.skarga na uzasadnienie wyroku KIO dopuszczalna

W dniu 17 lutego 2016 r. w sprawie oznaczonej sygnaturą akt III CZP 111/15 Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej podjął uchwałę o następującej treści: „Dopuszczalna jest skarga do sądu od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej dotycząca zarzutów oddalonych w uzasadnieniu tego orzeczenia a nierozstrzygniętych w sentencji”.

Uchwała została podjęta w odpowiedzi na następujące pytanie prawne: „Czy dopuszczalna jest skarga od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w zakresie zarzutów oddalonych wyłącznie w uzasadnieniu wyroku Krajowej Izby Odwoławczej przy jednoczesnym braku takiego rozstrzygnięcia w sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej?”.

Facebooktwitter
czytaj dalej

Termin odwołania upływa w sobotę- wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z 15.07.15r. IIICa 375/15

Trochę historii: Do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęła skarga na przepisy prawa zamówień publicznych (sygn. SK 38/14) dotycząca składania odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej, w której podniesiono ,iż przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych są niezgodne z konstytucyjną zasadą przyzwoitej legislacji i zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. W dniu 10.02.2015r. Posłowie zwrócili się do Premiera o możliwość nowelizacji prawa zamówień publicznych w ww zakresie.
W odpowiedzi na interpelację posłów nr 30889 Wiceprezes UZP pismem z dnia 3.03.2015r. skierowanym do Marszałka Sejmu wyjaśnił, iż nie ma potrzeby nowelizacji prawa zamówień publicznych w powyższym zakresie, gdyż od lat zgodnie z unijnymi przepisami obowiązuje zasada, iż jeżeli termin upływa w sobotę to podlega on wydłużeniu do następnego dnia roboczego. W związku z powyższym brak podstaw do uznania, że obowiązujące prawo zamówień publicznych w zakresie terminów wnoszenia odwołań, były niezgodne z art.2 Konstytucji tj. zasadami przyzwoitej legislacji i zasada zaufania obywateli do państwa stanowionego przez nie prawa.

Facebooktwitter
czytaj dalej