Uchwała SN z 17.02.2016r.skarga na uzasadnienie wyroku KIO dopuszczalna

W dniu 17 lutego 2016 r. w sprawie oznaczonej sygnaturą akt III CZP 111/15 Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej podjął uchwałę o następującej treści: „Dopuszczalna jest skarga do sądu od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej dotycząca zarzutów oddalonych w uzasadnieniu tego orzeczenia a nierozstrzygniętych w sentencji”.

Uchwała została podjęta w odpowiedzi na następujące pytanie prawne: „Czy dopuszczalna jest skarga od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w zakresie zarzutów oddalonych wyłącznie w uzasadnieniu wyroku Krajowej Izby Odwoławczej przy jednoczesnym braku takiego rozstrzygnięcia w sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej?”.

Bardzo jestem ciekawa uzasadnienie tego orzeczenia, gdyż wyrok ten przełamuje pewną linię orzeczniczą w sprawach cywilnych , którą sobie zakodowałam, iż apelacja przysługuje tylko od tego co jest w sentencji orzeczenia. Jeżeli coś sąd pominął w orzeczeniu to należy składać wniosek o uzupełnienie wyroku a nie apelację, gdyż nie ma apelacji od nieistniejącego orzeczenia.

Niemniej w przypadku wyroków KIO jest pewien problem , gdyż nie ma czegoś takiego jak wniosek o uzupełnienie orzeczenie KIO. W praktyce już spotkałam się z sytuacją, w której Wykonawca wniósł odwołanie od kilku części toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi tj. odwołanie na wybór najkorzystniejszej oferty, niesłuszne wykluczenie  w 3 częściach i niesłuszne unieważnienie postępowania w kolejnych 6 częściach.

Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła  odwołanie co do zarzutów dotyczących wykluczenia z  postępowania i nakazała  w wyroku przeprowadzić ponowną ocenę ofert w 3 zaskarżonych częściach oraz zasądziła też od Zamawiającego całe koszty postępowania. Czytając jednakże dokładnie uzasadnienie orzeczenia okazało  się, iż KIO rozstrzygnęła w uzasadnieniu  także pozostałe zarzuty co nieuzasadnionego unieważnienia postępowania co do 6 części. Zarzuty te zostały oddalone ale KIO nie uczyniła tego w sentencji orzeczenia. Pomimo stosownego pisma, sentencja wyroku nie została zmieniona.

Przedmiotowa uchwała SN włącza zielone światło dla złożenia skargi na tego rodzaju praktyki KIO.

Facebooktwitter