Wpływ wzrostu minimalnego wynagrodzenia na zamówienia publiczne

Od 1 stycznia 2017r. wzrasta minimalne wynagrodzenie do kwoty 2000zł. oraz wprowadza się  pojęcie minimalnej stawki godzinowej dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych, wykonujących działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce lub w państwach trzecich, czyli poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Od 1 stycznia 2017 r. minimalna stawka godzinowa ma wynosić ponad 12 zł brutto .W związku ze wzrostem od 1 stycznia 2017r. minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2000zł godzinowa stawka zostanie automatycznie zwaloryzowana do kwoty 13zł.
Podstawą prawną takich zmian jest ustawa z dnia 22 lipca 2016r. O zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw. Nowa regulacja ma ograniczyć zjawisko polegające na tym, że osoba zatrudniona na umowie cywilnoprawnej ma wynagrodzenie znacznie niższe od minimalnego wynagrodzenia przysługującego pracującemu na etacie.
Projekt likwiduje przepisy różnicujące wysokość minimalnego wynagrodzenia dla pracownika etatowego ze względu na staż pracy, dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej nie będzie uwzględniany przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na etacie. W ramach ochrony zatrudniony na umowie zlecenia lub o świadczenie usług nie będzie mógł się zrzec prawa do minimalnej stawki godzinowej lub przenieść go na inną osobę. Wynagrodzenie wynikające z zastosowania minimalnej stawki godzinowej ma być wypłacane miesięcznie w formie pieniężnej. Minimalna stawka godzinowa będzie miała zastosowanie do wszystkich umów, bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia (wg stawki godzinowej, dziennej, tygodniowej, miesięcznej itp
Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy, minimalna stawka godzinowa nie będzie dotyczyła zleceniobiorcy samodzielnie ustalającego miejsce i czas realizacji zadań, jeśli jego wynagrodzenie będzie zależało wyłączenie od osiągniętego rezultatu.

Wpływ wzrostu minimalnego wynagrodzenia na zamówienia publiczne.

Począwszy od 1.09.2016r. do 31.12.2016r. każda ze stron umowy o zamówienie publiczne będzie miała prawo zwrócić się do drugiej strony z wnioskiem na piśmie o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia:

  • – w razie ustalenia albo zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej
  • – jeżeli będzie to miało wpływ na koszty wykonania zamówienia publicznego, realizowanego na podstawie umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego, zgodnie z przepisami pzp, przed dniem 1.09.2016r.

Skutki braku podwyższenia wynagrodzenia

Niezawarcie porozumienia – w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia ww wniosku- w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia uprawnia każdą ze stron do rozwiązania umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.
W przypadku zamówienia publicznego realizowanego wspólnie przez kilku wykonawców powyższą zasadę stosuje się odpowiednio.

W umowach o zamówienia publiczne zawierających klauzule waloryzacyjne na mocy art.142ust.5 ustawy pzp a także w umowach zawartych na okres krótszy niż 12 miesięcy, które nie zawierają takich klauzul waloryzacyjnych a które to umowy kończą się w trakcie 2017r. Wykonawcy już mogą występować o wzrost wynagrodzenia wywołanego wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej na mocy ww ustawy.

A co z wynagrodzeniami umów o zamówienia publiczne realizowanych przez pracowników?
Czy wzrost minimalnego wynagrodzenia od 2017r. również daje im prawo renegocjowania umów już od września 2016r.?

Trudno mi było uwierzyć ale niestety nie doszukałam się takiej podstawy prawnej. Wszystko wskazuje na to, iż Wykonawcy realizujący zamówienia publiczne np. na sprzątanie, ochronę w oparciu o osoby zatrudnione na umowę o pracę a nie umowy zlecenie będą musieli poczekać na wejście w życie nowej stawki minimalnego wynagrodzenia i skorzystać z zawartej w umowie klauzuli waloryzacyjnej lub wystąpić do Zamawiającego o zmianę umowy na podstawie art. 144pzp.

Zobacz też:

Klauzule umowne w zamówieniach publicznych

Facebooktwitter