Zmiana kursu euro, zmiana progu zamówień publicznych

Od 1.01.2016r. średni kurs euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,1749zł.

Podstawa prawna- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28.12.2015r. W sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych, Dz.U.poz. 2254

Podwyższeniu ulegają progi zamówień  publicznych .

Zgodnie z  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r. poz.2263)

Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych przekazuje się, jeżeli wartość zamówień:
1)  udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem zamówień, o których mowa w pkt 4 jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a)  135.000 euro – dla dostaw lub usług,
b) 5.525.000 euro – dla robót budowlanych;
2)  udzielanych przez zamawiających innych niż określeni w pkt 1, z wyjątkiem zamówień, o których mowa w pkt 3 i 4 jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a)  209.000 euro – dla dostaw lub usług,
b) 5.525.000 euro – dla robót budowlanych;
3)  sektorowych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a)  418.000 euro – dla dostaw lub usług,
b) 5.525.000 euro – dla robót budowlanych;

4)  w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a)  418.000 euro – dla dostaw lub usług,
b) 5.525.000 euro – dla robót budowlanych;

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1.01.2016r.