Wspieranie polubownych metod rozwiązywania sporów

 

W dniu 10.09.2015r. Sejm uchwalił  ustawę  dotyczącą wsparcia polubownych metod rozwiązywania sporów, która wejdzie w życie 1.01.2016r.

Ustawa wprowadza m.in system uprawnień proceduralnych i organizacyjnych oraz bodźców ekonomicznych, wpisujących się w naczelną zasadę mediacji jaką jest dobrowolność i poufność. Mają one zachęcać strony postępowania do podejmowania prób polubownego rozwiązywania sporu, zamiast kierowania sprawy do rozstrzygnięcia przez sąd oraz spopularyzowania alternatywnych metod rozwiązywania sporów także wśród świadczących pomoc prawną, profesjonalnych pełnomocników.

 

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3432