Wchodzi w życie nowelizacja

W dniu 13 lipca 2016 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 1020 ogłoszona została ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. w dniu  28 lipca 2016 r. z wyjątkiem przepisów określonych w art. 22 pkt 1-3 w/w Ustawy.

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0019/31906/Ustawa-z-dnia-22-czerwca-2016-r.-o-zmianie-ustawy-Prawo-zamowien-publicznych-oraz-niektorych-innych-ustaw.pdf