Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

W dniu 14 marca 2014 r. Sejm po rozpatrzeniu zgłoszonych przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej poprawek, uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zasadnicza zmiana wprowadzana przedmiotową ustawą dotyczy podwyższenia progu zastosowania ustawy Pzp z 14 000 euro do 30 000 euro. Obecnie ustawa czeka na podpis Prezydenta RP, po podpisaniu zostanie skierowana do publikacji w Dzienniku Ustaw RP i wejdzie w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia.