Czy zamawiający musi opublikować informację o odwołaniu do KIO?

Nie ulega wątpliwości, iż dla skutecznego wniesienia odwołania trzeba przesłać Zamawiającego kopię odwołania  i dołączyć ją do odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Z reguły taka informacja o wniesieniu odwołania zostaje ujawniona na stronie internetowej na której prowadzi się postępowanie, od stycznia 2021r. jest to platforma zakupowa. Zamawiający często ujawnia również fakt zwrócenia się do Wykonawców o przystąpienie do wniesionego odwołania. Ostatnio pomimo wniesionego odwołania w imieniu klienta takiej informacji na stronie postępowania  nie znalazłam. Postępowanie było prowadzone w 9 częściach . Zamawiający  opublikował informację o zawarciu umowy lub unieważnieniu postepowania  we wszystkich częściach oprócz tej części w której wniesiono odwołanie. Czy Zamawiający rzeczywiście musi  opublikować informację o wniesieniu odwołania?

Zgodnie z art. 524 ustawy pzp Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub są udostępniane dokumenty zamówienia, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Publikacja kopii odwołania wraz ze stosowanym wezwaniem na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub są udostępniane dokumenty zamówienia, jest równoznaczna z otrzymaniem kopii odwołania wyznaczającym początek biegu terminu na zgłoszenie przystąpienia zgodnie z art. 525 ust. 1 PZP (jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia).

Zarówno zamawiający, jak i inni wykonawcy ubiegający się o zamówienie mają prawo i powinni zostać zapoznani z całą treścią odwołania, a więc pełną argumentacją podnoszoną przez wykonawcę, która ma uzasadniać jego wniesienie, jak również potwierdzać zasadność podniesionych w nim zarzutów (por. post. KIO z 15.3.2016 r., KIO 303/16, Legalis).

Należy również wskazać, że prawidłowe skorzystanie z instytucji uwzględnienia zarzutów odwołania w całości oraz możliwość zgłoszenia sprzeciwu, jest możliwe jedynie wówczas, gdy kopia odwołania zostanie przez odwołującego przekazana zamawiającemu w pełni swojej treści – przesłanie kopii zawierającej miejsca wyczernione, nieczytelne nie wypełnia dyspozycji ustawy (por. post. KIO z 26.7.2011 r., KIO 1509/11, Legalis).

Podsumowując ustawodawca uznał, iż w przypadku wniesienia odwołania na wybór najkorzystniejszej lub odrzucenie oferty Wykonawcy  nie jest konieczne upublicznianie informacji o wniesieniu odwołania . Zamawiający ma jedynie obowiązek  przesłać odwołanie pozostałym Wykonawcom i wezwać ich do udziału w postępowaniu odwoławczym  i może to zrobić w przyjętej w SWZ formie.

Facebooktwitter