Dostosowanie pzp do RODO

Z dniem 4.05.2019r. wchodzi  w życie ustawa  z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Ustawa ta zmianie wiele ustaw  w zakresie ochrony danych osobowych w tym również prawo zamówień publicznych. Oto krótkie streszczenie wprowadzonych zmian.

1/ dodano ust.5 do art. 8 :

 • Zamawiający udostępnia dane osobowe osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz czynów zabronionych lub powiązanych środków bezpieczeństwa w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej do upływu terminu do ich wniesienia;

2/ dodano art.8a:

 • Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny  w przypadku zbierania danych osobowych przez zamieszczenie wymaganych informacji ( art. 13ust.1-3 RODO)  w ogłoszeniu o zamówieniu, ogłoszeniu o konkursie, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, regulaminie konkursu lub przy pierwszej czynności skierowanej do wykonawcy.
 • Gdy udostępnianie danych osobowych osobie ,których dane dotyczą wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
 •  Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,  nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
 •  Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
 •  Zamawiający informuje o  ww ograniczeniach (uciążliwość w udostępnieniu danych, żądanie ograniczenia przetwarzania) oraz z art. 97 ust. 1a, na stronie internetowej prowadzonego postępowania lub konkursu, w ogłoszeniu o zamówieniu, ogłoszeniu o konkursie, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, regulaminie konkursu lub w inny sposób dostępny dla osoby, której dane dotyczą.
 •  Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem
 •  Do przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz czynów zabronionych lub powiązanych środków bezpieczeństwa mogą być do-puszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności

3/ w art. 11 po ust. 6 dodaje się ust. 6a i 6b :

 •  W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawo żądania udostępnienia, sprostowania danych osobowych przez osobę której dane dotyczą, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do zamawiającego.
 •  Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zapewnia techniczne utrzymanie systemu teleinformatycznego, przy użyciu którego udostępniany jest Biuletyn Zamówień Publicznych, oraz określa okres przechowywania danych osobowych zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych

4) w art. 96 po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b :

Zasada jawności,  ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych,                                                       (z wyjątkiem danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby)

zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

 • Zasady ograniczenia zasady jawności w przypadku tajemnicy przedsiębiorstwa, ochrony prywatności, interesu publicznego,w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej  stosuje się odpowiednio
 •  Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o ograniczenie przetwarzania danych osobowych, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

5) w art. 97 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b :

 • W przypadku gdy wykonanie obowiązków ( udostępnienie danych osobowych na wiosek osobowy, której dane dotyczą, udzielenie informacji o zabezpieczeniach, udostępnienie kopii danych osobowych)  wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
 •  Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

6) po art. 143d dodaje się art. 143e :

 • W przypadku wymagania zatrudniania na umowę o pracę podczas realizacji zamówienia publicznego  umowa zawiera postanowienia dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia oraz kontroli spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz postanowienia dotyczące sankcji z tytułu niespełnienia ww wymagań
 •  W celu weryfikacji zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia umowa przewiduje możliwość żądania przez zamawiającego w szczególności:
  1) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
  2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
  3) innych dokumentów- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.”.
Facebooktwitter