Gdy termin związania ofertą upływa w sobotę?

W jednym z postępowań prowadzonych z pominięciem prawa zamówień publicznych ( zapytanie ofertowe) Wykonawca złożył oświadczenie o przedłużeniu terminu zawiązania ofertą po upływie terminu związania ofertą. Wykonawca nie zgodził się z decyzją o odrzuceniu jego oferty twierdząc, iż termin związania ofertą liczy się od dnia następnego od dnia rozpoczęcia biegu terminu związania ofertą. Ponadto końcowy termin związania ofertę przypadający w sobotę przedłuża się do następnego dnia roboczego. Czy Wykonawca ma rację?

 Niestety nie.

W przypadku prowadzenia postepowania zgodnie z reżimem prawa zamówień publicznych obowiązują 3 terminy związania ofertą :

  • 30dni
  • 90dni i
  • 120dni

w zależności od wartości prowadzonego postępowania. (art. 220,art.307 ustawy pzp)

Termin związania ofert rozpoczyna swój bieg od  dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
Zamawiający określa w dokumentach zamówienia termin związania ofertą przez wskazanie daty, a więc termin związania ofertą upływa z upływem konkretnie wskazanego dnia, choćby to była sobota lub niedziela.
 
W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą,  zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.( 30 dni)
 
Zamawiający  ma obowiązek zwrócić się do Wykonawców o wydłużenie terminu związania ofertą przed upływem terminu związania ofertą, Jednakże nie ma minimalnego terminu, w  którym Zamawiający musi podjąć działania a Wykonawca odpowiedzieć. Ważne aby działania Zamawiającego i Wykonawcy nastąpiły przed upływem terminu związania ofertą, aby zachować jego ciągłość.
 
Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Milczenie  uznawane jest w tym przypadku za brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
 
W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą  następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Do liczenia terminu związania ofertą nie stosuje się zasad kodeksu cywilnego, gdyż przepisy prawa zamówień publicznych mają charakter szczególny w tym zakresie.

Zasady powyższe  można zastosować na zasadzie analogii do postępowania prowadzonego z pominięciem pzp.

Facebooktwitter