Jak liczyć termin do wniesienia odwołania -uchwała SN

W dniu 28 lutego 2013 r. Sąd Najwyższy powziął uchwałę w sprawie o  sygn. akt: III CZP 107/12, w której stwierdził, że liczenie biegu terminu na wniesienie odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej powinno odbywać się według zasad określonych w art. 182 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).

Uchwała została podjęta w ramach udzielania odpowiedzi na pytanie prawne, z którym do Sądu Najwyższego zwrócił się  Sąd Okręgowy we Wrocławiu postanowieniem z dnia 6 grudnia 2012 r. (sygn. akt: X Ga 372/12) w trakcie toczącego się postępowania skargowego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej o sygn. akt: KIO 871/12:

-Czy w sytuacji, gdy wykonawca uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poweźmie wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia odwołania przed przesłaniem przez zamawiającego informacji o kwestionowanej czynności, bieg terminu do wniesienia odwołania liczy się według zasad określonych w art. 182 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177)?

-Czy w sytuacji odrzucenia przez Krajową Izbę Odwoławczą spóźnionego odwołania rozstrzygnięcie w przedmiocie oddalenia skargi zapada w formie postanowienia?

Tezy Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 2013 r.:

-W sytuacji gdy wykonawca uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poweźmie wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia odwołania przed dniem przesłania mu przez zamawiającego informacji o kwestionowanej czynności, bieg terminu do wniesienia odwołania liczy się według zasad określonych w art. 182 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

-Sąd Okręgowy rozstrzyga wyrokiem o oddaleniu skargi na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej w przedmiocie odrzucenia odwołania.

Facebooktwitter