Jak posłużyć się doświadczeniem zdobytym jako konsorcjant, podwykonawca – przegląd orzecznictwa

Czy członek konsorcjum, który wykonywał część zamówienia publicznego może w przyszłych przetargach  wykazywać, iż nabył doświadczenie w realizacji całego zamówienia?

Niewątpliwie może!

Orzecznictwo KIO jest w tym zakresie o dziwo jednolite.

1/ Każdy uczestnik konsorcjum w przypadku wspólnego zrealizowania zamówienia, nabywa doświadczenie w wykonywaniu tego zamówienia. Realizując wspólnie zamówienie wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za jego wykonanie. Wspólnie też uzyskują niezbędne doświadczenie w realizacji prac będących przedmiotem zamówienia. Każdy z nich zatem może w kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego posługiwać się otrzymanymi dokumentami referencyjnymi potwierdzającymi należyte wykonanie wspólnie zrealizowanego przedmiotu zamówienia. Doświadczenia tego nie można ograniczać jedynie do czynności faktycznie wykonywanych przez poszczególnych konsorcjantów.             / Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 2011-09-02, KIO 1794/

2/  Brak podstawy prawnej do każdorazowego ustalania zakresu uzyskanego doświadczenia w razie realizacji prac w ramach konsorcjum. Każdy uczestnik konsorcjum ma prawo posługiwać się uzyskanym doświadczeniem obejmującym całość prac realizowanych w ramach konsorcjum. /Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 2011-08-18, KIO 1661/11/

3/ Ustawa Prawo zamówień publicznych nie zawiera podstaw do zakazania wykonawcom wykazywania doświadczenia w realizacji zamówień na podstawie referencji wystawionych wzajemnie przez członków konsorcjum na przestrzeni pewnego okresu. /Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 2009-09-09, KIO/UZP 1101/09/

4/ Orzeczenie KIO z 5.10.2009r. KIO 1187/09-  przedstawianie przez wykonawców wykazu robót budowlanych, dostaw i usług na podstawie rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów nie oznacza automatycznie, ze chodzi tylko o ich fizyczne wykonywanie. Doświadczenia nie zdobywa się tylko  wyniku faktycznie wykonywanych czynności i tylko w tym zakresie. Doświadczenie może  wynikać również z obserwacji, ze współpracy.  Takie rozumienie tego pojęcia odpowiada również jego językowemu  znaczeniu- doświadczenie to ogół wiedzy zdobytej na podstawie obserwacji i przeżyć :znajomość życia, w prawa w czymś. Nie sposób ograniczyć doświadczenia do wykonywanych zadań. Odnieść to można także do wykonawców samodzielnie występujących w postępowaniu ale legitymujących się realizacją zadań w ramach utworzonego konsorcjum /por. wyrok KIO z 8..09.2008r. KIO 886/08/

 Czy tą samą zasadę można zastosować do podwykonawcy, który realizował część zamówienia.? Czy może on wykazywać w kolejnym postępowaniu, iż posiada doświadczenie w zakresie całego zamówienia w jakim występował jako podwykonawca?

 Wydaje się , iż formalnie  nie ma ku temu przeszkód, choć w niektórych sytuacjach może budzić to wątpliwości.

1/  Dla uznania legitymowania się doświadczeniem badania sprawozdań finansowych kluczowym jest ustalenie, że badanie to zostało wykonane w zakresie i zgodnie z regułami unormowanym w ustawie o rachunkowości, ponieważ to ten element, nie zaś fakt, kto usługę zlecił, przesądza o nabyciu doświadczenia. Zdobyte tak doświadczenie nie jest inne w przypadku, gdyby to inny niż poddany badaniu podmiot, zlecał i odbierał wykonanie tegoż badania. Dokument referencyjny może pochodzić od podmiotu innego niż poddawany badaniu. /Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 2010-06-16, KIO 1073/10/

2/ Zamawiający ustalając zakres wykazywanych przez wykonawcę prac uwzględnia nie tylko i wyłącznie treść oświadczenia wykonawcy zawartego w wykazie robót budowlanych, ale również treść dokumentów potwierdzających, że roboty wskazane w tym wykazie zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dokumenty te należy bowiem czytać łącznie i dopiero po uwzględnieniu ich łącznej treści, zamawiający jest upoważniony do rozstrzygania o wykazaniu czy też o nie wykazaniu spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia./ KIO 984/11 Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 2011-05-24/

 3/  Nawet jeżeli treść referencji nie podaje pełnego opisu zakresu robót, to przesądzające w tej kwestii jest oświadczenie własne wykonawcy, zaliczające wymienioną w niej robotę, jako odpowiadającej wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia i proporcjonalną do przedmiotu zamówienia./ Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 2010-12-07, KIO 2563/10/

4/ Jeżeli z treści złożonych wykazów, referencji, faktur i protokołów odbioru wynika, że wykonawca zrealizował określony zakres prac, potwierdza tym samym posiadanie w tym zakresie doświadczenia, gdyż dla oceny posiadania wymaganego doświadczenia (wykonania określonych prac) istotnym jest jedynie wykonanie odpowiednich prac, a nie to, kto był stroną umowy z zamawiającym. /Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 2010-05-13, KIO 777/10/

 

 

Facebooktwitter