Jak zmusić KIO do wydania wyroku w sprawie?

Zamawiający prowadził postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, które to postępowanie podzielił na 9 części.  W trzech częściach Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty a w pozostałych 6 częściach postępowanie unieważnił na podstawie art. 93ust.1pkt.4 prawa zamówień publicznych, z uwagi na fakt, iż najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Odwołujący wniósł odwołanie od rozstrzygnięcia wszystkich części postępowania i domaga się unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, unieważnienia czynności  unieważnienia postępowania i wyboru oferty Odwołującego.

Odwołujący wnosi JEDEN WPIS od  jednego odwołania w danym postępowaniu,  od dwóch różnych rozstrzygnięć w dziewięciu niezależnych częściach co cieszy niejednego Wykonawcę. / art. 180 ust.1,art.,187 ust.1pzp. pzp /

Krajowa Izba Odwoławcza winna rozstrzygnąć odwołanie co do wszystkich części w sentencji orzeczenia. W związku z powyższym możliwe są różne warianty orzeczeń :

– KIO uwzględnia odwołanie we wszystkich częściach,  unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty, unieważnia czynność unieważnienia postępowania i nakazuje dokonać ponowną ocenę ofert i  wyboru najkorzystniejszej oferty.Wpis obciąża Zamawiającego.

– KIO oddala odwołanie we wszystkich częściach.Wpis obciąża Odwołującego.

– KIO uwzględnia odwołanie w  trzech częściach i nakazuje dokonać ponowną ocenę ofert oraz oddala odwołanie w zakresie pozostałych sześciu części w przedmiocie unieważnienia postępowania. Wpis w mojej ocenie powinien być rozdzielony pomiędzy strony stosownie do wyniku./art.192ust.10pzp/

Co robi KIO w rzeczywistości?

KIO w wyroku z dnia  12.04.2013.KIO 728/13/ uwzględniła odwołanie  w trzech częściach, unieważniła czynność wyboru najkorzystniejszej oferty, nakazała przeprowadzić ponowną oceną ofert, orzekła o zwrocie wpisu na rzecz Odwołującego i na tym zakończyła orzekanie. Z uzasadnienie wyroku wynika jedynie, iż KIO nie podzieliła odwołania w zakresie  niesłusznego unieważnienia postępowania.

Czy takie działanie można uznać za zgodne z prawem?

Niestety nie.

Zgodnie z art. 192. ustawy prawo zamówień publicznych o oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku.  Zgodnie z art.198a ustawy prawo zamówień publicznych skarga do Sądu Okręgowego przysługuje Odwołującemu jedynie od rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej zawartego w orzeczeniu , nie zaś w jego uzasadnieniu .

Na mocy art. 198a §2 prawa zamówień publicznych do wniesienia skargi stosuje się wprost przepisy  art. 367-391 o apelacji co  sprawia , iż zastosowanie ma również wydane na tym tle orzecznictwo sądów.  Zgodnie z Postanowieniem Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z 2011-04-14, II UZ 7/11 Opubl: Legalis „ odrzuceniu podlega apelacja od wyroku dotycząca takiej jego części, do której nie odnosi się sentencja tego wyroku, w szczególności w sytuacji, gdy w sentencji wyroku brak jest rozstrzygnięcia w przedmiocie „oddalenia powództwa w pozostałym zakresie”, ponieważ w rozumieniu przepisów prawa procesowego w tym zakresie orzeczenie nie zostało wydane”.

Apelacja obejmująca żądanie, o którym nie orzekł sąd pierwszej instancji jest niedopuszczalna. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z 2009-11-10

Od orzeczenia nieistniejącego apelacja nie przysługuje. – Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 2009-01-16, V CZ 88/08 Opubl: Legalis

O istnieniu przedmiotu zaskarżenia przesądza rzeczywista treść rozstrzygnięcia zawartego w sentencji wyroku, a nie sposób jego sformułowania -Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 2005-06-23, II CZ 53/05 Opubl: Legalis

W sytuacji wyżej opisanej Odwołujący nie może zakwestionować oddalenia odwołania w sześciu częściach postępowania. Skarga w tym zakresie od rozstrzygnięcia innych części postępowania zostałaby przez Sąd niewątpliwie odrzucona. Tym samym Odwołujący został pozbawiony prawa do obrony swych praw, które nie zostały w pełni zaspokojone poprzez wniesienie odwołania w zakresie  wszystkich 9 części.

Należy zauważyć, iż zaskarżona czynność unieważnienia postępowania nadal jest nieprawomocna a termin związania ofertą nadal podlega zawieszeniu na mocy ar.182 ust.6 ustawy prawo zamówień publicznych do czasu wydania orzeczenia KIO.

Każde z postępowań częściowych stanowi niezależne postępowanie, które może zakończyć się w inny sposób a wydanie  wyroku przez KIO w zakresie jednej części nie stanowi  jednocześnie rozstrzygnięcia pozostałych części.

Absurdalnym jest, iż KIO nabrała „wody w usta” i milczeniem oświadcza, iż wyroku nie wyda. Czy w takiej sytuacji nie powinien zareagować Prezes UZP, którego uprawnienia określone w art. 145pzp obejmują m.in.  zapewnienie funkcjonowanie systemu środków ochrony prawnej; dążenie do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów o zamówieniach, przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego, w szczególności upowszechnia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zamówień;

 

 

Facebooktwitter