Kiedy upływa termin na wniesienie odwołania?

Do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęła skarga na przepisy prawa zamówień publicznych (sygn. SK 38/14) dotycząca składania odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej, w której podniesiono ,iż przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych są niezgodne z konstytucyjną zasadą przyzwoitej legislacji i zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa.

W dniu 10.02.2015r. Posłowie zwrócili się do Premiera o możliwość nowelizacji prawa zamówień publicznych w ww zakresie.W odpowiedzi na interpelację posłów nr 30889 Wiceprezes UZP pismem z dnia 3.03.2015r. skierowanym do Marszałka Sejmu wyjaśnił, iż nie ma potrzeby nowelizacji prawa zamówień publicznych w powyższym zakresie, gdyż od lat zgodnie z unijnymi przepisami obowiązuje zasada, iż jeżeli termin upływa w sobotę to podlega on wydłużeniu do następnego dnia roboczego. W związku z powyższym brak podstaw do uznania ,że obowiązujące prawo zamówień publicznych w zakresie terminów wnoszenia odwołań, były niezgodne z art.2 Konstytucji tj. zasadami przyzwoitej legislacji i zasada zaufania obywateli do państwa stanowionego przez nie prawa.
Pełna treść odpowiedzi – http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;3135.

Moje zdziwienie budzi ostatnie zdanie odpowiedzi ,w szczególności powołanie się przez Urząd Zamówień Publicznych na Rozporządzenie Rady nr 1182/71 z 3.06.1971r.określające zasady mające zastosowanie do okresów ,dat i terminów na podstawie art.1 ww rozporządzenia w związku z treścią dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31.03.2004r. W sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi / motyw 50 preambuły/ co rodzi następujące pytania:

1/ Dlaczego UZP zauważył powyższe przepisy dopiero po wniesieniu skargi do Trybunału Konstytucyjnego i nie dostrzegał zupełnie odmiennej praktyki wykształconej od początku obowiązywania prawa zamówień publicznych .

2/Dlaczego Prezes UZP nie realizował ustawowo nałożonych na niego zadań w art. 154 pkt. 6 i 13 ustawy pzp tj. „Przes zapewnia funkcjonowanie systemu środków ochrony prawnej” i „dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów o zamówieniach, przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego, w szczególności upowszechnia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zamówień?”.

UZP wywodzi , iż bezpośrednie stosowanie rozporządzenia nr 1182/71 ma pierwszeństwo przed regulacjami kodeksu cywilnego , stosowanego do czynności podejmowanych przez Wykonawców i Zamawiających na podstawie art. 14 ustawy pzp , gdyż ustawa pzp oraz wyżej wymienione rozporządzenie samodzielnie regulują przedmiotową materię, bez konieczności sięgania do kodeksu cywilnego dot. sposobu liczenia terminów.

Czytając treść art. 14 ustawy pzp naprawdę nie widzę tam , aby stosować przepisy kodeksu cywilnego w zakresie nieuregulowanym nie tylko ustawą pzp ale też rozporządzeniem unijnym .  UZP nie  powołuje się też na bezpośrednie stosowanie prawa unijnego  w zakresie w jakim prawo polskie byłoby z nim sprzeczne. Stąd powołana argumentacja wydaje się dziwna.

Znamiennym jest to ,że niektórzy komentatorzy w komentarzach do art. 14 ustawy pzp powołują się na na Interpretację Prezesa UZP “Sposób obliczenia terminu na wniesienie wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia” opublikowaną na stronie internetowej Urzędu, zgodnie z którą: “Ustawa – Prawo zamówień publicznych nie zawiera przepisów regulujących kwestię obliczania terminów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z odesłaniem z art. 14 Prawa zamówień publicznych, do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Wobec takiego brzmienia art. 14 ustawy, obliczając terminy w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego stosuje się przepisy tytułu V Kodeksu cywilnego. Wyznaczając termin pamiętać należy, że zgodnie z art. 111 § 2 KC, jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Ponadto, termin powinien być obliczony z uwzględnieniem zasady wynikającej z art. 115 KC, czyli – jeżeli ostatni dzień danego terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (niedzielę lub święto) termin ten upływa dnia następnego”.

Wniosek nasuwa się sam : do dnia wniesienia skargi do Trybunału Konstytucyjnego stanowisko UZP,KIO, doktryny było jednolite w zakresie sposobu liczenia terminów na gruncie pzp a obecna zmiana interpretacji przepisów wprowadza niepotrzebne zamieszanie.
Analizując problem chciałam zwrócić uwagę na następujące kwestie
1/ Zgodnie z motywem 50 preambuły Dyrektywy 2004/18/WE w celu wyznaczania terminów określonych w niniejszej dyrektywie należy stosować rozporządzenie Rady /EWG, Euraton/ nr 1182/71 z 3.06.1971r.określające zasady mające zastosowanie do okresów, dat, terminów. Terminy na wniesienie odwołania nie są regulowane dyrektywą klasyczną, która odsyła do rozporządzenia Nr 1182/71 ale mowa o nich w art. 2c dyrektywy odwoławczej 2007/66WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11.12.2007r. zmieniającej dyrektywę Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych czego UZP nie wzięło pod uwagę.

2/ W motywie 52 nowej Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26.02.2014r. W sprawie zamówień publicznych udzielania zamówień, uchylająca Dyrektywę 2004/18/WE wskazuje się ,iż elektroniczne środki komunikacji winny stać się standardowymi środkami komunikacji i wymiany informacji w postępowaniach o udzielenie zamówień ponieważ znacząco zwiększają one możliwość udziału wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Powyższe wskazuje na odejście od dotychczasowych form komunikacji co może mieć znaczenie na upływ terminu w sobotę, w szczególności wobec braku odesłania do rozporządzenia Nr 1182/71 w nowej dyrektywie.

3/ W obowiązującej ustawie prawo zamówień publicznych istnieje możliwość wniesienia odwołania drogą elektroniczną przez portal UZP za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego .W takim przypadku termin odwołania upływa o g. 24.00 w sobotę. Z takiej formy wnoszenie odwołania korzystam od lat i szczerze mówiąc nie odczułam ograniczenia w terminie wniesienia odwołania. Wydaje mi się, iż skoro ustawodawca dopuścił różne terminy wnoszenia odwołań z uwagi na formę powiadomienia o czynności Zamawiającego to analogicznie nie wydaje się, aby doszło do ograniczenia uprawnień podmiotu, który sam decyduje się na inną niż elektroniczną formę wniesienia odwołania wymagającą złożenia odwołania w godzinach urzędowania UZP.

Facebooktwitter