Komunikacja Zamawiających z Wykonawcami po nowelizacji pzp

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem 18.10.2018r., a w przypadku postępowania prowadzonego przez centralnego zamawiającego przed dniem 18.04.2017r.
1. Oświadczenia , w tym jednolity europejski dokument zamówienia składa się zgodnie ze wzorem standardowego formularza na piśmie albo w postaci elektronicznej
2.  Komunikacja i wymiana informacji miedzy zamawiającym a wykonawca odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca, osobiście, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 18.07.2002r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Oferty i wnioski składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności albo za zgodą zamawiającego w postaci elektronicznej, podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju pisma.

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych po dniu 18.10.2018r., a w przypadku postępowania prowadzonego przez centralnego zamawiającego po dniu 18.04.2017r.
1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, jednolitego dokumentu odbywa się przy użyciu elektronicznych środków komunikacji elektronicznej / w przypadku jednolitego dokumentu forma elektroniczna obowiązuje od 18.04.2018r./
2. Oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sporządza się , pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagani dla tego rodzaju podpisu.
3. Zamawiający może ustalić sposób przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty albo może dopuścić taką możliwość .

Zamawiający zapewnia, aby narzędzia i urządzenia wykorzystywane do komunikacji z wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, oraz ich właściwości techniczne były niedyskryminujące, ogólnie dostępne oraz interoperacyjne z produktami służącymi elektronicznemu przechowywaniu, przetwarzaniu i przesyłaniu danych będącymi w powszechnym użyciu oraz nie mogły ograniczać wykonawcom dostępu do postępowania o udzielenie zamówienia.

WYJĄTKI

Zamawiający może odstąpić od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert, jeżeli:
1) z uwagi na wyspecjalizowany charakter zamówienia, użycie środków komunikacji elektronicznej wymagałoby narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne lub nie są obsługiwane za pomocą ogólnie dostępnych aplikacji;/ składanie tej części oferty odbywa się za pomocą operatora pocztowego lub posłańca/
2) aplikacje do obsługi formatów plików, które nadają się do przygotowania ofert, korzystają z formatów plików, których nie można obsługiwać za pomocą żadnych innych aplikacji otwartoźródłowych lub ogólnie dostępnych, lub są objęte licencją i nie mogą zostać udostępnione do pobierania lub zdalnego wykorzystania przez zamawiającego;
3) użycie środków komunikacji elektronicznej wymagałoby specjalistycznego sprzętu, który nie jest dostępny dla zamawiającego;
4) wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, której nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
5) jest to niezbędne z powodu naruszenia bezpieczeństwa środków komunikacji elektronicznej;
6) jest to niezbędne z uwagi na potrzebę ochrony informacji szczególnie wrażliwych, której nie można zagwarantować w sposób dostateczny przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub innych narzędzi lub urządzeń, które mogłyby być udostępnione przez zamawiającego.
Zamawiający wskazuje w protokole powody, dla których odstąpił od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej.

Zamawiający może wymagać użycia narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne, jeżeli:
1) oferuje nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, do narzędzi, urządzeń lub formatów plików od dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu lub dnia wysłania zaproszenia do potwierdzenia zainteresowania lub

2) zapewnia, aby wykonawcy nieposiadający dostępu do narzędzi, urządzeń lub formatów plików, lub możliwości ich uzyskania w terminie umożliwiającym przystąpienie do postępowania o udzielenie zamówienia przez stosowanie tymczasowych narzędzi bezpłatnie udostępnionych w sieci, o ile brak dostępu nie wynika z przyczyn dotyczących wykonawcy, lub

3) udostępnia inny środek komunikacji elektronicznej do składania części oferty.
W przypadku zamówień na roboty budowlane lub konkursów zamawiający może wymagać użycia narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub podobnych narzędzi. W takim przypadku zamawiający udostępnia środki dostępu do tych narzędzi do czasu, gdy takie narzędzia staną się ogólnie dostępne.

Facebooktwitter