Niższy wpis od skargi na wyrok KIO

Według założeń  projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy – kodeks postępowania cywilnego proponuje się zmiany w zakresie opłat od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej co należy przywitać z wielką aprobatą.

 Obecnie art.34 ustawy o kosztach sądowych z 28.07.2005r./ tj. z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 594) przewiduje dwa rodzaje opłat :

1/ Stałą – w wysokości pięciokrotności wpisu wniesionego od odwołania w sprawie, której dotyczy skarga, z zastrzeżeniem ust. 2.

2/ Stosunkową- jeżeli skarga dotyczy czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podjętych po otwarciu ofert- w wysokości 5% wartości przedmiotu zamówienia w postępowaniu, którego skarga dotyczy, jednak nie więcej niż 5 000 000 złotych.

Zakłada się, iż wszystkie orzeczenia Krajowej Izby Odwoławcze, bez względu na chwilę wydania orzeczenia, podlegałyby takiej samej opłacie stałej jak wyżej, jedynie skarga na orzeczenie dotyczące nałożenia kary finansowej lub orzeczenia o kosztach postępowania odwoławczego podlegałaby opłacie stosunkowej w wysokości 5% wartości przedmiotu zaskarżenia, jednakże nie więcej niż 100 000zł.

Zgodnie z §1ust.1Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania  z dnia 15 marca 2010 r. (Dz.U. Nr 41, poz. 238) Wysokość wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy lub usługi, którego wartość jest:

1) mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej “ustawą”, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi, wynosi 7 500 zł;

2) równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi, wynosi 15 000 zł.

Wysokość wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, którego wartość jest:

1) mniejsza niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach na roboty budowlane, wynosi 10 000 zł;

2) równa lub przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach na roboty budowlane, wynosi 20 000 zł.

Zatem wobec braku projektów zmian niniejszego rozporządzenia wysokość wpisu  od skargi na wyrok KIO  będzie kształtowała się następująco:

1/ w postępowaniach na dostawy i usługi:

-poniżej progu unijnego –  37 500zł.

-powyżej progu unijnego – 75 000zł.

2/ na roboty budowlane :

-poniżej progu unijnego- 50 000

-powyżej progu unijnego-100 000zł.

Czy obniżenie wpisu ułatwi  naprawienie błędów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?

 W mojej ocenie choć kierunek zmian jest dobry nadal  „ piłka trafiła  ponad poprzeczkę”.

Skarga na wyrok KIO jest środkiem ochrony prawnej, która nie wstrzymuje wykonania  wyroku KIO choćby był on niezgodny z prawem. O ile wniesie skargę Zamawiający to  można spotkać w praktyce sytuacje, w których wstrzymuje się wykonanie wyroku KIO  aż do wydania wyroku przez Sąd Okręgowy o tyle, gdy skarżącym  jest wykonawca Zamawiający często spieszy się niesłychanie by podpisać umowę i ją zrealizować.                    Takie działanie czyni skargę Wykonawców na wyrok KIO mało efektywną . Wykonawcy często pozostaje jedynie satysfakcja, iż przykładowo  choć nie uzyskał zamówienia złożył prawidłową najkorzystniejszą ofertę lub uzyskał wyrok dotyczący treści siwz , iż jej zapisy naruszały zasady uczciwej konkurencji po tym jak minął już  termin składania ofert ale bez jego udziału. Niemniej wyrok korzystny dla Wykonawcy rodzi  skutek w postaci zasądzenia zwrotu kosztów procesu na rzecz skarżącego wykonawcy od Zamawiającego, którym w większości przypadków jest  jednostka sektora finansów publicznych.                                        Po co więc w celu uzyskania satysfakcji Wykonawcy wymagać wniesienia nadal dość wysokich wpisów sądowych po to, by w rezultacie przegranej Zamawiającego  wydatkować  je ze środków publicznych jakimi dysponuje Zamawiający? Przecież wykładania Sadów Okręgowych znacznie wpłynęłaby na  jakość orzecznictwa KIO, kształtowanego głównie jednoosobowo i nie zawsze trafnego.

W przypadku uzyskania korzystnego wyroku Sądu  Wykonawca może co najwyżej domagać się odszkodowania jeżeli na skutek błędnej decyzji Zamawiającego lub KIO nie uzyskał zamówienia.  Jednakże wykazanie szkody na zasadach ogólnych nie zawsze będzie proste w szczególności w zakresie utraconych korzyści. W  takiej sytuacji powinny być mechanizmy zapewniające wprowadzenie do procedur odwoławczych odpowiednich środków obejmujących prawo do przyznania odszkodowania podmiotom, które doznały uszczerbku w wyniku naruszenia zgodnie z  art.2 ust.1 lit.c Dyrektywy  Rady z dnia 21.12.1989r. W sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty  budowlane /Dz .Urz. UE L Nr 395,str.33/ w związku z  dyrektywą zmieniającą 2007/66/WE z dnia 11.12.2007r. których zapisy w tym zakresie nie zostały inkorporowane do prawa polskiego.

Facebooktwitter