Nowe Dyrektywy Zamówień Publicznych uchwalone

W dniu 11 lutego br. Rada Unii Europejskiej przyjęła nowe dyrektywy w zakresie zamówień publicznych: – dyrektywę w sprawie zamówień publicznych, –  dyrektywę w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w  sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, – dyrektywę w sprawie udzielania koncesji .

Termin implementacji dyrektyw do porządków prawnych państw członkowskich UE upływa w ciągu 24 miesięcy od ich wejścia w życie.

Nowe dyrektywy  zastępują obecnie obowiązujące dyrektywy 2004/17/WE oraz 2004/18/WE, a  także ustanawiają osobny reżim dla udzielania koncesji. Większość  przepisów zawartych w nowych dyrektywach będzie obowiązkowa do wdrożenia  do krajowych regulacji.

Wprowadzone zmiany  przede wszystkim upraszczają i przyspieszają proces udzielania zamówień  publicznych przewidując w szczególności obowiązkowe przejście na  komunikację elektroniczną między wykonawcą i zamawiającym, krótsze niż  dotychczas terminy składania wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu i ofert oraz regulując w szerszym niż dotychczas zakresie  wstępne konsultacje rynkowe (znane wcześniej jako tzw. dialog  techniczny), a także takie narzędzia jak katalogi elektroniczne.  Ułatwiają również skorzystanie z procedury dialogu konkurencyjnego i  procedury konkurencyjnej z negocjacjami (obecne negocjacje z  ogłoszeniem).

Nowe przepisy ułatwiają  także ubieganie się o zamówienia publiczne, przede wszystkim poprzez  zmniejszenie wymagań stawianych wykonawcom w zakresie dokumentacji oraz  ograniczenie maksymalnego poziomu wymagań w odniesieniu do zdolności  ekonomicznej i finansowej wykonawców, nakładając jednakże większy zakres  obowiązków w zakresie weryfikacji sytuacji podmiotowej wykonawców na  instytucje zamawiające. W szerszym niż dotychczas wymiarze ma również  być wykorzystywana baza e-Certis.

Jednocześnie przepisy  nowych dyrektyw doprecyzowują – w ślad za orzecznictwem Trybunału  Sprawiedliwości UE – szereg zagadnień, które dotychczas budziły  wątpliwości w praktyce, na przykład: wykluczenie wykonawcy winnego  niewykonania lub nienależytego wykonania umowy czy ograniczenie  możliwości powoływania się na zdolność podmiotów trzecich w przypadku  kluczowych elementów zamówienia.

Ponadto, nowe przepisy  kodyfikują zasady powierzania zadań i zawierania umów w ramach  współpracy publiczno-publicznej, w tym zamówień udzielanych podmiotom  zależnym (powiązanym) (tzw. zamówienia typu in-house).
Dyrektywy  zrywają także z dotychczasową typologią kryteriów oceny ofert  przewidzianą na gruncie obecnie obowiązujących przepisów: najniższej  ceny oraz oferty najkorzystniejszej ekonomicznie. Zgodnie z nowymi  regulacjami instytucje zamawiające mają udzielać zamówienia na podstawie  oferty najkorzystniejszej ekonomicznie z punktu widzenia zamawiającego.  Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie może natomiast obejmować  najlepszą relację jakości do ceny, którą ocenia się na podstawie  kryteriów obejmujących aspekty jakościowe, ekologiczne lub społeczne  związane z przedmiotem zamówienia.  Może też być określana na podstawie  ceny lub kosztu (z wykorzystaniem podejścia opartego na efektywności  kosztowej, takiego jak koszt cyklu życia). Oznacza to, że cena nadal  będzie mogła być jedynym kryterium oceny oferty. Nowe regulacje unijne  umożliwiają jednak położenie większego nacisku na jakość towarów czy też  zamawianych usług i koszty ponoszone przez zamawiającego w trakcie  całego cyklu korzystania z przedmiotu zamówienia. Jednocześnie  upoważniają państwa członkowskie do ograniczenia możliwości stosowania  najniższej ceny jako jedynego kryterium udzielenia zamówienia.

Przepisy dyrektyw  promują ponadto rozwiązania innowacyjne, wprowadzając m.in. szczególny  rodzaj współpracy zamawiającego z wykonawcami pn. partnerstwo  innowacyjne.

W nowych dyrektywach  znalazły się również takie  rozwiązania jak: wprowadzenie  wymogu aby podmiot, na którego doświadczenie i  wiedzę powołuje się wykonawca brał udział w wykonaniu zamówienia czy  wprowadzenie do dyrektywy sektorowej procedury dialogu konkurencyjnego,  a także wprowadzenie w dyrektywach możliwości  dokonywania płatności bezpośrednio na rzecz podwykonawców, która już  istnieje w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Facebooktwitter