Nowe procedury pzp od stycznia 2021

Z dniem 1 styczeń 2021 wchodzi w życie nowe prawo zamówień, które zostało opublikowane 24 października 2019r. w Dz.U. poz.2019 . Aby przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówień publicznych według obowiązującej ustawy pzp trzeba postępowanie  co najmniej wszcząć w obecnym roku. Postępowania wszczęte po 1 styczniu 2021 prowadzone będą według nowej ustawy, która liczy sobie jedynie 623 artykuły. Roczne vacatio legis to czas niezbędny na przygotowanie się do zmian. Poniżej najważniejsze zmiany w  procedurze.

Regulamin udzielania zamówień publicznych

Wymaga napisania od początku

Przygotowanie postępowania

Według nowej ustawy przed wszczęciem każdego postępowania będzie konieczna analiza obejmująca m.in.:

  • badanie możliwości zaspokojenia potrzeb z wykorzystaniem własnych zasobów zamawiajacego
  • rozeznanie rynku w zakresie alternatywnych środków zaspokojenia potrzeb, możliwych wariantów realizacji zamówienia- o ile istniej

Analiza ma także wskazać orientacyjną wartość zamówienia dla każdego ze zidentyfikowanych wariantów, możliwość podziału zamówienia na części, przewidywany tryb udzielenia zamówienia, możliwość uwzględnienia aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych. Ma też zidentyfikować ryzyka związane z postępowaniem i realizacja zamówień.

Tryb podstawowy 

To nowy rodzaj trybu postępowania obowiązujący w postępowaniach poniżej progu unijnego. Jedynie w uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy będzie mógł zastosować tryb innowacyjny, negocjacje bez ogłoszenia lub z wolnej ręki. Nie będzie już trybu “zapytania o cenę”.

3 warianty trybu podstawowego:

1/ Postępowanie bez negocjacji:  tryb analogiczny do przetargu nieograniczonego, będzie miał zastosowanie, gdy Zamawiający precyzyjnie określił przedmiot i warunki zamówienia na etapie wszczęcia postępowania, a także nie będzie miał potrzeby przeprowadzenia negocjacji co do wybranych elementów  opisu przedmiotu zamówienia lub warunku  realizacji zamówienia.

2/  Postępowanie z możliwości negocjacji: będzie miał zastosowanie, gdy Zamawiajacy nie jest w stanie określić wszystkich warunków zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiajacy może wskazać zakres możliwych negocjacji odnosząc się do opisu przedmiotu zamówienia lub postanowień umownych w ogłoszeniu o zamówieniu ( minimum 3 Wykonawców). Celem negocjacji jest  “ulepszenie” otrzymanych ofert. Negocjacje sa fakultatywne. Nie można negocjować kryteriów oceny ofert i ich wagi.

3/ Postępowanie z obligatoryjnymi negocjacjami: będzie miał zastosowanie, gdy potrzeby Zamawiajacego oraz specyfika przedmiotu zamówienia uniemożliwiaj lub utrudniają precyzyjne opisanie warunków zamówienia. W takiej sytuacji zamawiający zamiast SIWZ sporzadza opis potrzeb i wymagań, w którym w szczególności określa minimalne wymagania, które musza spełnić wszyscy wykonawcy oraz kryterium oceny ofert. Negocjacje sa obligatoryjne a ich przedmiotem sa zasadniczo wszystkie elementy zamówienia. Wykonawcy mogą negocjować wagi przypisane kryteriom oceny ofert. Moga też aktywnie uczestniczyć w procesie tworzenia warunków zamówienia, co ma zapewnić efektywność realizowanego zamówienia.

Kryteria oceny ofert

Warunkiem zastosowania ceny jako jedynego kryterium ceny ofert będzie uwzględnienie w opisie przedmiotu zamówienia wymagań jakościowych odnoszących się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.  Zwiększa to możliwość częstszego odstępowania od  sztucznego formułowania pozacenowych kryteriów oceny ofert.

Wadium

Wadium będzie fakultatywne we wszystkich postępowaniach niezależnie od wartości zamówienia.

Termin związania oferta 

W postępowaniach poniżej progu unijnego termin związania oferta nie ulegnie zmianie. Natomiast powyżej progu unijnego termin ten ulegnie wydłużeniu do 120 dni. Termin ten będzie można przedłużyć tylko raz  i to z inicjatywy Zamawiajacego. Wykonawca nie będzie już mógł działać samodzielnie. Zamawiajacy będzie miał obowiązek wezwać Wykonawcę do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania oferta jeżeli nie zdażył wybrać oferty najkorzystniejszej.

Jeżeli Zamawiajacy nie wybrał oferty najkorzystniejszej  w terminie związania oferta Zamawiajacy wzywa Wykonawcę do wyrażenia pisemnej zgody na wybór jego oferty.  Rozwiazanie to rozstrzyga rozbieżności w orzecznictwie co do skutków upływu terminu związania oferta.

Facebooktwitter