Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym UE a publiakcja SIWZ

Ogłoszenia o zamówieniach powyżej progu unijnego publikowane są w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej UE. Zamawiający nie ma jednak wpływu na to, kiedy ogłoszenie się ukaże. Kiedy zatem należy ogłosić specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli w dniu ogłoszenia o zamówienia w Dzienniku Urzędowym UE Zamawiający nie pracuje?

Zgodnie z art. 42ust.1 ustawy pzp specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE do upływu terminu składania ofert. Jeżeli ogłoszenie w TED ( (Tenders Electronic Daily) ukaże się w niedzielę lub polskie święto  to formalnie w tym samym dniu winna zostać ogłoszona specyfikacja. Jak to można wykonać w praktyce.

Urząd Zamówień Publicznych w ramach prowadzonej kontroli  uznał za naruszenie przepisów pzp ogłoszenie SIWZ w następnym dniu po świętach Bożego Narodzenia w sytuacji, gdy ogłoszenie w TED ukazało się w Wigilię, który to dzień przypadał w sobotę- dzień wolny od pracy.

Różne poglądy Krajowej Izby Odwoławczej

1. Część wyroków Krajowej Izby Odwoławczej podziela stanowisko UZP.
Zdaniem KIO art.14ust.2 ustawy pzp nie może być brany pod uwagę, bowiem w tym przepisie jest mowa o końcu terminu do wykonania czynności, co oznacza, że dotyczy terminu rozumianego jako okres ( odcinek czasu).Przepis ten stosuje się zatem do terminów, które zakreślają ramy czasowe do wykonania jakiejś czynności np. przez wskazanie liczby dni. Tymczasem art. 42ust.1 ustawy pzp-stanowiąc, że specyfikację udostępnia się na stronie internetowej od dnia publikacji w DUUE-wskazuje termin w znaczeniu konkretnego punktu czasu tj wprost określa, że siwz powinna być udostępniona na stronie internetowej w tym samym dniu, w której opublikowano ogłoszenie o zamówieniu.

Obowiązek udostępnienia specyfikacji w dniu publikacji ogłoszenia ma nie tylko formalne znaczenie, lecz także wpływa bezpośrednio na sytuację wykonawców. Późniejsze opublikowanie specyfikacji skraca bowiem czas, jaki mają na przygotowanie ofert. Każdy dzień zwłoki w publikacji siwz na stronie internetowej w praktyce może wpływać na złożenie oferty, gdyż skraca czas np. na kalkulację ofertową czy konsultacje z ewentualnymi dostawcami o podwykonawcami. Ponadto brak publikacji specyfikacji w określonym ustawowo terminie ma wpływ również na ograniczenie czasu przeznaczonego dla wykonawców na składanie wniosków o wyjaśnienie jej treści.-KIO /KU 22/17., KIO 28/17/

W praktyce takie stanowisko zmusza urzędników do śledzenia w dni ustawowo wolne od pracy, czy w TED nie ukazało się ich ogłoszenie. Jeśli tak to musza  w tym dniu zamieścić na stronie internetowej specyfikację.

2/Do innych wniosków doszedł natomiast skład orzekający w sprawie o sygn.akt KIO /KU 23/17. Choć przyznał, że art. 42ust.1 pzp nakazuje udostępnienie specyfikacji z dniem ukazania się ogłoszeni unijnego, to jednocześnie dostrzegł trudności, z jakimi to może się wiązać. O ile bowiem zamieszczenie ogłoszenia o zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych następuje  bezpośrednio przez zamawiającego, zatem może on dzień owej publikacji dowolnie wybrać, o tyle dzień publikacji ogłoszenia w DUUE jest ustalany przez  Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

KIO uznała, iż można zastosować art. 14ust.2pzp. Doszła bowiem do wniosku, że art. 42 ust.1pzp w rzeczywistości wskazuje pewien okres. Z racjonalnego punktu widzenia nadmiernym obciążeniem zamawiających byłoby żądanie od nich, by wymagali od swoich pracowników stawiania się w pracy w soboty lub w dni ustawowo wolne od pracy w celu zamieszczenia specyfikacji na stronie internetowej. Najczęściej są to dni wolne również u wykonawców, zatem  w większości nie wyszukują oni ogłoszeń ani nie rozpoczynają sporządzania ofert już w tym dniu.

KIO zdaje sobie sprawę z rozbieżności w orzecznictwie  i  nie wyklucza poświęcenia mu jednej z kolejnych narad orzeczniczych.

Mnie osobiście przekonuje stanowisko drugie .

 

 

Facebooktwitter