Ostatecznie zmiany pzp w stosunku do zakładanych.

W dniu 19.07.2012r. przedstawiłam propozycję zmian prawa zamówień publicznych na tle obowiązującego tekstu ustawy w celu lepszego zobrazowania projektowanych zmian. Wobec opublikowania w Dz.U. z 19.11.2012r. poz. 1271r. ustawy z dnia 12.10.2012r. o zmianie ustawy prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi przedstawiam poniżej co więcej zmieniło się w stosunku do pierwotnego projektu :

1/ Dodano ust.5 do art.22 o treści: „Warunki, o których mowa w ust.1, oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia. W postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia, którego przedmiot stanowią dostawy wymagające wykonania prac dotyczących rozmieszczenie lub instalacji, usługi lub roboty budowlane, zamawiający może oceniać zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia.

Tym samym Zamawiający zyskają nową podstawę do wykluczenia nierzetelnych przedsiębiorcow np. poprzez niedopuszczenie do przetargu Wykonawców, z którymi rozwiązano umowę.

2/Po burzliwej walce przywrócono treść art.24ust.1a ustawy prawo zamówień publicznych, który  jak pisałam we wscześniejszym wpisie miał być wykreślony.  Ten nieoczekwiany powrót nie pierwotnego stanowiska okazał się wyjątkowo nietrafny w świetle  wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 13.12.2012r. sygn.akt C465/11, który uznał przepis art.24ust.1pkt.1a za niezgodny z prawem unijnym. No cóż brawo polski ustawodawco. Znów czeka nas kolejna nowelizacja pzp zanim obecna weszła w życie!!!!!!!. Póki co w przypadku wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24ust.1pkt.1a ustawy warto się odwołać do KIO, która powinna orzecz z uwzględnieniem orzeczenia ETS.

3/ Dodano ust.8a do art.48 o treści : opis obiektywnego i niedyskryminacyjnego sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeniu do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu;

4/ Art.51ust.3zdanie pierwsze ostatecznie otrzymał brzmienie „Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców wyłonionych w sposób obiektywny i niedyskryminacyjny.

5/ Art.57ust.3zdanie pierwsze ostatecznie otrzymał brzmienie: „Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wstępnych wykonawców wyłonionych w sposób obiektywny i niedyskryminacyjny.

6/ Art.60d ust.3 zdanie pierwsze ostatecznie otrzymał brzmienie: „Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do  dialogu wykonawców wyłonionych w sposób obiektywny i niedyskryminacyjny.

7/Nie wprowadzono art.133a

8/ Art.134b ust.1 ostatecznie otrzymał brzmienie: „Zamawiający w celu ustanowienia systemu kwalifikowania wykonawców, przekazuje do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców”/wykreślono zdanie drugie/

9/ Art.134c ust.1.ostatecznie otrzymał brzmienie: „Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie do udziału w systemie kwalifikowania wykonawców składa wniosek wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, również te dokumenty.” /wykreślono zdanie drugie/

10/Zrezygnowano z art.151b  regulującego zaliczki na poczet wykonania zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

11/ Zmieniono art. 173 ust.3 i ustalono nowe brzmienie: „Prezesa Izby i wiceprezesa powołuje na 3-letnią kadencję Prezes Rady Ministrów na wniosek Prezesa Urzędu spośród zgłoszonych członków Izby, którzy posiadają poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli :ściśle tajne: lub złożyli oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, o którym mowa w art.22ust.1pkt.2 ustawy z dnia 5.08.2010r. O ochronie informacji niejawnych, mającego na celu ustalenie, czy osoba sprawdzana daje rękojmię zachowania tajemnicy. Do odwołania Prezesa Izby i wiceprezesa przed upływem kadencji przepis art. 174 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

12/ Zmieniono art. 183 ust.2,który otrzymał brzmienie: „Zamawiający może złożyć do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy, o którym mowa w ust. 1. Izba może uchylić zakaz zawarcia umowy, jeżeli niezawarcie umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego, w szczególności w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, przewyższające korzyści związane z koniecznością ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu do których zachodzi prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

13/ Odstąpiono od wprowadzenia art.183ust.2a.

14/Art.192ust.3 pkt.2lit.c otrzymał brzmienie: „nałożyć karę finansową albo orzec o skróceniu okresu obowiązywania umowy w przypadku stwierdzenia, że utrzymanie umowy w mocy leży w ważnym interesie publicznym, w szczególności w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa; albo

15/Odstąpiono od wprowadzenia art.ust.3a do art.192.

Facebooktwitter