Odwrócony vat, praktyczne aspkety w zamówieniach publicznych

Od lipca 2015r. obowiązuje tzw. „ odwrócony vat”. Jakie skutki wywołał w  praktyce zamówień publicznych ? Poniższy post przedstawia krótko w jakim kierunku kształtuje się orzecznictwo KIO w zakresie  ” odwróconego vat-u”, problemy praktyczne z jakimi borykają się Wykonawcy.

Na czym polega odwrócone obciążenie?

Przy zamówieniach, których przedmiotem są towary określone w załączniku nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług m.in. telefony komórkowe, smartfony, komputery przenośne, konsole do gier Wykonawcy w ofercie wskazują cenę netto informując jednocześnie Zamawiającego o konieczności zapłaty vat-u. Zamawiający dokonując oceny ofert dolicza do przedstawionej w ofercie ceny podatek vat zgodnie art.91ust.3 ustawy prawo zamówień publicznych, który sam odprowadza.

Skutki zaniechania obowiązku informacyjnego

Czy doliczenie podatku vat  do dostawy przedmiotu określonego w załączniku nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług i nie wypełnienie tym samym poinformowania Zamawiającego o konieczności odprowadzenia VAT-u  prowadzi do odrzucenia oferty?

Stanowisko KIO

W wyroku KIO z dnia 8.02.2017r. KIO 170/17 stwierdzono , iż brak jest  możliwości nałożenia sankcji odrzucenia oferty w przypadku braku wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego w normie art. 91 ust. 3a ustawy Pzp.

Podobnie orzeczono również w poniższych wyrokach:

 •  wyrok KIO  z dnia 17 września 2015 r. sygn. akt KIO 1966/15:

“To na zamawiającym spoczywa obowiązek, w celu dokonania oceny ofert poprawienia oferty w zakresie ceny przez pomniejszenie tej ceny o podatek od towarów i usług w zakresie, w jakim u zamawiającego powstaje obowiązek rozliczenia podatku od towarów i usług.”,

 • wyrok KIO z dnia 13 listopada 2015 r. sygn. akt KIO 2362/15:

“Izba w pierwszej kolejności stwierdza, że zaniechanie wykonania lub niewłaściwe wykonanie obowiązku informacyjnego ciążącego na wykonawcy w stosunku do zamawiającego o powstaniu u zamawiającego obowiązku podatkowego nie zostało obwarowane sankcją w postaci odrzucenia oferty”,

 • wyrok KIO z dnia 20 listopada 2015 r. sygn. akt KIO 2432/15:

“Przepis art. 91 ust. 3a ustawy Pzp ma charakter jedynie informacyjno-pomocniczy i nie wpływa na ostateczne ukształtowanie obowiązku podatkowego. Ponadto nie ma wpływu na samo wykonanie zamówienia, nie stoi także na przeszkodzie, aby Zamawiający uzyskał zamawiany przedmiot zamówienia”,

 • wyrok KIO z dnia 11 grudnia 2015 r. sygn. akt KIO 2555/15:

“Oświadczenie nie stanowi treści oferty mającej wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia. Natomiast jest elementem oferty i zdaniem Izby mieści się w szerokim określaniu treści oferty, wskazanej w przepisie art. 87 ust. 1 Pzp. Ma ono zastosowanie do ustalenia, kto w postępowaniu nabywcą zamówienia czy jego wykonawca będzie obciążony obowiązkiem w podatku VAT. Oświadczenie o powstaniu obowiązku podatkowego u Zamawiającego nie jest oświadczeniem woli na temat sposobu realizacji zamówienia, nie ma także wpływu na realizację przedmiotu zamówienia.”,

 • wyrok KIO z dnia 25 kwietnia 2016 r. sygn. akt KIO 516/16:

“Z treści przepisu art. 91 ust 3a Pzp, w tym z celów wprowadzenia przedmiotowej regulacji, należy wywodzić, że o istnieniu obowiązku informacyjnego, którego niespełnienie można by oceniać; jako uchybienie po stronie wykonawcy (nieskutkujące jednak automatycznym odrzuceniem oferty), można mówić dopiero wtedy, gdy rzeczywiście złożona oferta wywołuje po stronie zamawiającego skutki podatkowe (a wykonawca o tym nie informuje, choć powinien). Obowiązek informacyjny wykonawców wynikający z przepisu art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, konkretyzuje się więc w przypadku powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Zaniechanie wykonania lub niewłaściwe wykonanie obowiązku informacyjnego ciążącego na wykonawcy w stosunku do zamawiającego o powstaniu u zamawiającego obowiązku podatkowego nie zostało obwarowane sankcją w postaci odrzucenia oferty. Upatrywanie się w tym zakresie podstaw do niezgodności oferty z ustawą czy niezgodności ze specyfikacja, tym bardziej, gdy w tej sprawie takiej niezgodności w ogóle nie ma, jest chybione, cechuje się przy tym nieuzasadnionym formalizmem.”

Jakie przedmioty podlegają odwróconemu obciążeniu?

W praktyce dość dużym problemem jest ocena przez Wykonawców, do których dostarczanych produktów należy doliczyć vat a które określić jako „ o.o” odwrócone obciążenie.

Przykładowo o ile  w dostawach na sprzęt informatyczny  nie budzi wątpliwości, iż dostawa tabletu podlega „odwróconemu  obciążeniu” to przy dostawie tabletu z  innymi akcesoriami np. ładowarką, ładowarką samochodową, uchwytem, digitizerem pojawia się już ogromny problem. Część Wykonawców traktuje to jako „zestaw” a część wycenia akcesoria odrębnie według 23% podatku  vat.

Jak należy postąpić? Udzielenie prostej odpowiedzi nie jest proste ale z pomocą przychodzą takie dokumenty jak:

 1.  broszura  dostępna na stronie Ministerstwa Finansów „Zmiany w zakresie mechanizmu odwróconego mechanizmu obciążenia vat”
 2. załącznik nr 11 do art.17ust.1pkt.7ustawy o podatku od towarów i usług
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów  W sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług/PKWIU/ z dnia 1.01.2016r. Dz.U. z 2015r. poz. 1676
 4. rozporządzenie Komisji Europejskiej z 2013r./Dz.U.UE 2013/C 105/01/ “Wytyczne dotyczące klasyfikacji  w Nomenklaturze scalonej towarów pakowanych w zestaw do sprzedaży detalicznej”

Biorąc pod uwagę różny charakter zestawów,  jakie mogą pojawić się na rynku/ w zależności do rodzajów, właściwości czy ilości elementów tych zestawów/ klasyfikowanie tego rodzaju produktów winno być dokonywane indywidualnie.

Przykłady produktów handlowych sprzedawanych jako „zestaw” / pakowanych razem/ w skład którego wchodzą towary objęte od 1.07.2015r. mechanizmem odwróconego obciążenia:

 1. komputer przenośny wraz z modemem lub routerem- stanowią zestaw objęty PKWIU 26.20.11.0- jego dostawa objęta jest mechanizmem odwróconego obciążenia
 2. komputer przenośny z myszką- stanowią zestaw objęty grupowaniem PKWIU 26.20.11.0- jego dostawa objęta jest mechanizmem odwróconego obciążenia
 3. komputer przenośmy z myszką, klawiaturą i etui- stanowią zestaw objęty grupowaniem PKWIU 26.20.11.0- jego dostawa objęta jest mechanizmem odwróconego obciążenia.
 4. telefon komórkowy ze słuchawkami i ładowarką- stanowią zestaw objęty grupowaniem PKWIU 26.30.22.0- jego dostawa objęta jest mechanizmem odwróconego obciążenia.

Przy okazji ładowarek do telefonu trzeba uważać o jaką ładowarkę chodzi, gdyż telefon z ładowarką samochodową nie jest już zestawem. Takie akcesoria do telefonu jak etui, uchwyt ,ładowarka do samochodu pomimo tego ,iż są pakowane razem, nie spełniają warunku do  uznania ich w świetle regulacji związanych z klasyfikacjami statystycznymi za zestaw. Każdy z tych towarów powinien być sklasyfikowany oddzielnie: dostawa telefonu komórkowego PKWIU 26.30.22.0 objęta jest odwróconym obciążeniem, dostawa etui do telefony PKWIU 15.12.12.0, uchwytu do telefonu PKWIU 22.29.29.0, ładowarki do samochodu PKWIU 27.11.50.0 rozliczana jest na zasadach ogólnych.

W przypadku wątpliwości co do sposobu zaklasyfikowania do właściwego grupowania PKWIU konkretnego produktu o stosowną opinię można wystąpić do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Zobacz też: https://www.zamowienia-publiczne.net/%ef%bb%bfodwrocony-vat-a-pzp/

Źródła:https://szukio.pl/podglad/59111?fraza=KIO+170%2F17&position=0

http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/3160814/Broszura-zmiany+w+zakresie+odwroconego+VAT.pdf

Masz pytania do postu :skontaktuj się z prawnikiem phone: 602494335

 

Facebooktwitter