Rażąco niska cena -wyrok SO w Szczecinie z dnia 3.07.2015r.

Niedawno pisałam o dualiźmie orzeczniczym  KIO w przedmiocie rażąco niskiej ceny. Cześć składów widzi tylko dwie podstawy prawne odrzucenia oferty tj. art. 89ust.1pkt. 4 oraz art. 91ust.3 ustawy prawo zamówień publicznych a część składów KIO nakazuje odrzucić ofertę, jeżeli Wykonawca  w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego nie udowodni w sposób dość szczegółowy , iż jego oferta nie zawiera rażąco niskiej.

W dniu 3.07.2015r. zapadł wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie /sygn.akt VIIIGa 184/15/, który  uchylił zaskarżony wyrok KIO 637/15  nakazujący odrzucić ofertę Wykonawcy z powodu złożenia wyjaśnień , nie potwierdzających, iż cena została skalkulowana prawidłowo.

Wyrok ten ma duże znaczenie dla wykładni obowiązujących przepisów, poprzez uznanie , iż można odrzucić ofertę, tylko w przypadku braku wyjaśnień,  złożenia wyjaśnień tak lakonicznych, iż nie można uznać, iż wyjaśnienia zostały złożone oraz gdy ze złożonych wyjaśnień wynika, iż zaoferowana cena jest rażąco niska.

Niedosyt informacyjny złożonych wyjaśnień nie jest podstawą odrzucenia oferty z powody rażąco niskiej ceny .

Szczegóły uzasadnienia wyroku wkrótce.

Rażąco niska cena- dualizm orzeczniczy

Facebooktwitter