Recenzja “Prawa zamówień publicznych”

Ostatnio przeczytana przeze mnie publikacja to „Prawo zamówień publicznych” autorstwa M.Lechna, A.Prigan, H.Drynkorn wydawnictwa Lexis Nexis. Książka ta z pewnością nie przypomina klasycznego komentarza  prawa zamówień publicznych, jakie przywykłam czytać i  nie stanowi próby odnalezienia odpowiedzi na wszystkie pytania. Czytając bardziej miałam wrażenie, że jestem na szkoleniu. Autorzy poruszają wybiórczo, tylko niektóre  zagadnienia takiej jak:

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / opis przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie, podwykonawcy, wyjaśniania, zmiana siwz, wzory umów/;
 • Dokumenty wykonawców zagranicznych;
 • Tajemnica przedsiębiorstwa w  składanych dokumentach;
 • Wadium w formie gwarancji bankowej;
 • Rażąco niska cena;
 • Zmiany podmiotowe po stronie wykonawcy realizującego umowę, w tym zmiany w składzie konsorcjum;
 • Złożenie oferty przez konsorcjum, upadłość jednego z członków konsorcjum;
 • Ocena ofert, postępowanie odwoławcze;
 • Niektóre przesłanki  “wolnej ręki”
 • Podmioty stosujące prawo zamówień publicznych, zamówienia sektorowe;
 • Stosowanie prawa zamówień publicznych na tle prawa europejskiego

Powyższe zagadnienia zostały omówiono w sposób ciekawy, co najważniejsze od strony praktycznej,  z przytoczeniem  przepisów, orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, Trybunału Sprawiedliwości  przypadków  „z życia wziętych”. Autorzy zajmują często własne stanowisko,  odnosząc się do  przedstawianych poglądów.

Wszystkich stosujących prawo zamówień publicznych w praktyce zachęcam do przeczytania tej publikacji.

Polecam, nawet bardzo.

Facebooktwitter