Roboty budowlane, obiekt budowlany – -nowe definicje

Od 20.02.2012r.  obowiązują w prawie zamówień publicznych  nowe definicje robót budowlanych i obiektu budowlanego /art.2ust.5d i 8 pzp/, które odchodzą do rozumienia robót budowlanych w świetle ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane /Dz.U.z 22006r.Nr.156poz.1118/

Definicje te stanowią kopię definicji zawartej w art.1 ust.2 lit. B dyrektywy 2004/1 /WE zgodnie  z którą ;„Zamówienia publiczne na roboty budowlane” oznaczają zamówienia publiczne, których przedmiotem jest albo wykonanie, albo zarówno zaprojektowanie, jak i wykonanie robót budowlanych, związanych z jedną z działalności określonych w załączniku I, lub obiektu budowlanego albo realizacja, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego odpowiadającego wymogom określonym przez instytucję zamawiającą. „Obiekt budowlany” oznacza wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną.

W znowelizowanym prawie zamówień publicznych przyjęto, iż przez

roboty  budowlane – należy  rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego;

-przez obiekt budowlany– należy  rozumieć wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną;

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu robót budowlanych z dnia 3 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1372) przewiduje wykaz robót budowlanych , którym należy się posługiwać przy grupowaniu zamówień i ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia na roboty budowlane.

Dział 45 „Roboty budowlane” obejmuje następujące grupy i kategorie:

 

Grupa 45.1 Przygotowanie terenu pod budowę

Klasa 45.11 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne Klasa ta obejmuje:
– burzenie budynków i innych budowli,
– oczyszczanie terenu budowy,
– roboty ziemne: roboty wykopaliskowe, podsypywanie gleby, niwelowanie i równanie terenu budowy, kopanie rowów, usuwanie skał, wysadzanie itd.,
– przygotowanie terenu do robót górniczych:
– zdejmowanie nadkładu oraz inne roboty związane z zagospodarowaniem i przygotowaniem terenów złóż mineralnych.
Klasa ta obejmuje także:
– odwadnianie terenu budowy,
– odwadnianie gruntów rolnych oraz zalesionych.

45.12 Próbne wiercenia i wykopy

Klasa ta obejmuje:
– próbne wiercenia, wykopy, a także pobieranie próbek rdzeniowych do celów budowlanych, geofizycznych i geologicznych lub podobnych.
Klasa ta nie obejmuje:
– wierceń szybów do produkcji ropy i gazu, patrz: 11.20,
– wierceń studni wodnych, patrz: 45.25,
– głębień szybów, patrz: 45.25,
– badań pól ropo- i gazonośnych, badań geofizycznych, geologicznych i sejsmicznych, patrz: 74.20.

Grupa 45.2 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Klasa 45.21 Budownictwo ogólne oraz inżynieria lądowa i wodna.

Klasa ta obejmuje:
– budowę wszystkich typów budynków,
– budowę obiektów z zakresu inżynierii lądowej i wodnej:
– mostów, w tym podwyższonych autostrad, wiaduktów, tuneli i kolei podziemnej,
– rurociągi, linie komunikacyjne i elektroenergetyczne,
– rurociągi miejskie oraz miejskie linie komunikacyjne i elektroenergetyczne,
– pomocnicze obiekty miejskie,
– montaż i wznoszenie na terenie budowy konstrukcji prefabrykowanych.
Klasa ta nie obejmuje:
– działalności usługowej związanej z wydobyciem ropy i gazu, patrz: 11.20,
– wznoszenia kompletnych prefabrykowanych obiektów budowlanych z samodzielnie wytworzonych elementów innych niż betonowe, patrz: działy 20, 26 i 28,
– budowy obiektów innych niż budynki z przeznaczeniem na stadiony, baseny, hale sportowe, korty tenisowe oraz inne obiekty sportowe, patrz: 45.23,
– instalacji budowlanych, patrz: 45.3,
– robót wykończeniowych, patrz: 45.4,
– prac architektoniczno-inżynieryjnych, patrz: 74.20,
– kierowania realizacją projektów budowlanych, patrz: 74.20.
Klasa 45.22 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych

Klasa ta obejmuje:
– wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
– izolację wodoszczelną dachu,
– izolację wodoszczelną.

Klasa 45.23 Roboty budowlane w zakresie budowy autostrad, dróg, lotnisk i obiektów sportowych

Klasa ta obejmuje:
– budowę autostrad, szos, dróg oraz innych dróg dla pojazdów i pieszych,
– budowę linii kolejowych,
– budowę pasów startowych,
– budowę obiektów innych niż budynki z przeznaczeniem na stadiony, baseny, hale sportowe, korty tenisowe oraz inne obiekty sportowe,
– malowanie oznaczeń na nawierzchniach jezdni i parkingów.
Klasa ta nie obejmuje:
– wstępnych robót ziemnych, patrz: 45.11.

Klasa 45.24 Budowa obiektów inżynierii wodnej

Klasa ta obejmuje:
budowę:
– dróg wodnych, portów i obiektów nadrzecznych, przystani jachtowych (marin), śluz itd.,
– zapór wodnych i kanałów,
– pogłębianie,
– prace podwodne.

Klasa 45.25 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane

Klasa ta obejmuje:
– specjalistyczne prace budowlane związane z jednym z aspektów wspólnych różnym rodzajom budowli, wymagającym specjalistycznych umiejętności lub sprzętu:
– fundamentowanie, w tym także wbijanie pali,
– wiercenie i budowa studni wodnych, głębienie szybów,
– wznoszenie elementów stalowych innych niż własnej produkcji,
– gięcie stali,
– roboty murarskie i kamieniarskie,
– wznoszenie i demontaż rusztowań i platform,
– wznoszenie kominów i pieców.
Klasa ta nie obejmuje:
– wynajmu rusztowań bez usług wznoszenia i demontażu, patrz: 71.32.

Grupa 45.3 Wykonywanie instalacji budowlanych

Klasa 45.31 Roboty związane z montażem instalacji elektrycznych i osprzętu

Klasa ta obejmuje:
– instalacje w budynkach lub innych obiektach budowlanych:
– przewodów elektrycznych oraz osprzętu,
– systemów telekomunikacyjnych,
– elektrycznych systemów grzewczych,
– anten w budynkach i anten napowietrznych,
– alarmów przeciwpożarowych
– alarmów przeciwwłamaniowych
– wind i ruchomych schodów,
– piorunochronów itd.

Klasa 45.32 Roboty izolacyjne

Klasa ta obejmuje:
– instalowanie w budynkach lub innych obiektach budowlanych izolacji cieplnych, dźwiękoszczelnych lub przeciwwibracyjnych
Klasa ta nie obejmuje:
– izolacji wodoszczelnych, patrz: 45.22.

Klasa 45.33 Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych

Klasa ta obejmuje:
– instalacje w budynkach lub innych obiektach budowlanych:
– instalacje wodociągowe i sanitarne,
– instalacje gazowe,
– urządzenia i przewody grzewcze, wentylacyjne lub klimatyzacyjne,
– systemy spryskiwaczy.
Klasa ta nie obejmuje:
– instalacji systemów elektrycznego ogrzewania, patrz: 45.31.

Klasa 45.34 Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Klasa ta obejmuje:
– instalacje drogowe, kolejowe, lotniskowe oraz portowe systemy oświetleniowe i sygnalizacyjne,
– instalacje w budynkach lub innych obiektach budowlanych sprzętu i wyposażenia gdzie indziej niesklasyfikowanego.

Grupa  45.4 Wykończeniowe roboty budowlane

Klasa 45.41 Tynkowanie

Klasa ta obejmuje:
– zastosowanie w budynkach i innych obiektach budowlanych wewnętrznych lub zewnętrznych tynków lub tynków szlachetnych w tym także materiałów podtynkowych

Klasa 45.42 Zakładanie stolarki budowlanej

Klasa ta obejmuje:
– zakładanie niewytworzonych we własnym zakresie drzwi, okien oraz ościeżnic drzwiowych i okiennych, kuchni do zabudowy, klatek schodowych, wyposażenia sklepów itp. wykonanych z drewna lub innych materiałów,
– elementy wykończenia wnętrz, jak np. sufity, drewniane okładziny ścian, ścianki działowe itd.
Klasa ta nie obejmuje:
– układania parkietów i innych drewnianych podłóg, patrz: 45.43. 45420000 45.43 Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian Klasa ta obejmuje:
– układanie, wyklejanie, wieszanie lub instalowanie w budynkach lub innych obiektach budowlanych:
– ceramicznych, betonowych lub kamiennych okładzin ściennych lub posadzek,
– parkietów lub innych posadzek drewnianych,
– dywanów i linoleum, w tym także z wykładziny z gumy lub tworzyw sztucznych,
– okładzin ściennych lub posadzek z lastryka, marmuru, granitu lub łupka,
– tapet.

Klasa 45.44 Roboty malarskie i szklarskie

Klasa ta obejmuje:
– malowanie wnętrz i fasad budynków,
– malowanie obiektów z zakresu inżynierii lądowej i wodnej,
– instalację elementów ze szkła i luster itd.
Klasa ta nie obejmuje:
– instalacji okien, patrz: 45.42.

Klasa 45.45 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Klasa ta obejmuje:
– instalację prywatnych basenów,
– czyszczenie parą, piaskowanie fasady budynków i podobne czynności,
– inne prace wykończeniowe gdzie indziej niesklasyfikowane.
Klasa ta nie obejmuje:
– czyszczenia wnętrz budynków oraz innych obiektów, patrz: 74.70.
Grupa 45.5 Usługi wynajmu sprzętu budowlanego i do wyburzeń z obsługą operatorską Klasa 45.50 Usługi wynajmu sprzętu budowlanego i do wyburzeń z obsługą operatorską

Wykaz powyższych robót ma zastosowania wyłącznie na gruncie prawa zamówień publicznych .Nowe definicje „robót budowlanych” i  „obiektu budowlanego” nie mają wpływu na rozumienie tych pojęć w innych aktach normatywnych  odnoszących się do robót budowlanych.

 

Nowe definicje skłaniają Zamawiającego do dokładniejszego  planowania zamówień  celem ustalenia właściwej wartości szacunkowej zamówienia na roboty budowlane i przeprowadzenie postępowania zgodnie z przepisami właściwymi dla właściwego progu kwotowego.

Przykładowo ogrodzony  teren szpitala na którym znajduje się 5 budynków wszystko stanowi obiekt budowlanych. Jeżeli  na 3 budynkach  oraz na ogrodzeniu Zamawiający planuje w danym roku przeprowadzić roboty budowlane różnego rodzaju to wszystkie  te roboty należy zsumować . Natomiast nie ma obowiązku prowadzić jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Aby ułatwić sobie życie można skorzystać z dobrodziejstwa art. 6a pzp i udzielić zamówienia w częściach stosując przepisy dla danej części jeżeli :

– wartość części jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80 000 euro dla dostaw lub usług oraz 1 000 000 euro dla robót budowlanych,

– łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia

Jeżeli Zamawiający posiada kilka obiektów budowlanych  i planuje w danym roku  przeprowadzić na nich roboty budowlane  z  tej samej klasy w danej grupie wg wykazu robót budowlanych również powinien sumować wszystkie prace.

Próbując korzystać z nowych definicji warto korzystać z dorobku  orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Poniżej przykładowe dwa wyroki:

1/ Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 2007-01-18, C-220/05 sprawa Jean Auroux i in. przeciwko Commune de Roanne) Opubl: www.curia.europa.eu

1. Porozumienie, mocą którego pierwsza instytucja zamawiająca powierza drugiej instytucji zamawiającej realizację obiektu budowlanego, stanowi zamówienie na roboty publiczne w rozumieniu art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 93/37/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane (Dz.U. L 199, str. 54) zmienionej przez dyrektywę Parlamentu europejskiego i Rady 97/52/WE z dnia 13 października 1997 r. bez względu na to, czy przewiduje ono, że pierwsza instytucja zamawiająca jest lub będzie właścicielem całości lub części tego obiektu czy też nie.

2. Przy ustalaniu wartości zamówienia publicznego dla celów art. 6 dyrektywy 93/37 zmienionej przez dyrektywę 97/52 należy wziąć pod uwagę całkowitą wartość zamówienia na roboty budowlane z punktu widzenia potencjalnego oferenta, co obejmuje nie tylko całość kwot, jakie będzie musiała zapłacić instytucja zamawiająca, ale również wszystkie inne kwoty pochodzące od osób trzecich.

3. Instytucja zamawiająca nie jest zwolniona z obowiązku stosowania przewidzianych w dyrektywie 93/37, zmienionej przez dyrektywę 97/52, procedur przetargowych udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane ze względu na to, że według prawa krajowego porozumienie to może zostać zawarte jedynie z niektórymi osobami prawnymi, które same również są instytucjami zamawiającymi i które będą z kolei zobowiązane do stosowania tych procedur celem udzielenia ewentualnych dalszych zamówień publicznych.

2.Istnienie obiektu budowlanego powinno być oceniane w związku z funkcją gospodarczą lub technicznę rezultatu wykonanych robót budowlanych – wyrok z 27.10.2005r. w sprawach połączonych C 187/04 i C-188/04 Komisja przeciwko Włochom pkt.26.

Facebooktwitter