Składanie i ocena dokumentów w zamówieniach publicznych po nowelizacji

Według znowelizowanego prawa zamówień publicznych zmieniły się zasady dotyczące składania i oceny dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Obecnie w postępowaniu poniżej progu unijnego Wykonawca składa wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. /art.25a/

Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca:
1) nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;
2) spełnia kryteria selekcji, o których mowa w art. 51 ust. 2, art. 57 ust. 3 i art. 60d ust. 3.

W postępowaniu powyżej progu unijnego -wykonawca składa wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo wraz z ofertą jednolity europejski dokument zamówienia, obejmujący zaktualizowane oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu;

JEDZ – wykonawca wypełnia w pełnym zakresie.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów:
1) składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów – powyżej progu unijnego , wypełnia cz. II A i B,cz III,część IV
2) zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu – poniżej progu unijnego

Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom  / nie użyczającym potencjału/:
1) składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców,powyżej progu unijnego ,wypełnia w zakresie braku podstaw wykluczenia podwykonawcy

2) zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu,- poniżej progu unijnego.

W przypadku konsorcjum, jednolity dokument lub oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. ,wypełnia cz.II i III, cz. IV wypełniają tak aby wspólnie spełnić warunki

Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

JEDZ składa się we wszystkich trybach, wraz z ofertą ,wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, przed podpisaniem umowy przy wolnej ręce.
Forma – pisemna albo elektroniczna, od 18.04.18r. / 18.04.2017r. w przypadku centralnego zamawiającego/ tylko forma elektroniczna.

Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia np. w przypadku unieważnienia postępowania/ art.26ust.6 /

Odwrócona ocena ofert

Obecnie dopuszczalna jest weryfikacja podstaw do wykluczenia Wykonawców, spełnienia warunków po ocenie ofert, w stosunku do Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, o ile taka możliwość została wskazana w siwz lub ogłoszeniu o zamówieniu.”; ./art.24aa/
Brak informacji w siwz skutkuje oceną na dotychczasowych zasadach: badanie wykluczenia, spełnienia warunków, podstaw do odrzucenia oferty, ocena na podstawie kryteriów oceny ofert.
Jeżeli wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

Dokumenty po ocenie ofert- Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona przed udzieleniem zamówienia składa na wezwanie Zamawiającego dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez zamawiającego, w szczególności zaświadczeń, oświadczeń lub innych środków dowodowych.

Termin złożenia dokumentów – Zamawiający przed udzieleniem zamówienia,  powyżej progu unijnego wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1.
Poniżej progu unijnego  zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1.

Gdy złożone dokumenty mają braki wzywa się do ich uzupełnienia w trybie art. 26ust.3 Ich wadliwe uzupełnienie skutkuje wykluczeniem wykonawcy i przystąpieniem do oceny kolejnego Wykonawcy.

Szersze żądanie dokumentów

Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji : jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania /art.26ust.2f..”Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
Wezwanie uzasadnione gdy istnieje obawa że wykonawca nie złoży dokumentów lub ich nie uzupełni a także w postępowaniach dwustopniowych /badanie po wyborze najkorzystniejszej oferty jest spóźnione.

Wyjątki:

1/ Zamawiający nie wzywa Wykonawcy jeżeli posiada te dokumenty lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych / rejestrów publicznych/

Uzupełnienie dokumentów:

Jeżeli wykonawca nie złożył jednolitego dokumentu lub dokumentów wymaganych przez zamawiającego potwierdzających brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożony jednolity dokument lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wątpliwości, zamawiający wzywa do złożenia, uzupełnienia, poprawienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów w terminie przez siebie wskazanym.
Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania albo złożył wadliwe pełnomocnictwa albo dokumenty, zamawiający wzywa do ich złożenia lub poprawienia w terminie wskazanym przez zamawiającego.

Możliwa data uzupełnienia po terminie składania ofert/wniosków.

Zobacz też  https://www.zamowienia-publiczne.net/nowy-katalog-dokumentow-zamowieniach-publicznych/

Facebooktwitter