X Ogólnopolska Konferencja Zamówień Publicznych Warszawa, 18 marca 2016 r.

Program Konferencji:

Panel 1
Jakie zmiany dotyczące zamawiających wprowadziła znowelizowana ustawa – Prawo zamówień publicznych
• Oferent, kandydat, dostawca usług, scentralizowane działania zakupowe, etykieta, katalog elektroniczny, platforma e-Zamówienia, profil nabywcy, prawa szczególne – nowe definicje przedmiotu regulacji ustawowych
• Nowe wyłączenia ze stosowania ustawy dotyczące niektórych usług, zamówień poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8e ustawy Pzp, zamówień udzielanych osobie prawnej lub przez osobę prawną i zamówień w częściach
• Zasady udzielania zamówień i komunikacji z wykonawcami przy użyciu profilu nabywcy udostępnionego na platformie e-Zamówienia – warunki odstąpienia od użycia profilu nabywcy
• Opis przedmiotu zamówienia – jak go przygotować według zmodyfikowanych zasad.
• Ogłoszenia – nowe zasady przekazywania, nowe wzory standardowych formularzy ogłoszeń. Zmiana ogłoszenia a termin składania ofert. Dokumentowanie przekazywania ogłoszeń
• Przetarg nieograniczony, partnerstwo innowacyjne, negocjacje z ogłoszeniem, negocjacje bez ogłoszenia, wolna ręka – nowe i zmodyfikowane tryby udzielania zamówień publicznych
• Nowe obowiązki zamawiającego w postępowaniu o zamówienie publiczne: nowe zasady obliczania terminów, pomocnicze działania zakupowe, zasady funkcjonowania centralnego zamawiającego, udzielania zamówień z innymi zamawiającymi z UE, odpowiedzialność zamawiającego za wypełnianie obowiązków wynikających z ustawy

Panel 2
Jakie zmiany dotyczące wykonawców wprowadziła znowelizowana ustawa – Prawo zamówień publicznych

• Nowe warunki udziału w postępowaniu: posiadanie odpowiednich uprawnień, wykształcenia, zdolności ekonomicznej i zawodowej, zatrudnianie osób niepełnosprawnych, tworzenie konsorcjów, korzystanie z potencjału podmiotów trzecich, dokumentowanie udziału podwykonawców
• Nowe kryteria selekcji wykonawców w przypadku postępowań w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego albo ustanowienia partnerstwa innowacyjnego
• Obligatoryjne i fakultatywne podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania o zamówienie publiczne
• Zmienione zasady składania dokumentów: Jednolity Europejski Dokument Zamówień Publicznych – zasady składania i uzupełniania dokumentów w kontekście potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu

Panel 3
Nowe kryteria oceny ofert

• Jakość, wartość techniczna, właściwości estetyczne i funkcjonalne, dostępność, projektowanie dla wszystkich użytkowników, cechy społeczne, środowiskowe, innowacyjne
• Organizacje, kwalifikacje i doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji Zamówienia
• Serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki i termin dostawy
• Rachunek kosztów cyklu życia w praktyce
• Kryteria środowiskowe i społeczne

Prelegenci:
Grzegorz Mazurek – posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie spraw związanych z zamówieniami publicznymi o charakterze sądowym. Były wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej (lata 2007-2009), a także arbiter Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (lata 2004-2007), prowadzi kancelarię prawną, służąc profesjonalnym doradztwem.
Arkadiusz Szyszkowski – prawnik, b. pracownik Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych, autor licznych publikacji na temat zamówień publicznych, w tym komentarzy do ustawy Pzp, obecnie pracownik administracji centralnej.