Wadium według nowej pzp

Nowa ustawa prawo zamówień publicznych wprowadziła  od 1 stycznia 2021r. nieznaczne zmiany w zakresie żądania i zwrotu wadium o których warto wiedzieć. Poniżej krótki przewodnik po zmienionych przepisach dotyczących wadium.

Dopuszczalne formy wadium:

1/ pieniądz, wnosi się na rachunek  bankowy Zamawiającego

2/ gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa (oryginał w formie elektronicznej)

3/ poręczenia udzielane przez  podmiotu o których mowa w art.6bust.5pkt.2 ustawy z 9.11.2000r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (oryginał w formie elektronicznej)

( nie ma już poręczeń bankowych i poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej)

Nowością jest fakultatywny charakter wadium we wszystkich postępowaniach.

Maksymalna wysokość wadium – 3%wartości zamówienia ( postepowania unijne) 1,5% ( postępowania krajowe)

Wadium wnosi się przed terminem składania ofert  i utrzymuje się nieprzerwanie do upływu terminu związania ofert, również w przypadku  jego przedłużenia .

Zwrot wadium

1/ z urzędu, gdy:

  • upłynął termin związania ofert
  • zawarto umowę o zamówienie publiczne
  • unieważniono postępowanie

2/ na wniosek, gdy:

  • cofnięto ofertę przed terminem składania ofert
  • odrzucono ofertę Wykonawcy
  • dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty ( z wyjątkiem najkorzystniejszej oferty
  • unieważniono postępowanie, gdy nie rozstrzygnięto odwołania na unieważnienie postępowania albo nie upłynął termin do jego wniesienia

Wadium zwraca się niezwłocznie , nie później niż w terminie 7 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniających zwrot.

Wykonawca, który wniósł o zwrot wadium traci prawo do wniesienia odwołania.

Zwrot wadium wniesionego w innej niż pieniądz formie następuje poprzez złożenie   gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia  o zwolnieniu wadium.

Zatrzymanie wadium, gdy:

1/Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy:

  • nie złożył oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu (jednolitego dokumentu)
  • nie złożył podmiotowych, przedmiotowych  środków dowodowych, pełnomocnictw
  • Wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki

co spowodowało brak możliwości  wybrania oferty złożonej  przez Wykonawcę jako oferty najkorzystniejszej

2/gdy wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy

3/umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza  ( np. Wykonawca uchyla się od podpisania umowy)

Przy składaniu wadium w formie nie pieniężnej należy pamiętać , aby te wszystkie przesłanki zatrzymania wadium znalazły się w gwarancji.

Termin związania ofertą według nowej pzp

Facebooktwitter