Weryfikacja podmiotowa Wykonawców po nowelizacji

Według projektu prawa zamówień publicznych, który jeszcze nie obowiązuje, choć od 18.04.2016r. powinien w najbliższej przyszłości można spodziewać się następujących zmian w zakresie weryfikacji podmiotowej Wykonawców.

I.Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z powodów wskazanych w ustawie;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu stanowiącym zaproszenie do ubiegania się o zamówienie lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania.

2.Zamawiający może określić proporcjonalne do przedmiotu zamówienia publicznego warunki udziału w postępowaniu kryteria kwalifikacji związane z przedmiotem zamówienia umożliwiające zamawiającemu ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia publicznego, które mogą być wyrażone jako minimalne poziomy zdolności wraz z odpowiednimi środkami dowodowymi.

3.Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:

a/uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

-zamawiający  w ramach tego warunku może wymagać, aby wykonawcy byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub  handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym  posiadają siedzibę, określonych w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE lub w załączniku VII do dyrektywy 2009/81/WE, lub aby spełniali wszelkie inne wymogi określone w tych załącznikach

– zamawiający może wymagać udowodnienia posiadania zezwoleń lub statusu członkowskiego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi, w zakresie, w jakim wykonawcy muszą posiadać określone zezwolenia lub muszą być członkami określonej organizacji, aby móc świadczyć w swoim kraju pochodzenia określone usługi

b/ sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

-zamawiający może wymagać w ramach tego kryterium w szczególności aby wykonawcy posiadali określony minimalny roczny przychód, w tym określony minimalny roczny przychód w obszarze objętym zamówieniem publicznym; /nie więcej niż 2 krotność wartości szacunkowej zamówienia z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków/

– aby wykonawcy przedstawili informacje na temat ich rocznych sprawozdań finansowych wykazujących, w szczególności stosunek aktywów do zobowiązań; jeżeli określi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia -przejrzyste, obiektywne i niedyskryminacyjne metody i kryteria, na podstawie których uwzględnia te informacje.

-posiadania odpowiedniego ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego.

c/  zdolności technicznej lub zawodowej,

-zamawiający może postawić minimalne warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji  zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, umożliwiające realizację zamówienia publicznego na odpowiednim poziomie jakości;

-Zamawiający może uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności zawodowych, jeżeli wykonawca ma sprzeczne interesy, które mogą mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia publicznego;

– zamawiający może oceniać zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia w postępowaniu na dostawy wymagające wykonania prac dot. rozmieszczenia lub instalacji, usługi lub roboty budowlane. W takim przypadku zamawiający może wymagać od wykonawców wskazania w ofercie lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób, które będą odpowiedzialne za realizację zamówienia publicznego.”;

4.Zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej lub wykonawcy, których głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja wskazanej w ustawie kategorii osób.

5.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie /Konsorcjum/:

– Zamawiający może określić szczególny sposób spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że jest to uzasadnione charakterem zamówienia, a w przypadku zamówień sektorowych również sposób, w jaki mają spełnić wymogi dotyczące systemu kwalifikowania wykonawców.

-Zamawiający może określić warunki realizacji zamówienia przez wykonawców w inny sposób niż w przypadku pojedynczych wykonawców, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne.”;

II. Wykluczenie Wykonawców:

1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia:

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

1/wykonawcę będącego osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za:

a) przestępstwo, o którym mowa w art. 165a, art. 189a, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 302 § 2 i 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.4)), lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 20 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715),

b) przestępstwo o charakterze terrorystycznym,

c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przestępstwo przeciwko mieniu, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwo przeciwko środowisku lub przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,

d) przestępstwo skarbowe,

e) korupcję na podstawie prawa krajowego wykonawcy, jeżeli posiada on siedzibę w innym państwie, niż państwo pochodzenia zamawiającego;

2/ wykonawcę, jeżeli działającego w jego imieniu lub interesie członka organu zarządzającego lub nadzorczego tego wykonawcy lub działającą w jego imieniu lub interesie osobę posiadającą u tego wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3/ wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na  ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub też zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4/ wykonawcę, jeżeli wykonawca lub osoby reprezentujące wykonawcę pozostają z zamawiającym lub osobami reprezentującymi zamawiającego w relacji określonej w art. 176 ust. 1 pkt 2-8, chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

5/wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, które były wymagane do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

6/ wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

7/ wykonawcę, który w sposób niezgodny z przepisami ustawy, próbował wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez zamawiającego lub pozyskać informacje o charakterze poufnym, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

8/ wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, chyba, że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może zostać wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; / zamawiający zapewnia możliwość udowodnienia danemu wykonawcy, że jego zaangażowanie w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie jest w stanie zakłócić konkurencji./

9/ wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli zamawiający ma uzasadnione podstawy, aby stwierdzić zawarcie takiego porozumienia;

10/ wykonawcę będącego osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

11/wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Termin :Wykluczenie wykonawcy następuje:

1) w przypadkach, o których mowa w pkt 1, 2 i 11, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia wydania prawomocnego wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o których mowa w pkt.7i9 lub w ust. 2, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

3) w przypadku, o którym mowa w  pkt 10, jeżeli nie upłynął 1 rok od dnia  uprawomocnienia się wyroku.

Żal Wykonawcy: Wykonawca, w stosunku do którego zachodzi podstawa wykluczenia określona w pkt. 1,2, 4, 9  może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę lub zobowiązanie się do naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.

Nie dotyczy : jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

Jeżeli przedstawione dowody okażą się wystarczające Zamawiający uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy może odstąpić od wykluczenia z postępowania.

2.Fakultatywne przesłanki wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może wykluczyć wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie publiczne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3) który dopuścił się istotnych lub uporczywych braków w spełnieniu merytorycznych wymogów wynikających z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, zawartych z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy, odszkodowania, kary umownej lub innych, porównywalnych sankcji;

4) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000 złotych;

5) jeżeli działający w jego imieniu lub interesie członek organu zarządzającego lub nadzorczego lub działająca w jego imieniu lub interesie osoba posiadająca u tego wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne zostali prawomocnie skazani za wykroczenie, o którym mowa w pkt 4;

6) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 złotych;

7) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, w wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub też zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.”,

 • W przypadku przesłanek fakultatywnych zamawiający musi przewidzieć możliwość wykluczenia wykonawcy wskazując podstawy wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji.

Termin: Wykluczenie fakultatywne wykonawcy następuje jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

III.

1.Moment wykluczenia- na dowolnym etapie postępowania, jeżeli okaże się, że zachodzą podstawy wykluczenia obligatoryjnego lub fakultatywnego , a zamawiający uzna za niewystarczające dowody przedstawione przez Wykonawcę.

 • Możliwa weryfikacja po ocenie ofert, w stosunku do Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, o ile taka możliwość została wskazana w siwz lub ogłoszeniu o zamówieniu.”;

2.Dokumenty:

 • Wszyscy Wykonawcy składają wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo wraz z ofertą jednolity europejski dokument zamówienia, obejmujący zaktualizowane oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 • Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą przed udzieleniem zamówienia składa na wezwanie Zamawiającego dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez zamawiającego, w szczególności zaświadczeń, oświadczeń lub innych środków dowodowych.
 • Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji : jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania –

Wyjątki :

1/ Zamawiający nie wzywa Wykonawcy jeżeli posiada te dokumenty lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych / rejestrów publicznych/

2/ Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Uzupełnienie dokumentów:

 1. Jeżeli wykonawca nie złożył jednolitego dokumentu lub dokumentów wymaganych przez zamawiającego potwierdzających brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji lub złożony jednolity dokument lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wątpliwości, zamawiający wzywa do złożenia, uzupełnienia, poprawienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów w terminie przez siebie wskazanym.
 2. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania albo złożył wadliwe pełnomocnictwa albo dokumenty, zamawiający wzywa do ich złożenia lub poprawienia w terminie wskazanym przez zamawiającego.

3.Potencjał podmiotu trzeciego:

 • Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia publicznego polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, chyba że zamawiający zastrzegł konieczność osobistego wykonania zamówienia publicznego.
 • Konieczny udział podmiotu trzeciego poprzez realizację robót budowlanych lub usług ,w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia
 • Wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia publicznego, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia publicznego.
 • Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
 • Zamawiający ocenia spełnianie przez podmioty, na których zdolności zamierza polegać wykonawca, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz weryfikuje, czy nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia.
 • Jeżeli podmiot, na którego zdolności zamierza polegać wykonawca, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami.
 • W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiot stanowią usługi, roboty budowlane lub dostawy wymagające wykonania prac dotyczących rozmieszczenia lub instalacji, zamawiający może wymagać, aby kluczowe zadania były wykonywane bezpośrednio przez wykonawcę lub w przypadku konsorcjum przez uczestnika konsorcjum.”;
Facebooktwitter