Wybór oferty po terminie związania ofertą

Od stycznia  2021r. obowiązuje nowe prawo zamówień publicznych, które odmiennie reguluje możliwość wyboru oferty po terminie związania ofertą. Obecnie Wykonawcy nie muszą się stresować, iż prowadzone postępowanie będzie unieważnione z uwagi na brak wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie związania ofertą.

W poprzednio obowiązującym stanie prawnym orzecznictwo dopuszczało jedynie zawarcie umowy po terminie związania ofertą za zgodą Wykonawcy. Zamawiający mógł jednokrotnie przedłużyć termin związania ofertą  a Wykonawca mógł  przedłużać termin związania ofertą samodzielnie, wielokrotnie. Wniesienie odwołania powodowało  zawieszenie terminu związania ofertą.  Jeżeli Zamawiający nie zdążył wybrać Wykonawcy w terminie związania ofertą należało postępowanie unieważnić.

Obecnie  Zamawiający również może jednokrotnie przedłużyć termin związania ofertą ale  Wykonawca zrobić tego samodzielnie bez inicjatywy Zamawiającego zrobić nie może. Wniesienie odwołania nie zawiesza terminu związania ofertą. Jak widać może to powodować, iż Zamawiający nie zdąży wybrać najkorzystniejszej oferty przed upływem terminu związania ofertą.

W takim wypadku ustawodawca dopuścił możliwość kontynuowania postępowania pod warunkiem, że Wykonawca, który otrzymał najwyższą ocenę wyrazi zgodę na  wybór jego oferty po terminie związania ofertą i tym samym podpisanie umowy. W przypadku braku zgody zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

Oferta Wykonawcy, który nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą lub wybór oferty po jego upływie podlega odrzuceniu.

podstawa prawna : art. 226ust.1.pkt.12i 13, art.252 ustawy pzp

 zobacz też : Termin związania ofertą według nowej pzp

Facebooktwitter