Zmiany w trybach udzielania zamówień publicznych

W  projekcie ustawy prawo zamówień publicznych przekazanym do podpisu Prezydenta proponuje się następujące zmiany dotyczące trybów udzielania zamówień publicznych:
-skrócenie terminów
-zmiany w przesłankach stosowania niektórych trybów udzielania zamówień
– nowy tryb: partnerstwo innowacyjne

Przetarg nieograniczony:
Ogłoszenia:
– brak zapisów o publikacji ogłoszenia o zamówieniu w inny sposób / czasopiśmie, dzienniku/
-brak możliwości bezpośredniego informowania Wykonawców o wszczęciu postępowania
-obowiązek udostępnienia SWZ na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE lub BZP.
Termin składania ofert:
Poniżej progu unijnego : bez zmian – min.7 dni w przypadku dostaw i usług, 14 dni w przypadku robót budowlanych od ogłoszenia w ZBP
Powyżej progu unijnego- min. 35 dni / było 40 dni lub 47 dni/od przekazania ogłoszenia o zamówienia Urzędowi Publikacji UE-

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed dniem 18 października 2018 r., a w przypadku postępowań prowadzonych przez centralnego zamawiającego, przed dniem 18 kwietnia 2017 r.termin składania ofert – 40 dni

-Min. 40 dni jeżeli odstępuje się od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej lub jeżeli nie udostępnia się siwz na stronie elektronicznej
– min. 15 dni– jeżeli opublikowano wstępne ogłoszenie informacyjne lub jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione.

Przetarg ograniczony
– obowiązek udostępnienia SWZ na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE lub BZP.

Terminy składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Poniżej progu unijnego: bez zmian, min 7 dni od ogłoszenia w BZP
Powyżej progu unijnego –min 30 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówienia Urzędowi Publikacji UE
25 dni ,jeżeli oferty składane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub gdy narzędzia nie sa ogólnie dostępne, ale zapewnia ich dostępność w sposób określony w art. 10d pzp
– min. 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówienia Urzędowi Publikacji UE, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia.
Wnioski udostępnia się po terminie składania ofert.
Zaproszenie do składania ofert:– Zamawiający zaprasza doskładania ofert jednocześnie wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w liczbie określonej w ogłoszeniu zapewniającej konkurencję min. 5 max. 20
Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu jest większa niż określona w ogłoszeniu zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców wyłonionych na podstawie obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriów zwanych „kryteriami selekcji”. Wykonawcę niezaproszonego uważa się za wykluczonego.
Dla uzyskania wyższej oceny spełnienia warunków nie można posługiwać się doświadczeniem podmiotu 3-go
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu liczba wykonawców, których zamawiający zamierzał zaprosić do składania ofert, ofert wstępnych, dialogu konkurencyjnego albo negocjacji.
Termin składania ofert: -min 30 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed dniem 18 października 2018 r., a w przypadku postępowań prowadzonych przez centralnego zamawiającego, przed dniem 18 kwietnia 2017 r.termin składania ofert 35dni

min 10 dni od przekazania zaproszenia do składania ofert, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenie zamówienia, wartość zamówienia przekracza progi unijne
-min 10 dni jeżeli opublikowano ogłoszenie wstępne, wartość zamówienia przekracza progi unijne.
– termin 30/ 35/ oraz termin 10 dni /przy wstępnym ogłoszeniu informacyjnym/ należy wydłużyć o 5 dni, jeżeli zamawiający do dnia publikacji ogłoszenia w dzienniku Urzędowym UE nie udostępni siwz na stronie internetowej

Negocjacje z ogłoszeniem:
Przesłanki stosowania: Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89ust.1pkt.1,2,4,5 lub 9 lub zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art.93ust.1pkt.4 z tego względu, że ceny wszystkich ofert przekraczały kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;
2) wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
3/ rozwiązania dostępne na rynku nie mogą zaspokoić, bez ich dostosowania, potrzeb zamawiającego;
4/ roboty budowlane, dostawy lub usługi obejmują rozwiązania projektowe lub innowacyjne;
5/zamówienie nie może zostać udzielone bez wcześniejszych negocjacji z uwagi na szczególne okoliczności dotyczące jego charakteru, stopnia złożoności lub uwarunkowań prawnych lub finansowych lub z uwagi na ryzyko związane z robotami budowlanymi, dostawami lub usługami;
6/ jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny sposób przez odniesienie do określonej normy, europejskiej oceny technicznej, o której mowa w art. 30ust.1pkt. 2 list.c, wspólnej specyfikacji technicznej, o której mowa w art. 30ust.1pkt.2lit.d, lb referencji technicznej.

Treść ogłoszenia o zamówieniu: Zamawiający określa w ogłoszeniu o zamówieniu przedmiot zamówienia w sposób precyzyjny, minimalne wymagania, które muszą spełnić wszystkie oferty, możliwość udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji oraz możliwość podziału negocjacji na etapu oraz ich liczbę.                                                                                                                                                                                           Odstępstwo od ogłoszenia: Zamawiający może odstąpić od obowiązku ogłoszenia zamówienia, jeżeli w postępowaniu w trybie negocjacji z ogłoszeniem zaprosi wyłącznie wszystkich wykonawców, którzy w przeprowadzonym uprzednio postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego w terminie złożyli oferty, których treść odpowiadała siwz i nie podlegali wykluczeniu.

Zaproszenie do składania ofert: Zamawiający zaprasza do składania ofert wstępnych wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w liczbie zapewniającej konkurencję min. 3 /było 5 przy wartości unijnej/. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza do składania ofert wstępnych wykonawców wyłonionych na podstawie kryteriów selekcji. Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert traktuje się za wykluczonego.
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu liczba wykonawców, których zamawiający zamierzał zaprosić do składania ofert, ofert wstępnych, dialogu konkurencyjnego albo negocjacji.
Termin składania ofert wstępnych: min. 30 dni od przekazania zaproszenia do składania ofert/ było 10 dni/
Możliwość skrócenia terminu składania ofert wstępnych do 10 dni jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia lub było opublikowane wstępne ogłoszenie informacyjne a wartość zamówienia przekracza progi uijne
Podział negocjacji na etapy: Zamawiający może podzielić negocjacje na etapy w celu ograniczenia liczby ofert stosując kryteria oceny ofert na warunkach określonych w ogłoszeniu. Nie można zmienić minimalnych wymagań oraz kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu.

Zaproszenie do składania ofert: Zamawiający zaprasza wykonawców, z którymi prowadził negocjacje, do składania ofert. Zamawiający wyznacza termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 10 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert.

Dialog konkurencyjny;
Przesłanki – jak przy negocjacjach z ogłoszeniem
Zaproszenie do dialogu: jak przy negocjacjach z ogłoszeniem
Podział dialogu na etapy– cel ograniczenie liczny rozwiązań stosując kryteria oceny ofert określone w ogłoszeniu
Możliwość negocjacji ostatecznych warunków umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty z wybranym wykonawcą:  w celu potwierdzenia zobowiązań finansowych lub innych warunków zawartych w ofercie, jeżeli:
– nie skutkuje to zmianami istotnych elementów umowy lub zmianami potrzeb i wymogów określonych w ogłoszeniu ani nie prowadzi do zakłócenia konkurencji lub dyskryminacji wykonawców

Negocjacje bez ogłoszenia-
Przesłanki:
1/w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione; Przy przetargu unijnym zamawiający przekazuje Komisji Europejskiej protokół postępowania na wniosek Komisji.
2/ został przeprowadzony konkurs, o którym mowa w art. 110, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych
3/przedmiotem zamówienia są rzeczy wytwarzane wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej, służącej osiągnięci rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju
4/ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.
Zaproszenie do negocjacji: min 3 / było 5/ chyba że ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia liczba wykonawców mogących je wykonać jest mniejsza, jednak nie mniej niż 2.

Zamówienie z wolnej ręki: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn:
a) technicznych o obiektywnym charakterze,/ monopol/
b) związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów / prawa autorskie/jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia;
2/dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę, w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej;
3) przedmiotem zamówienia na dostawy są rzeczy wytwarzane wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej, służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, oraz które mogą być wytwarzane tylko przez jednego wykonawcę;
4) przeprowadzono konkurs, o którym mowa w art. 110, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej;
5) ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia;
6) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;
7) w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości;
to zamówienia uzupełniające, por. art.36ust.1pkt. 3 pzp, muszą być przewidziane w siwz . W opisie zamówienia podstawowego należy wskazać ewentualny zakres tych usług lub robót budowlanych oraz warunki na jakich zostaną one udzielone. Zamawiający nie musi dysponować środkami finansowymi na moment wszczęcia postępowania. Wykonawca może odmówić wykonania zamówień uzupełniających.
8) w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia na dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji;
Czas trwania umowy max 3lata.
9) możliwe jest udzielenie zamówienia na dostawy na szczególnie korzystnych warunkach w związku z likwidacją działalności innego podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym albo upadłościowym;
10) zamówienie na dostawy jest dokonywane na giełdzie towarowej w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, w tym na giełdzie towarowej innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub gdy dokonuje zakupu świadectw pochodzenia, świadectw pochodzenia biogazu rolniczego i świadectw pochodzenia z kogeneracji na giełdzie towarowej w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, w tym na giełdzie towarowej innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
11) zamówienie jest udzielane przez placówkę zagraniczną w rozumieniu przepisów o służbie zagranicznej, a jego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
12) zamówienie jest udzielane na potrzeby własne jednostki wojskowej w rozumieniu przepisów o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, a jego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
Zamówienia in house
13) (wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.) zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;
14) (wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.) zamówienie udzielane jest przez osobę prawną, będącą zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a, innemu zamawiającemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, który sprawuje nad nią kontrolę, lub innej osobie prawnej kontrolowanej przez tego samego zamawiającego, pod warunkiem że w osobie prawnej, której udziela się zamówienia, nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;
15) (wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.) zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
a) zamawiający wspólnie z innymi zamawiającymi, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, sprawuje nad daną osobą prawną kontrolę, która odpowiada kontroli sprawowanej przez nich nad własnymi jednostkami, przy czym wspólne sprawowanie kontroli ma miejsce, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
– w skład organów decyzyjnych kontrolowanej osoby prawnej wchodzą przedstawiciele wszystkich uczestniczących zamawiających, z zastrzeżeniem, że poszczególny przedstawiciel może reprezentować więcej niż jednego zamawiającego,
– uczestniczący zamawiający mogą wspólnie wywierać dominujący wpływ na cele strategiczne oraz istotne decyzje kontrolowanej osoby prawnej,
– kontrolowana osoba prawna nie działa w interesie sprzecznym z interesami zamawiających sprawujących nad nią kontrolę,
b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiających sprawujących nad nią kontrolę lub przez inne osoby prawne kontrolowane przez tych zamawiających,
c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;
16) (wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.) umowa ma być zawarta wyłącznie między co najmniej dwoma zmawiającymi, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
a) umowa ustanawia lub wdraża współpracę między uczestniczącymi zamawiającymi w celu zapewnienia wykonania usług publicznych, które są oni obowiązani wykonać, z myślą o realizacji ich wspólnych celów,
b) wdrożeniem tej współpracy kierują jedynie względy związane z interesem publicznym,
c) zamawiający realizujący współpracę wykonują na otwartym rynku mniej niż 10% działalności będącej przedmiotem współpracy.

Uchylono konieczność zawierania odrębnej umowy na roboty dodatkowe, wprowadzono możliwość zawarcia aneksu do umowy na roboty dodatkowe.
Partnerstwo innowacyjne – to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza do składania ofert na opracowanie innowacyjnego produktu, usług lub robót budowlanych niedostępnych na rynku oraz sprzedaż tych produktów, usług lub robót budowlanych.
-Zamawiający dokonuje zakupu innowacyjnego produktu, usług lub robót budowlanych, pod warunkiem że odpowiadają poziomom wydajności i maksymalnym kosztom uzgodnionym między zamawiającym a wykonawcą lub wykonawcami.
-Przez innowacyjny produkt, usługę lub robotę budowlaną należy rozumieć nowy lub znacznie udoskonalony produkt, usługę lub proces, w tym proces produkcji, budowy lub konstrukcji, nową metodę marketingową lub nową metodę organizacyjną w działalności gospodarczej, organizowaniu pracy lub relacjach zewnętrznych.
-Przedstawione w ogłoszeniu o zamówieniu informacje muszą być wystarczająco jednoznaczne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie charakteru i zakresu wymaganego rozwiązania oraz podjęcie decyzji o złożeniu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
-Oceniając spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, zamawiający uwzględnia w szczególności zdolności wykonawców w zakresie badań i rozwoju oraz opracowywania i wdrażania innowacyjnych produktów, usług lub robót budowlanych.
-Termin składania ofert wstępnych nie może być krótszy niż 30 dni od dnia wysłania zaproszenia do składania ofert wstępnych.
-Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Zamawiający może wybrać kilka ofert złożonych przez kilku wykonawców.
-Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, której przedmiotem jest ustanowienie partnerstwa innowacyjnego, z jednym partnerem, a w określonych przypadkach zawiera umowy z kilkoma partnerami.
-Partnerstwo innowacyjne składa się z etapów odpowiadających kolejności działań w procesie badawczo-rozwojowym, w szczególności może obejmować opracowanie prototypów oraz wytworzenie produktów, świadczenie usług lub ukończenie robót budowlanych.
-W ramach partnerstwa innowacyjnego zamawiający ustala cele pośrednie, które mają osiągnąć partnerzy, oraz przewiduje wynagrodzenie w częściach uwzględniających etapy partnerstwa lub cele pośrednie.
-Zamawiający może po każdym etapie zakończyć partnerstwo innowacyjne lub, w przypadku partnerstwa innowacyjnego z kilkoma partnerami, zmniejszyć liczbę partnerów przez rozwiązanie poszczególnych umów, pod warunkiem że zamawiający wskazał w specyfikacji istotnych warunków zamówienia taką możliwość oraz określił warunki skorzystania z niej.

Facebooktwitter